WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ВІСНИК КНУТД №2 2012 р. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 330.341 : 332.12 МЕХАНІЗМИ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Наприклад, заходи по підвищенню мита на іноземні автомобілі, які ввозяться на територію України, можна вважати як прямі і наказові (що може викликати обурення з приводу того, що держава намагається в ручному режимі регулювати відповідний ринок). Цьому відповідає перехідна позиція (табл. 4) щодо дотримання принципу вільного ринку.

Адміністративні механізми за своєю змістовною площиною визначаються певними аналогіями з політичними, так як і перші і другі напряму пов’язані з владними колами. Поряд з цим, адміністративні більшою мірою орієнтуються на державні органи влади, які напряму визначають і впливають на перебіг державної політики як на рівні центральному, так і на локальному. Адміністративні механізми, таким чином, більшою мірою визначають внутрішньодержавні особливості. Прикладами адміністративних механізмів є квотування (отримання дозволу на ввезення чітко визначеної кількості іноземного товару протягом певного періоду часу), ліцензування експорту та імпорту (дозвіл на ввезення або вивезення товару). Основною метою як квотування, так і ліцензування є формування раціональних співвідношень між імпортно-експортними операціями.

Важливою умовою дієвості адміністративних механізмів є наявність сильної вертикалі влади, що формує основу для можливостей адміністративного впливу. Необхідними є і потужні горизонтальні зв’язки, які забезпечують контакти органів влади в територіально-просторовому вимірі. Однак, питанням залишається ефективність цих зв’язків, які, значною мірою як спадок попередніх років, не сприяють регулюючим діям. На противагу передовому досвіду функціонування державного апарату на різних рівнях, в Україні ще необхідно проводити ряд реформ, спрямованих на підвищення рівня адекватності реакції влади на поточні проблеми. Наслідком цих реформ має бути поліпшення рівня функціонування органів влади, що, в свою чергу, дозволить дієвіше використовувати адміністративні механізми регулювання прояву глобальних процесів.

Правові механізми, насамперед, ґрунтуються на наявній системі законодавчих актів, в яких визначено основні підходи до регулювання. Український правовий простір визначається рядом законів та інших законодавчих актів, які надають основні підходи до можливості регулюючих дій. Маючи ряд моментів доопрацювання, вони мають змогу регулювати ці процеси.

Інформаційні механізми передбачають наступні заходи: інформаційні кампанії, спрямовані на формування суспільної думки щодо торгівельних відносин, дії інформаційного спрямування з метою корекції попиту на іноземні товари та ін.

ВІСНИК КНУТД №2 2012 р. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами Необхідно відзначити, що інформаційні заходи є одними з найбільш оперативних серед всіх механізмів. У світовій практиці відомі численні приклади, коли використання цих механізмів призводить до великих бізнес-перемог або ж до суттєвої корекції ситуації на ринку конкретної країни. Інформаційні технології можуть бути корисними як для просування товарів або послуг, так і для обмеження їх руху на конкретні ринки.

Враховуючи вагомий розвиток інформаційного середовища, його використання теж можна розглядати з точки зору можливостей регулювання прояву глобальних процесів. Причому, за умови їх грамотного використання, наслідки можуть бути на рівні з іншими групами механізмів. Наприклад, уряд країни прагне змінити ситуацію на внутрішньому ринку побутової електроніки (а саме – диверсифікувати ринок, який монополізований іноземними компаніями). Одним з шляхів цього є залучення інших виробників. Для цього проводиться масована інформаційна кампанія, яка висвітлює можливості приймаючої країни як перспективного ринку збуту. В цьому випадку присутність компаній на ринку країни можна трактувати для нових іноземних в якості прикладу стабільності країниреципієнта. Успішна інформаційна кампанія може принести хороші наслідки (особливо, якщо вона має підтримку уряду).

Таким чином, якщо країна прагне будувати свою політику на засадах відкритості із зовнішнім світом, то обов’язковою умовою успішності таких контактів і зв’язків є наявність в арсеналі необхідних механізмів регулювання прояву глобальних процесів.

Висновки

1. З метою впливу на основні глобальні процеси, які реалізують власний потенціал в межах держави, необхідним є використання системи методів, які б надавали змогу змінювати і спрямовувати напрями розвитку процесів. За умови успішної реалізації цього завдання Україна отримає можливість відстоювати власні національні інтереси та захищати внутрішній ринок від зовнішньої конкуренції.

Управлінські дії, спрямовані на регулювання прояву глобальних процесів, повинні оперувати системою механізмів, які б давали змогу реального впливу.

