WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 657.92 СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСАХ Михальчишина Л. Г., ст. викладач ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 657.92

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА

ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСАХ

Михальчишина Л. Г., ст. викладач

Вінницький державний аграрний університет

Як свідчить судова практика, значна кількість кримінальних справ з економічних

злочинів та господарських справ розглядається судами без залучення експертів, а це не

завжди гарантує повне висвітлення причин економічних правопорушень.

Постановка проблеми. Судово-бухгалтерська експертиза призначається в зв'язку із учиненням так званих господарських злочинів, тобто пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності.

Сьогодні найбільш актуальним стає призначення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні ухилянь від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Аналіз останніх досліджень свідчить, що малодослідженим на сьогодні є питання проведення судово-бухгалтерської експертизи в кримінальному та господарському процесах.

Метою публікації є висвітлення завдань судово-бухгалтерської експертизи, її організації, особливостей проведення в кримінальному та господарському процесах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб установити в діях особи наявність складу злочину, необхідно зібрати всі можливі докази.

За статтею 65 Кримінального процесуального кодексу України доказом у кримінальній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку органи дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, що здійснила це діяння, та інші обставини, що мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються: свідченнями свідків, свідченнями потерпілого, свідченнями підозрюваного, свідченнями обвинуваченого, висновками експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій та іншими документами.

При розслідуванні ухилянь від сплати податків та інших обов'язкових платежів (стаття 212 Кримінального кодексу України) судово-бухгалтерська експертиза є найефективнішим засобом захисту від необгрунтованого обвинувачення в здійсненні злочину.

Як важливий інструмент захисту інтересів громадян і юридичних осіб судово-бухгалтерська експертиза виконує цілу низку дуже важливих завдань.

Відповідно до Інструкції про призначення і проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, яка містить науково-практичні рекомендації з питань підготовки і проведення судових експертиз, це встановлення:

- документальної обгрунтованості недостачі або надлишків товарноматеріальних цінностей і коштів, періоду і місця їх утворення, а також розміру завданої матеріальної шкоди;

- правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів;

- відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансовогосподарських операцій вимогам чинних нормативних актів з бухгалтерського обліку і звітності;

- кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечити дотримання вимоги нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю;

- документальної обгрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів;

- правильності визначення оподатковуваного прибутку (доходу) підприємств різних форм власності та вирахування розмірів податків;

- документальної обгрунтованості вимог позивача і заперечень відповідача в частині, що стосується ціни позову (зустрічного позову);

- недоліків в організації бухгалтерського обліку, які сприяли або могли сприяти спричиненню матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному виявленню.

Судово-бухгалтерська експертиза дозволяє відповісти на цілий ряд запитань:

- чи підтверджується документально зазначена в акті інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) недостача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари) на суму (зазначається сума) на підприємстві (установі, організації) за період (зазначити);

- в який період утворилась недостача, яку встановлено актом інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму) і хто відповідав за збереження товарно-матеріальних цінностей (грошових коштів) у цей період;

- в якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданої (зазначається кому) у зв'язку з недостачею, яку встановлено інвентаризацією (акт інвентаризаційної комісії від (зазначити дату));

- чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акта ревізії) в частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт;

- чи підтверджується документально зазначене в акті податкової адміністрації (вказуються реквізити акту) заниження прибутку виробничокомерційною формою (назва фірми) за період (зазначається за який), а якщо підтверджується, то чи правильно вирахувана сума додаткових податків, які фірма має внести в бюджет;

- чи підтверджується документально вказаний у позовній заяві розмір заподіяної шкоди у зв'язку з невиконанням відповідачем умов договору (зазначається якого);

- які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли завданню матеріальної шкоди (виникненню недостачі, необґрунтованому нарахуванню і виплаті заробітної плати, премій), і хто зобов’язаний був забезпечити додержання цих вимог;

- чи обгрунтовано виплачено заробітну плату (зазначається, кому і за який період) за роботу, і якщо необгрунтовано, то в якій сумі;

- чи не завищено в документах фактична наявність (зазначити назву товару) на суму (зазначити суму) за інвентаризаційним описом від (зазначити дату) над їх максимально можливим залишком у (зазначити підприємство) за станом на (зазначити дату).

Спектр питань, що вирішуються в рамках судово-бухгалтерської експертизи, доволі широкий. Але податкові слідчі нечасто виносять постанову про призначення судово-бухгалтерської експертизи, а замість цього під час розслідування кримінальних справ задовольняються актами перевірки і рішеннями про застосування і стягнення фінансових санкцій.

