WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 330.131.7: 336.6: 378 ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ РИЗИКІВ ВНЗ ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ УПРАВЛІННЯ Сергєєва Л.Н., д.е.н., проф., ...»

-- [ Страница 1 ] --

140

9. Internet Usage in Europe. Internet User Statistics & Population for 53 European countries and regions

[Electronic resource]. — Mode of access : http://www.internetworldstats.com/stats4.htm.

10. Госстат насчитал в Украине 4 млн. пользователей интернета [Электронный ресурс] /

ЛIГАБiзнесIнформ : инф. агентство. — 13.02.2012. — Режим доступа :

http://biz.liga.net/all/telekom/novosti.

11. Оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2012 році [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

12. Нестерчук І. К. Соціально-політичні та правові аспекти інтеграційних та глобалізаційних процесів в Україні / І. К. Нестерчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. — 2011. — Ч. 2, № 33. — С. 194—197.

УДК 330.131.7: 336.6: 378

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ РИЗИКІВ ВНЗ ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ

УПРАВЛІННЯ Сергєєва Л.Н., д.е.н., проф., Єлесіна А.А., аспірант Класичний приватний університет У статті досліджено умови виникнення внутрішніх ризиків ВНЗ. Проаналізовано наслідки внутрішніх ризиків ВНЗ. Розроблено механізми управління кожним елементарним внутрішнім ризиком ВНЗ.

Ключові слова: ризик, механізм управління, фінансово-економічна політика, ВНЗ, діяльність, навчання студентів, освітня послуга.

Сергеева Л.Н., Елесина А.А. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ РИСКОВ ВУЗА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ / Классический приватный университет, Украина В статье исследованы условия возникновения внутренних рисков ВУЗа. Проанализированы последствия внутренних рисков ВУЗа. Разработан механизм управления каждым элементарным внутренним риском ВУЗа.

Ключевые слова: риск, механизм управления, финансово-экономическая политика, ВУЗ, деятельность, обучение студентов, образовательная услуга.

Sergeeva L.N., Elesina A.A. FEATURES INTERNAL RISK HIGH SCHOOL IN TERMS OF CONTROL / Classical Private University, Ukraine In the paper we investigate the conditions of internal risks of the university. Analyzed the effects of internal risks of the university. The mechanism of internal control of each elementary risk high school.

Key words: risk management mechanism, the financial and economic policies, university, work, training students, educational service.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ризик є об’єктивно неминучим елементом будь-якого господарського рішення внаслідок того, що невизначеність – неодмінна риса умов господарювання. Тому основним завданням підприємця є не відмова від ризику взагалі, а вибір рішень, пов'язаних з ризиком на основі об'єктивних критеріїв.

Управління ризиком має бути орієнтоване не тільки на сьогодення, на розв'язання оперативних та тактичних завдань, а й на створення належної бази для ефективної діяльності підприємства у майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ Висвітленню сутності економічного ризику, розробці методів його оцінювання та управління економічними системами в умовах ризику приділено належну увагу в публікаціях В. Вітлінського [1], В. Гранатурова [2], О. Камінського [3], А. Сігала [4], О. Ястремського [5] тощо. Дослідженню різних аспектів проблеми фінансової діяльності в сфері вищої освіти присвячені праці таких вчених як Т. Боголіб [6], В. Гельман [7], С. Салига [8], А. Таркуцяк [9] та інші.

Не применшуючи важливості наукових здобутків щодо оцінювання й управління ризиками в діяльності підприємств, слід все ж констатувати, що залишаються недостатньо вивченими питання дослідження ризиків та їх класифікації у сфері освітньої діяльності. В умовах загострення проблем функціонування сфери освіти, вони потребують глибшого розроблення як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

Економічні науки

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

- визначити умови виникнення внутрішніх ризиків ВНЗ;

- проаналізувати наслідки внутрішніх ризиків ВНЗ;

- розробити механізми управління кожним елементарним внутрішнім ризиком ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Характер господарської діяльності підприємства, брак інформації на момент оцінювання і прийняття рішень щодо оптимального управління, неоднозначність прогнозів породжують ризик, яким обтяжене підприємство освітньої галузі (суб’єкт господарювання). Будь-яке підприємство постійно перебуває під дією різноманітних ризиків, які підлягають визначенню, оцінюванню, аналізу та управлінню.

У рамках, визначених політикою підприємства, розробляється система прийняття рішень, що стосуються конкретних видів ризику діяльності, методів управління та обмежень. Прийняття рішень необхідно проводити за наявності оцінки виявленого ризику та визначення його важливості для фінансового стану підприємства Традиційно, під управлінням ризиком у різних сферах діяльності розуміють розроблення формальних методів його виявлення, аналізу, оцінювання, визначення причини виникнення, а також застосування заходів щодо зниження рівня ризику, розподіл можливого збитку між учасниками економічних відносин.

Одночасно специфіка галузі та особливість системи, як-то освітньої, у якій виникає ризик, висуває конкретні вимоги до вибору та розробки методик аналізу та оцінювання ризику, які не тільки передбачають виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між факторами ризику й оцінювання того, наскільки тісні ці зв’язки, а й враховують основні різновиди ризиків у господарській діяльності [10].

