WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 658.511:316.42 Доц. С.Т. Дуда; магістрант О.М. Матіїв – Львівська КА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.7

4. Friedrich Schneider. "Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries" // Economics The Open access, Open assessment E-Journal # 2007-9 July

24, 2007.

5. Група організацій світового банку, проект "Ведення бізнесу". [Електронний ресурс].

– Доступний з http://www.russian.doingbusiness.org.

6. Кузнєцов К. "Криза збільшить тіньову економіку до рівня ВВП?" // Економічна правда. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.epravda.postbox.kiev.ua/publications/499bd4b24a43f.

7. Урядовий портал "Детінізація економіки – стратегічне завдання коаліційного Уряду". [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publich.

8. Указ президента України № 216/2002 від 5 березня 2002 р. "Про Заходи щодо детінізації економіки України на 2002-2004 роки".

9. Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Відомості Верховної Ради України вiд 03.01.2003-2003 р. – № 1, стаття 2.

УДК 658.511:316.42 Доц. С.Т. Дуда; магістрант О.М. Матіїв – Львівська КА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розглянуто дослідження в обґрунтуванні методичних підходів щодо оцінки соціально-економічної ефективності господарської діяльності підприємства. Встановлено, що поєднання економічного та соціального аспектів показника ефективності дає змогу обґрунтовано долучити до системи оцінки соціально-економічної ефективності діяльності підприємства економічні показники, які виражаються співвідношенням отриманого ефекту з ресурсами (або витратами) на досягнення цього ефекту, а з урахуванням діючої соціальної складової підприємства – низка показників, які відображають соціально обґрунтовані стандарти рівня життя працівників підприємства та забезпечення первинних потреб населення, а також можливостей покращувати своє життя.

Assoc. prof. S.T. Duda; undergraduate O.M. Matvijiv – L'viv commercial academy Methodical approaches of estimation of socio-economic activity Research is considered in the ground of methodical approaches, in relation to the estimation of socio-economic efficiency of economic activity of enterprise. It is set that combination of economic and social aspects of index of efficiency enables grounded to attach to the system the estimations of socio-economic efficiency of activity of enterprise economic indicators which are expressed correlation of the got effect with resources (or by charges) on achievement of this effect, and taking into account the operating social constituent of enterprise is a row of indexes which represent the socially grounded standards of standard of living of workers of enterprise and providing of primary necessities of population,and also possibilities to improve the life.

З розвитком ринкових відносин в економіці України вітчизняні підприємства все більше уваги звертають на якість оцінки ефективності господарської діяльності. В умовах коли найвищою цінністю є людина, соціально орієнтована держава створює всі потрібні економічні умови для її розвитку.

Реалізація цих умов досягається через соціально-економічну політику держави та кожного підприємства. Соціальний і економічний ефекти розглядають у поєднанні як соціально-економічний ефект, який втілює у собі всі сторони розвитку економіки кожного підприємства, держави та суспільства загалом [1, с. 78].

4. Економіка, планування і управління галузі Національний лісотехнічний університет України Багато вчених-економістів звертаються до проблеми методичного забезпечення оцінки соціально-економічної ефективності. Серед них найвагоміший внесок у дослідження цієї проблеми зробили Є.В. Мних, С.Ф. Покропивний, В.К. Черник, І.Б. Швець, С.В. Мочерний, С.Л. Брю, І.О. Богатирьов та інші. Проте ще й досі багато питань соціально-економічного забезпечення ефективного розвитку та діяльності підприємств залишаються дискусійними.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні методичних підходів щодо оцінки соціально-економічної ефективності господарської діяльності підприємства.

Досягнення підприємством соціального ефекту взаємопов'язано та є наслідком економічного ефекту. Тільки отримання певних економічних результатів надає змогу існуванню та використанню соціальних результатів [2, с. 298]. З проблем оцінювання ефективності, дискусійними залишаються питання вибору показників, які потрібно обирати під час аналізу ефективності.

Методичні підходи щодо визначення економічної ефективності залежить від діючої економічної моделі функціонування підприємства – ресурсної чи витратної, і засновуються на співвідношеннях отриманого ефекту як остаточного результату з ресурсами або витратами на досягнення цього ефекту. До ресурсів та пов'язаних з ними витрат, відносять матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні, а також підприємницьку здатність як особливий вид ресурсів, характерний для системи економічних відносин.

Соціальна ефективність є виразом задоволення потреб членів суспільства, які є працівниками підприємства, без яких підприємець не може отримати роботу та прибуток. Це показники рівня запровадження в соціальну політику підприємства концепції зайнятості, доходів і соціального захисту працівників, розвиток їхнього потенціалу, матеріальне стимулювання та задоволення працею. Тобто всі компоненти соціальної ефективності мають входити до соціальної політики підприємства.

