WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ I Вступ. За ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 336+332.13

О.І. Балабанова

Національний авіаційний університет, м.Харків

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ

РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

I Вступ. За значеннями рейтингів регіональних індексів людського

розвитку Запорізька область займає 17 місце серед інших 26 регіонів України.

За інтегральним індексом стану охорони здоров’я області належить 24 місце, в

той же час, ранги індексів окремих блоків економічного розвитку регіону відповідно складають: макроекономічної ефективності – 2, розвитку фінансової сфери – 8, зовнішньоекономічної діяльності – 3, розвитку економічної інфраструктури – 15, інвестиційної привабливості – 4. Інтегральний індекс соціально-економічного розвитку Запорізької області має 3-й рейтинг [1].

Наведені дані дозволяють зробити припущення щодо неефективного розподілу соціальних та економічних ресурсів всередині регіону та свідчать про необхідності подальших досліджень, спрямованих на вдосконалення управління цим процесом на різних рівнях державного управління при взаємодії з підприємницьким сектором. При цьому актуальним виступає завдання забезпечення механізмів участі в управлінні розподілом ресурсів та розширення доступу до інформації. Вченими стверджується про життєву необхідність розширення повноважень громадянського сектора та сектора підприємництва для того, щоб вони стали рівноправними партнерами з органами державного управління як в лідерстві, так й у відповідальності за результати процесу економічного та соціального розвитку.

З огляду на основну глобальну мету взаємодії названих секторів – забезпечення інтересів людини, її розвитку – важливим постає вирішення проблем створення ефективних систем управління в кожному із секторів в регіональному та місцевому масштабах.

Проблеми підвищення ефективності функціонування рекреаційного та курортно-туристичного господарства (РКТГ) вивчали Казачковська Г.В., Ґудзь П.В., Краєвий О.Д., Жарова Л.В та ін. На підставі даних досліджень можливі подальші науково-практичні розробки стосовно концепцій, механізмів, процедур, правил і т.д.

II Постановка завдання. Метою даної статті є визначення зв`язків та протиріч в проблемі регіонального бюджетування, виходячи з його сутності, визначення методологічних засад вдосконалення системи регіонального бюджетування санаторно-курортної діяльності. Об`єкт дослідження – регіональне бюджетування санаторно-курортної діяльності; предметом дослідження є концептуальні засади, вихідні положення, механізми регіонального бюджетування санаторно-курортної діяльності.

Регіональне бюджетування може бути визначене як неперервний, постійний комплекс послідовних заходів, узгоджений та взаємопов’язаний на різних рівнях внутрішньофірмового, корпоративного, регіонального управління, підґрунтям якого є визначення програм для фінансування за участю влади, громадськості та суб’єктів господарюванню. Застосування регіонального бюджетування сприяє підвищенню відповідальності виконавців за результати реалізації запланованих заходів – з одного боку, з іншого – встановлена система контролю в самому підприємстві забезпечує внутрішньофірмовий контроль.

Ще одним важливим аспектом регіонального бюджетування є те, що воно найбільше відповідає інтересам людського, або соціально-економічного розвитку в регіоні, адже тут задіяні влада, громадськість, підприємництво. А за результатами досліджень фахівців ПРООН, взаємодія саме цих секторів є шляхом до «успішного» управління розвитком регіонів, країни в цілому [2].

Необхідність складання планів господарсько-фінансової діяльності та розвитку з урахуванням регіональних факторів виникла в зв'язку з необхідністю оптимізації та, тим самим, підвищення ефективності процесу управління санаторно-курортними закладами в регіонах, економіка яких орієнтована на курортно-рекреаційне господарство. Методика регіонального бюджетування забезпечить гнучкий підхід при формуванні планів розвитку, операційних планів для кожного суб’єкту санаторно-курортної галузі з урахуванням різноманітних зовнішніх та внутрішніх детермінант успішного функціонування та розвитку.

III Результати дослідження. Розглянемо основні вихідні положення, або фундаментальні засади, на яких має будуватися, і сьогодні вже відбуваються ці процеси, система регіонального бюджетування.

По перше, відповідно до п.3 ст.5 Господарського Кодексу України, суб'єкти господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства. В свою чергу, відповідно до ст. 5 ГКУ, правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави [3].

Інструментом реалізації регіональної політики є державний бюджет.

Бюджетним Кодексом України визначаються витрати і доходи усіх ланок бюджетної системи. Ряд новацій, внесених у практику регулювання фінансових відносин БК, полягає в принципово нових змінах в механізмі розподілу фінансових ресурсів між державним і місцевими бюджетами: законодавчо закріплено перелік доходів місцевих бюджетів, що створює умови для перспективного планування доходів територій. Важливу роль відіграє введення механізму формування і використання бюджету розвитку місцевого самоврядування. Це створює підґрунтя для розбудови місцевої соціальної і виробничої інфраструктури.