Головним завданням управління ризиками є забезпечення оптимального відношення між бажаним рівнем ризику та необхідними для цього грошовими витратами. Таким чином, система управління ризиками покликана забезпечити відповідний механізм подолання викликаних ними проблем, а складовими цієї системи слід вважати: політику підприємства, процедури прийняття рішень у разі наявності ризику та вибір методів його зниження або уникнення, організаційну структуру управління ризиками (визначення відповідальних осіб), інформаційну систему управління ризиками, систему внутрішнього контролю.

Політика щодо управління ризиками діяльності підприємства визначається стратегією діяльності підприємства. Вона повинна відповідати на такі питання: які саме ризики, у яких межах і випадках підприємство готове прийняти; за яких умов можна уникнути ризику; у яких випадках ризик має бути зменшений і за допомогою яких інструментів. Ставлення до різних видів ризику має бути взаємопов’язане та сконцентроване в цілому по підприємству і його структурних підрозділах.

У рамках визначених політикою підприємства процедур розробляється система прийняття рішень, що стосується конкретних видів діяльності, методів управління та обмежень.

Як уже зазначалось вище, управління ризиками повинно базуватись на загальноприйнятих підходах, специфіці освітньої галузі, конкретній класифікації ризиків та загроз ВНЗ. Нами, у попередніх статтях розглянуто структуру діяльності та структуру ризиків ВНЗ [11], тобто детальну класифікацію ризиків від глобальних до елементарних у вигляді бінарних дерев, побудованих на основі принципу гармонійності.

Для глибшого аналізу механізмів управління ризиками ВНЗ візьмемо для розгляду елементарні внутрішні ризики ВНЗ, тобто кінцеві вершини бінарного дерева. Розглянемо умови виникнення зазначених ризиків, наслідки їх для ВНЗ та механізм управління конкретним видом загрози (табл. 1).

Розглянемо детальніше кожний з елементарних внутрішніх ризиків ВНЗ, наведених у таблиці 1.

Ризик нестачі обігових коштів відноситься до внутрішніх фінансових ризиків ВНЗ. Джерелом цього ризику виступають грошові кошти (ГК), які перебувають в обігу.

Оскільки ГК від оплати студентами за освітні послуги (ОП) надходять до ВНЗ нерівномірно (оплата може проводитись одним платежем на початку отримання ОП або двічі на рік), при цьому витрати на функціонування ВНЗ здійснюються постійно. При неправильній управлінсько-фінансовій політиці ВНЗ і виникає можливість нестачі обігових ГК у ті періоди, коли студенти не здійснюють оплату за навчання.

Фінансовий стан ВНЗ безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Зростання неплатежів ускладнює ритмічну діяльність ВНЗ (оплату праці та інші витрати) і призводить до збільшення дебіторської заборгованості.

Тобто умовою виникнення ризику виступає нестача коштів в обігу. Негативними наслідками для ВНЗ стає потреба в кредитах та позиках для відновлення балансу ГК в обігу.

–  –  –

Економічні науки Політика управління ГК в обігу ВНЗ повинна забезпечувати пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи ВНЗ. Одним з основних завдань управління ГК в обігу є забезпечення їх джерелами фінансування. Таким чином, на перший план виходять методичні та практичні питання управління процесами аналізу, формування й раціонального використання обігових коштів [12].

Перейдемо до розгляду ризику розбалансованості надходжень ГК, який також підпадає під категорію внутрішніх фінансових ризиків ВНЗ.

Освітню діяльність ВНЗ можна поділити на два основні напрями, які приносять доходи:

1) навчання студентів, яке приносить основні доходи ВНЗ;

2) підвищення кваліфікації власних кадрів приносить незначні доходи, які, в кращому разі, дорівнюють витратам, а іноді перевищують їх.

Як вже зазначалось вище, основним джерелом доходів для ВНЗ виступає плата студентів – контрактників за навчання.

Розглянемо основні особливості надходжень грошових коштів до ВНЗ у вигляді оплати за навчання:

- сума оплати встановлюється перед початком надання ОП і зберігається незмінною до кінця дії контракту (у кожного освітньо-кваліфікаційного рівня свій термін навчання з урахуванням форми навчання – денної, заочної, дистанційної);

- надходженням грошових коштів до ВНЗ притаманний сезонний характер. В основному, оплата студентами за навчання здійснюється два рази на рік: у серпні та січні. А витрати на діяльність ВНЗ здійснюються постійно, щомісяця проводяться податкові нарахування, виплата заробітної плати, оплата електроенергії, опалення та ін.

Наведені вище особливості вказують на нерівномірне надходження грошових коштів і стають умовою виникнення ризику їх розбалансованості.