Наявність різних концепцій сутності ефективності зумовлено різними теоретичними позиціями її аналізу, виділенням якогось одного аспекту із рішення загальної проблеми. Дедалі більше науковців вважають, що приріст прибутку відображає результат реалізації та послуг, а у якості витрат, зумовивши цей приріст, доцільно застосовувати вартість використаних ресурсів, які визначають виробничий потенціал [3, с. 26]. Таким чином на ефективність підприємства впливають фінансовий стан, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги.

Треба мати на увазі, що перелік ресурсів підприємства, котрі визначають його ефективність, не є вичерпними, тобто в конкретних умовах на ефективність діяльності підприємства можуть чинити істотний вплив інші чинники. Проте для середньостатистичного підприємства, яке діє в умовах ринку, урахування зазначених чинників гарантує отримання найбільш адекватної оцінки стану справ на підприємстві.

Можна виділити такі види ефективності, як: економічна, соціальна, соціально-економічна.

Економічний ефект відображає вартісні показники, що характеризують проміжні й остаточні результати діяльності підприємства. Формами проЗбірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.7 яву економічної ефективності є різноманітні економічні ефекти: зростання продуктивності праці, зростання обсягу товарообігу, збільшення прибутку, зниження фондомісткості й інші. Форми прояву соціальної ефективності пов'язані з отриманням соціальних ефектів: поліпшенням умов праці, зростанням життєвого рівня населення.

Формування системи показників ефективності для підприємства має:

створювати передумови для виявлення резервів росту ефективності;

відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві;

стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві;

виконувати критеріальну функцію.

Зростання соціальної ефективності є кінцевою метою загальної виробничо-господарської діяльності підприємств. Саме рівень економічної рентабельності функціонування підприємств є матеріальною і фінансовою базою вирішення будь-яких соціальних проблем.

Для об'єктивної оцінки соціальної діяльності потрібно: по-перше, виходити з того, що соціальна ефективність повинна визначатися на двох рівнях: локальному (тобто на тому чи іншому підприємстві щодо ступеня задоволення певної сукупності соціальних потреб своїх працівників) та загальнодержавному (тобто ступінь соціального захисту людей і рівня задоволення соціальних потреб різних верств населення з боку місцевих органів і держави загалом). По-друге, важливим є визначення абсолютних масштабів і відносного рівня задоволення соціальних потреб працівників того чи іншого підприємства за рахунок власних матеріальних і фінансових коштів, нагромаджених ним внаслідок виробничо-господарської та комерційної діяльності, застосування нових форм господарювання.

Ефективність використання трудового потенціалу потрібно розглядати в двох площинах: по-перше, як ефективність роботи безпосередньо персоналу підприємства і, по-друге, з позицій ефективності управління формуванням і реалізацією трудового потенціалу.

Прийнято виділяти три основні системи критеріальних показників ефективності:

1) система, заснована на остаточних результатах діяльності підприємства, яка містить показники: прибуток до оподаткування, оподатковуваний, чистий прибуток, собівартість, рівень рентабельності, виручка від реалізації, обсяг виробництва, якість продукції, термін окупності інвестицій, рентабельність інвестицій і ін.;

2) система, заснована на результативності, якості та складності трудової діяльності, яка містить показники: продуктивність праці, темпи зростання продуктивності і заробітної плати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати робочого часу, частка браку, фондоозброєність праці, трудомісткість продукції, коефіцієнти складності праці, чисельність персоналу і т. ін.;

3) система, заснована на формах і методах роботи з персоналом, яка охоплює показники: плинність кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень трудової дисципліни, професійно-кваліфікаційна структура, співвідношення виробничого й адміністративно-управлінського персоналу, соціальна структура персоналу, рівномірність його завантаження, витрати на

4. Економіка, планування і управління галузі Національний лісотехнічний університет України одного працівника, витрати на управління, соціально-психологічний клімат у колективі, привабливість праці тощо.

Таким чином, поєднання економічного та соціального аспектів показника ефективності дає змогу обґрунтовано долучити до системи оцінки соціально-економічної ефективності діяльності підприємства економічні показники, які виражаються співвідношенням отриманого ефекту з ресурсами (або витратами) на досягнення цього ефекту, а з урахуванням діючої соціальної складової підприємства – низка показників, які відображають соціально обґрунтовані стандарти рівня життя працівників підприємства та забезпечення первинних потреб населення, а також можливостей покращувати своє життя.

Література

1. Богатирьов І.О. Ефективність розвитку підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 7-8. – С. 73-80.

2. Бойчик І.М., Харків М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства : навч. посіб. – К. :

Вид-во " Каравела", 2001. – С. 298-302.

3. Романова М. Оцінка і діагностика фінансового стану підприємства // Економіка та держава. – 2004. – № 1. – С. 26-30.

УДК 334.715+658.153 Доц. Л.О. Шкварчук, канд. екон. наук;

студ. В.В. Муха – НУ "Львівська політехніка"

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВЛАСНИМИ ОБІГОВИМИ

КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ Розглянуто проблеми забезпеченості власним обіговим капіталом підприємств швейної промисловості, визначено чинники розвитку галузі, проаналізовано стадії формування оборотних коштів. Подано наявну інформацію про сучасний стан, проблеми, а також наведено рекомендації щодо удосконалення діяльності швейних підприємств.