Такі зміни створюють умови для розширення фінансової бази функціонування санаторно-курортного господарства як складової регіональної економіки та потребують раціональних підходів до вироблення механізмів їх реалізації на практиці.

В той же час важливим фактором, що визначає ефективність взаємодії суб`єктів господарювання та місцевих органів влади, тобто підприємницького та державного секторів, є ступінь децентралізації міжбюджетних відносин.

Прикладом успішної децентралізації системи державних фінансів є процеси, що відбувалися у Польщі протягом 1990-х років, коли частина видаткових функцій і фінансових повноважень перейшли від центрального уряду до нових рівнів місцевого самоврядування – ґмін. Джерелами фінансування ґмін, повітів та воєводств є їхні власні доходи, загальні субвенції та цільові дотації з державного бюджету. Власні доходи – це надходження від частини податків на прибуток, податків на власність та інших податків та зборів. Загальні субвенції, призначені на утримання доріг та освіту, обчислюються окремо, в той же час отримувачі цих коштів можуть витрачати їх на власний розсуд або переносити як бюджетний надлишок на наступний рік.

Частина загальної субвенції використовується на вирівнювання або наближення бідніших ґмін, повітів та воєводств до середньої видаткової спроможності з розрахунку на душу населення [4].

У Німеччині міжбюджетні відносини базуються на «загальних» податках, надходження від яких розподіляються між усіма рівнями, при цьому здійснюється і частковий їх перерозподіл, націлений на скорочення розриву між «багатими» і «бідними» землями. Пряма фінансова допомога з вищестоячих бюджетів відносно невелика, але є численні й широкі федеральні та сумісні програми регіонального розвитку.

У Китаї податки збираються регіональною владою, а центр визначає, кому і скільки залишити, одночасно провінціям доводяться завдання щодо перерахування податкових платежів до центрального бюджету.

Канадська модель міжбюджетних відносин має класичний соціально орієнтований бюджетний федералізм. Місцеві органи влади мають власні податки. При розподілі податкових надходжень широко застосовується метод «добудови» ставок: провінції та муніципалітети мають право додавати свої ставки до базової федеральної ставки.

Характерні риси міжбюджетних відносин в США – відносна гнучкість, міцність та стабільність. У співвідношенні з державним устроєм США, система державних фінансів поділяється на три рівні: федеральний, рівень штатів та рівень місцевих органів влади. Важливим аспектом є те, що значна частина видатків на кожному з рівнів фінансується за рахунок власних джерел надходжень. Основна частина бюджетних доходів кожного рівня припадає на податки. Структура і розміри всіх доходів і видатків складаються десятиріччями. Вони визначаються економічними і політичними цілями, які формуються органами влади. Деякі податки збираються на всіх рівнях, деякі – тільки на одному з рівнів. На кожному рівні основу бюджетних доходів формує «базовий податок».

Наведені приклади свідчать про те, що побудова системи регіонального бюджетування суттєво впливає на рівень міцності ресурсної бази місцевих бюджетів для забезпечення розвитку територій за визначеними пріоритетними напрямками.

Поряд із системою міжбюджетних відносин, процеси регіонального бюджетування, їх характер та зміст багато у чому обумовлюються діючою в країні та на місцях моделлю місцевого самоврядування, адже, за К.Соляником, поєднання місцевих, регіональних та державних інтересів, широке залучення громадян до суспільного життя, ухвалення управлінських рішень з урахуванням думки населення є корисними результатами, які може забезпечити місцеве самоврядування [5].

Досить впливовим, чи не найголовнішим фактором, що визначає характер регіонального бюджетування, є загальний курс економічної політики держави, крупномасштабні економічні та соціальні завдання, завдання культурного розвитку, забезпечення економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і національного багатства, підвищення народного добробуту, які визначаються економічною стратегією держави.

Правове закріплення економічної політики здійснюється шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики у прогнозах і програмах економічного і соціального розвитку країни та окремих її регіонів, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, цільових програмах економічного, науково-технічного і соціального розвитку, а також відповідних законодавчих актах (ст.9 ГКУ) [3].

Відповідно до ст.