Тобто нерівномірне надходження ГК породжує їх нестачу для постійних потреб та витрат ВНЗ. Вартість ОП повинна бути розрахована виважено і передбачати зовнішні та внутрішні зміни в майбутньому, такі як індекс інфляції, політична ситуація в країні, демографічна ситуація, соціальні настрої населення, внутрішні проблеми і перспективи ВНЗ, потенціал (кадровий, матеріально-технічний). Встановлена плата за навчання не повинна бути заниженою і завищеною одночасно, і як основне джерело доходів має передбачати та задовольняти всі потреби ВНЗ – наявні та майбутні.

Фінансово-економічна політика навчального закладу повинна забезпечити рівномірний розподіл витрат закладу, беручи до уваги нерівномірні надходження ГК, створювати відповідні резерви ГК на певні обов’язкові потреби та витрати (передбачені та непередбачені) закладу освіти, адекватно, спираючись на показники та прогнози загальноекономічної ситуації в країні розраховувати суму оплати за навчання.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Економічні науки довколо бренду, визначити їх значення, напрям і взаємовідношення. Результатом аналізу взаємозв'язків елементів і блоків моделей є висновок про те, що основою для сприйняття покупцями товару є бренди, при цьому стає очевидним, що однією з умов здійснення ІМК є їх узгодженість. Запропоновані автором підходи, дозволяють використовувати викладений матеріал, як основу для системного аналізу умов, необхідних для розробки і здійснення ефективних ІМК в практиці економічної діяльності...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. СЕРІЯ ЕКОН. 2011. ВИП. 45. С.102-108 SER. ECON. 2011. VOL. 45. P.102-108 УДК [330.101.542: 334.72] (477) ПРИРОДА ДВОЇСТОСТІ СУСПІЛЬНИХ ТОВАРІВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ Маріанна Кічурчак Львівський національний університет імені Івана Франка 79011, м. Львів, пр. Свободи, 18 E-mail: Marianna_Kichurchak @ ukr.net У статті розглядається внутрішній зміст економічної категорії „суспільні товари сфери культури”. Автором проаналізовано властивості суспільних товарів сфери...»

«Економічні науки УДК 368.07 Т. Є. ТЕРЕЩЕНКО Дніпропетровська державна фінансова академія УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ Визначено сутність понять “страхова послуга”, “страховий продукт”; узагальнено та розмежовано основні критерії визначення якості страхової послуги з точки зору страхувальника та страховика; розглянуто менеджмент якості страхової послуги через вирішення завдання оптимізації управління бізнес-процесами страхової компанії. The article discloses the essence of such notions as...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 621.43.068.4 СУЧАСНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ДИЗЕЛІВ ЛІСОІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МОБІЛЬНИХ МАШИН ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЇХ ВИКОНАТИ Бешун О.А., к.т.н.* Національний університет біоресурсів і природокористування України Тел. (044) 527-88-95 Анотація – наведені сучасні екологічні стандарти для дизелів лісоі сільськогосподарських мобільних машин Stage і Tier, що діють в країнах Європейського Союзу і США відповідно, та проаналізовано...»

«УДК 37.014.55:37.014.63 Зайченко О.І., канд. пед. наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ РАЙОНУ Анотація. У статті зроблено спробу розкрити державно-громадське управління, яке має забезпечити прискорений, випереджаючий інноваційний розвиток, а також умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості. Ключові слова: державно-громадське управління, модель, структура, управління освітою, громадська думка,...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/236174792 Sylantyev S. Derivatives in the neo-industrial era / S. Sylantyev // Actual Problems of Economics. — 2013. — № 4. — P. 183–191 Article in Actual Problems of Economics · April 2013 Impact Factor: 0.04 READS 1 author: Sylantyev Sergiy Kyiv National Economic Univer. 56 PUBLICATIONS 3 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Sylantyev Sergiy Retrieved on: 06 June 2016 ЕКОНОМІКА...»

«УДК 378.013 В.В. Бабіна, Донецький інститут міського господарства Державної академії житлово-комунального господарства ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Бабіна В.В. Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості та результати її формування у майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства Розглянуто деякі аспекти при дослідженні та експериментальній перевірці...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/236178199 Sylantyev S. Management of Financial Derivatives: teaching course for beginners. Kiev, KNEU. 2010 – 276 p. Book · April 2010 CITATIONS READS 1 author: Sylantyev Sergiy Kyiv National Economic University 56 PUBLICATIONS 3 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Sylantyev Sergiy Retrieved on: 06 June 2016 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад...»

«Економічні науки УДК 330.565 (477) Л. І. ДІДЕНКО Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В статті досліджено економічну сутність категорії «транзитний потенціал регіону», обґрунтовано чинники формування і реалізації транзитного потенціалу регіону. Economic essence of category of «transit potential of region» is examined in the article, the factors of forming and realization of transit potential of region...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський автомобільно-дорожній технікум Лозівська філія Циклова комісія «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Дорожні машини» Зміст Вступ.. Лекція 1. Будівельна техніка. Загальні положення. Основні вимоги до сучасної будівельної техніки. Класифікація та індексація. Мета і завдання дисципліни. Основні терміни та визначення. Вимоги до сучасної будівельної техніки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»