Ключові слова: обіговий капітал, обігові кошти, швейна промисловість, давальницька сировина.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«239 Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия Филология. Социальные коммуникации. Том 24 (63). 2011 г. №4. Часть 1. С.415-419. РОЗДІЛ 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ УДК 811.161'373 АДАПТАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Архипенко Л.М. Харківський національний економічний університет, м. Харків, Україна У статті запропоновано підхід до визначення ступеня освоєння англомовних економічних термінів, який базується на основі...»

«126 УДК 351.713 КОМПЕТЕНЦІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ: СУЧАСНИЙ СТАН Приймаченко Д.В., д.ю.н., доцент Академія митної служби України У статті досліджуються питання компетенції митних органів. Аналізується поняття та юридична природа компетенції. З’ясовано структуру компетенції митних органів. Сформульовано авторське визначення поняття “компетенція митних органів”. Ключові слова: компетенція, повноваження, митні органи. Приймаченко Д.В. КОМПЕТЕНЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В...»

«УДК 635.21: 631.527.563 ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ПРОТИ НАЙПОШИРЕНІШИХ ХВОРОБ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Г. Косилович., к. б. н., П. Заяць., магістрант Львівський національний аграрний університет Ключові слова: захист рослин, пестициди, пшениця, хвороби листя і колоса пшениці. Key words: plant protection, pesticide, wheat, leaf and grain disease of wheat. It is induced results of new pesticides effectiveness studying for plant protection against leaf and grain disease of wheat. Постановка проблеми. Великої...»

«Економічні науки 5. Тарасова В. В. Екологічна статистика : підручник / В. В. Тарасова. – К. : Центр учеб. л-ри, 2008. – 392 с.6. Шамилева Л. Л. Статистическое моделирование и прогнозирование. Курс лекций : учеб. пособие / Л. Л. Шамилева. – Донецк : Каштан, 2008. – 310 с.7. Статистичний щорічник Донецької області за 2008 рік / за ред. О. А. Зеленого. – Донецьк : Голов. управ. статистики у Донецькій обл., 2009. – 495 с. УДК 330.101:368.02 Ю. Б. БАГЛЮК Донецький національний університет СТРАХОВИЙ...»

«Стратегія економічного розвитку України. № 35 (2014) культуры организации на достижение последней успеха в долгосрочной перспективе. Исследована связь между эффективной организационной культурой и результатами деятельности ведущих компаний. Выделено значение реализации культурой основных функций для обеспечения достижения целей организации. Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, эффективность деятельности, корпоративные ценности. ORGANIZATIONAL CULTURE ROLE IN COMPANY...»

«Реалії відкритого доступу. Проблему відкритого доступу до наукових публікацій і результатів досліджень нині широко обговорюють у науковому співтоваристві, серед видавців, працівників бібліотек і державних службовців. Незважаючи на те що загальна концепція відкритого доступу вже стала частиною урядової політики низки провідних країн світу, дебати з цього приводу не вщухають, оскільки ще незрозуміло, як це краще зробити, є багато суперечностей і невизначеностей щодо економічного аспекту...»

«Вісник Одеського національного університету. – Том 18, випуск 1/1, 2013. Серія «Економічні науки». – С. 102-106. Говорушко Т.А. доктор економічних наук, професор Дуда В.П. аспірант кафедри фінансів Національний університет харчових технологій ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК МОЛОКА УКРАЇНИ, ЙОГО РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація. У статті досліджено стан та особливості розвитку молочної промисловості України, тенденції розвитку ринку молока та перспективи його розвитку. Ключові слова: продовольчий ринок,...»

«Економічні науки УДК 658.8 Т. С. МАКСИМОВА, Д. В. СОРОЧАН Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ТОВАРНО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ У статті розглянуто можливі варіанти дій при товарно-інноваційному розвитку, запропоновано показник результативності товарно-інноваційного розвитку для машинобудівного підприємства, запропоновано використання стратегій залежно від показника новизни товару для вітчизняних підприємств...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.7 Висновки Лісове законодавство в умовах централізовано планованої економіки було створено у контексті функціонування державної власності на ліси. Протягом всього часу незалежності в українське законодавство так і не було внесено відповідних змін щодо реорганізації системи прав власності, придатної для ефективного розвитку ринкових відносин, що і надалі сприяє збереженню архаїчного господарського механізму, притаманного командно-адміністративній економіці. Для...»

«УДК 005.95:331.101 А.В. Черкасов Луганський обласний центр зайнятості ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ © Черкасов А.В., 2008 Розглянута роль мотивації з точки зору прикладання праці, охарактеризовано наукову проблематику мотивації на ринку праці та в системі управління персоналом. Розкрита сутність мотивації в системі управління персоналом за об’єктами та суб’єктами цього процесу, запропоновано шляхи вирішення розглянутої наукової та практичної проблеми з визначенням...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»