10 ГКУ основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є:

структурно-галузева політика, спрямована на здійснення державою прогресивних змін у структурі народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний прогрес, забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення. Складовими цієї політики є промислова, аграрна, будівельна та інші сфери економічної політики, щодо яких держава здійснює відносно самостійний комплекс заходів стимулюючого впливу;

інвестиційна політика, спрямована на створення суб'єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним;

амортизаційна політика, спрямована на створення суб'єктам господарювання найбільш сприятливих та рівноцінних умов забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно новій техніко-технологічній основі;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Швець Ю.Ю. Економіко-математичне моделювання залежності прибутку підприємства від витрат на ремонт основних засобів і фондовіддачі на прикладі виробничого підприємства УДК 336: 368.03 Швець Ю.Ю., к.е.н., доцент, ТНУ імені В.І. Вернадського ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ФОНДОВІДДАЧІ НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті приводиться аналіз основних засобів на прикладі ДП «Севвінзавод», основним предметом...»

«Економічні науки УДК 631.164.23:631.11:332.14 М. В. ВАЦЬКА Полтавська державна аграрна академія ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ У статті розглянуті інвестиційні процеси в аграрному секторі Полтавського регіону. Визначені пріоритети у виборі напрямів вкладання інвестиційних коштів. Проведена економічна оцінка інвестицій сільськогосподарських підприємств Полтавського регіону. In the article investment processes in agrarian sector of...»

«категория, целостность, связность, членимость (дискретность), информативность, континуум, модальность, лингвистика текста In article concepts and types of text categories, прмчины emergence of various scientific approaches to quantity and hierarchy of text categories are considered; the main categories peculiar to the text of the managerial document, their distinctive characteristics, language means which provide realization of these categories in the text are defined and characterized. Key...»

«ЖУ Р Н А Л Є В Р О П Е Й С Ь К О Ї ЕКОНОМІКИ Том 8 (№ 3). Вересень 2009 Видання Тернопільського національного економічного університету Нова економіка Фаіз M. ШАІХ, Назір Ахмед ҐОПАНҐ ПІДГОТОВКА ДО ВИХОДУ НА РИНОК ПРАЦІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ: БАЧЕННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА РЕАЛІЇ РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ СУККУР) Резюме На основі опитування, проведеного серед різних організацій та підприємств, визначено фактори, пов’язані зі встановленням початкового окладу, який був би...»

«УДК 911.3 Чіпко Т. М. Експортний потенціал АПК України у вирішенні світової продовольчої кризи Інститут географії НАН України, м. Київ e-mail: tarasnauka2015@ukr.net Анотація. Розглянуто можливості зовнішньої торгівлі України на ринках зерна, соняшникової олії та пшеничного борошна, значення провідної компанії–лідера зернового ринку в Україні «Нібулон» на світовому зерновому ринку, переваги і недоліки створення зернового пулу, експортні можливості продукції агропромислового комплексу (АПК)...»

«УДК 631.1.027: 659.2 А.О. Харенко, канд. екон. наук Уманський державний аграрний університет МАРКЕТИНГОВЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Постановка проблеми. Потреба в інформації для прийняття маркетингових рішень значно зросла за умов становлення в Україні ринкової економіки, особливо в умовах невизначеності, пошуку шляхів виходу із становища, що склалося, і зниження ступеня ризику, необхідності оперативного виявлення змін у зовнішньому середовищі та...»

«Економічні науки довколо бренду, визначити їх значення, напрям і взаємовідношення. Результатом аналізу взаємозв'язків елементів і блоків моделей є висновок про те, що основою для сприйняття покупцями товару є бренди, при цьому стає очевидним, що однією з умов здійснення ІМК є їх узгодженість. Запропоновані автором підходи, дозволяють використовувати викладений матеріал, як основу для системного аналізу умов, необхідних для розробки і здійснення ефективних ІМК в практиці економічної діяльності...»

«Економічні науки УДК 338.24:339.13 Л. С. СИТНИК Донецький національний університет МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ Розглянуто рух грошового капіталу і взаємозв'язок підприємства з різними ринками, показники кризи капіталу промислових підприємств у продуктивній і товарній формах. Розглянуто підходи при виборі антикризової стратегії і тактики маркетингу. The paper focuses on the monetary capital and relationship between an enterprise and different markets, as well...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/260059305 Competitiveness of insurance market of Ukraine in modern conditions / Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах Article · January 2011 READS 1 author: Lada Shirinyan National University for Food Technologies 33 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Lada Shirinyan Retrieved on: 07 June 2016 Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Економіка...»

«Економічні науки 8. Портер М. Э. Конкуренция / Портер М.Э. ; [пер.с англ.] – М. : Издательский дом «Вильям», 2005.– 608 с.9. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? / Х.А. Фасхиев, Е.В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4(36). – С. 53–68.10. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия / В. Шкардун // Маркетинг. – 2005. – № 1(80). – С. 30–50.11. Яновський М.А. Управління конкурентоспроможністю підприємства на світових ринках :...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»