2. Основні механізми регулювання конкретизуються в межах таких груп, як політичні, економічні, адміністративні, правові, інформаційні. Кожна з цих груп механізмів визначається власними змістовними ознаками, які їм характерні і формують межі використання. Враховуючи виділені сценарії розвитку глобальних впливів відносно національної економіки, раціональною видається прив’язка механізмів регулювання до конкретних сценаріїв (а також їх етапів), що дасть змогу точніше визначити потенціал інструментів впливу. Необхідність цього пояснюється тим, що на кожному етапі змінюються і підстави для використання механізмів, тому доцільною є орієнтація останніх на специфічні риси етапів.

На перспективу доцільним є визначення переліку додаткових механізмів державного регулювання, механізмів відстоювання національних інтересів у випадку інтеграційних процесів, а також підходів до розробки і впровадження заходів превентивного характеру.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : [навчальний посібник] – К.:

ВІРА-Р, – 2002. – 552 с.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Економічні науки УДК 658 І. А. БІЛИК Хмельницький національний університет СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ Розглянуто сучасні підходи до управління маркетингом. The modern approaches to marketing management. Ключові слова: управління, маркетинг, інновація. Постановка проблеми. Одним із найвагоміших наслідків кризи є негативний вплив на попит. Як наслідок, загострюється конкурентна боротьба між виробниками товарів та послуг. Це вимагає від них пошуку нових підходів, методів до...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/236174792 Sylantyev S. Derivatives in the neo-industrial era / S. Sylantyev // Actual Problems of Economics. — 2013. — № 4. — P. 183–191 Article in Actual Problems of Economics · April 2013 Impact Factor: 0.04 READS 1 author: Sylantyev Sergiy Kyiv National Economic Univer. 56 PUBLICATIONS 3 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Sylantyev Sergiy Retrieved on: 06 June 2016 ЕКОНОМІКА...»

«ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ 207 УДК 324(477) Н.О. Ніколаєнко, доцент, канд. політ. наук Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030 МЕДІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Аналізується становлення інформаційного суспільства в Україні та виокремлюються основні складові поняття «інформаційне суспільство». Досліджуються проблеми впливу медійного адміністративного ресурсу. Ключові слова:...»

«Економічні науки 9. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; [сокр. пер. с англ. / научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко]. – М. : Экономика, 1989. – 519 с. Надійшла 21.03.2010 УДК 338.439.5.009.12 І. Б. ЯЦІВ Львівський національний аграрний університет ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У статті обґрунтовується використання коефіцієнтів еластичності попиту на продовольчі товари в якості характеристик конкурентного середовища. Розглядається...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1 4. Єрьоменко А.А. Мотиваційний механізм міжнародного руху капіталу та ін.вестиційного процесу // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 1512-1513.5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів : Вид-во Центр Європи, 1997. – 576 с.6. Закон України Про інвестиційну...»

«УДК 637.142.2:640.435 А.О. Заїнчковський д.е.н., професор, Закревська Л.М. к.е.н. Національний університет харчових технологій ІНДИКАТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ РЕЗЕРВІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У період формування ринкових засад економіки в кондитерській промисловості відбулися позитивні зрушення щодо врахування попиту споживачів, розвитку ринкових механізмів, забезпечення достатньо високого рівня конкурентоспроможності продукції як на...»

«Економічні науки довколо бренду, визначити їх значення, напрям і взаємовідношення. Результатом аналізу взаємозв'язків елементів і блоків моделей є висновок про те, що основою для сприйняття покупцями товару є бренди, при цьому стає очевидним, що однією з умов здійснення ІМК є їх узгодженість. Запропоновані автором підходи, дозволяють використовувати викладений матеріал, як основу для системного аналізу умов, необхідних для розробки і здійснення ефективних ІМК в практиці економічної діяльності...»

«УДК 635.31 ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖІ Г.Я. СЛОБОДЯНИК, кандидат сільськогосподарських наук Уманський державний аграрний університет Представлено економічні показники культури спаржі за кордоном і результати оцінки продуктивності рослин при вирощуванні в Україні за модифікованою технологією. За попередніми даними в умовах Лісостепу України під час збирання врожаю спаржі доцільно залишати на рослині одне стебло для асиміляції Спаржа, пагін, асимілююче стебло, урожайність У...»

«Економічні науки 5. Тарасова В. В. Екологічна статистика : підручник / В. В. Тарасова. – К. : Центр учеб. л-ри, 2008. – 392 с.6. Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование. Курс лекций : учеб. пособие / Л. Л. Шамилева. – Донецк : Каштан, 2008. – 310 с.7. Статистичний щорічник Донецької області за 2008 рік / за ред. О. А. Зеленого. – Донецьк : Голов. управ. статистики у Донецькій обл., 2009. – 495 с. УДК 330.101:368.02 Ю. Б. БАГЛЮК Донецький національний університет СТРАХОВИЙ...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 165-176. УДК 37.091.33: 811.111 КОМП’ЮТЕРИЗОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Каменський О. І. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) E-mail: hocus_mail@rambler.ru У статті визначено умови підвищення ефективності формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»