Це можна пояснити тим, що акти й рішення виносяться співробітниками одного податкового відомства, а судово-бухгалтерська експертиза здійснюється "сторонньою" особою, яку попереджають про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України, при тому, що службовці податкових органів відповідальності не несуть.

Судово-бухгалтерська експертиза дає можливість зняти обвинувачення не в одній кримінально-господарській справі і захистити від кримінального переслідування багатьох керівників, головних бухгалтерів та приватних підприємців.

Треба підкреслити, що правове забезпечення проведення експертизи загалом, а судово-бухгалтерської зокрема, в нашому законодавстві перебуває в задовільному стані.

Чинне законодавство містить багато нормативно-правових актів, які регламентують питання проведення експертиз усіх видів.

Загальні питання експертиз розглядаються в Законі України від 25.02.94 р. №4038 "Про судову експертизу". Законами регулюються і деякі спеціальні експертизи. Так, 9 січня 1995 року було ухвалено Закон "Про екологічну експертизу", а 10 січня того ж року - Закон "Про наукову і науково-технічну експертизу".

Що стосується Закону України "Про судову експертизу", то в ньому містяться основні загальні поняття щодо всіх видів судових експертиз, у тому числі і судово-бухгалтерської експертизи.

Так, згідно зі статтею 1 зазначеного вище Закону, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.

Виходячи з наведеного вище законодавчого поняття судової експертизи (стаття 1 Закону України "Про судову експертизу") і критеріїв, закріплених в інших нормах, судово-бухгалтерська експертиза - це процесуальна дія, яка полягає у вивченні експертом-бухгалтером на завдання слідчого або судді первинних бухгалтерських документів з метою встановити фактичні дані й обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Судово-бухгалтерська експертиза здійснюється в рамках кримінальнопроцесуального, цивільно-процесуального й господарсько-процесуального законодавства особою, що володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку, з метою встановити фактичні дані, що мають значення для справи.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", судовоекспертну діяльність здійснюють спеціалізовані установи і відомчі служби.

До них належать:

- науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України;

- експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

Судово-експертна діяльність може здійснюватися на підприємницькій основі на підставі спеціального дозволу (ліцензії), а також громадянами за разовими договорами.

В Україні застосовується атестація судових експертів взагалі й експертівбухгалтерів зокрема, метою якої є забезпечення належного-професійного рівня фахівців.

Для атестації судових експертів у системі Міністерства юстиції України створюються експертно-кваліфікаційні комісії науково-дослідних інститутів судових експертиз та центральна експертно-кваліфікаційна комісія Міністерства юстиції України.

На підставі рішення комісії фахівцю видається Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта за наступними економічними експертними спеціальностями:

- дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності;

- дослідження документів про фінансово-кредитні операції;

- дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій;

і вносять його в Реєстр атестованих судових експертів з відповідним особистим реєстраційним номером.

Експерт є учасником цивільно-процесуальних правовідносин. Він наділений певним процесуальним статусом і в зв'язку з цим володіє певними правами і обов'язками, визначеними відповідними законодавчими актами. Слід зазначити, що процесуальне становище експерта відрізняється від становища ревізора, тому що останній не є самостійним учасником процесу.

Висновок. Судово-бухгалтерська експертиза знайшла дуже широке застосування в господарських судах, насамперед у позовах про скасування актів податкових органів про застосування і стягнення фінансових санкцій.

Ось тут висновки експертів-бухгалтерів є дуже ефективними засобами доведення, що штрафи, застосовані податковими органами, або значно завищені, або зовсім не мають під собою законних підстав.

Висновок експерта-бухгалтера – це процесуальний документ, який містить систему доказів для вирішення справи, порушеної правоохоронними органами, і повинен відповідати вимогам кримінально-процесуального Кодексу України, а саме об’єктивності, повноти, наукової обґрунтованості, логічності і послідовності викладу, конкретності, додержання стилістики ділових документів та чинних державних стандартів.

Література:

1. Кримінальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 432с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіц. видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 456с.

3. Господарський кодекс України № 436-ІV, від 16.01.2003р.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.94 р. №4038.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«239 Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия Филология. Социальные коммуникации. Том 24 (63). 2011 г. №4. Часть 1. С.415-419. РОЗДІЛ 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ УДК 811.161'373 АДАПТАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Архипенко Л.М. Харківський національний економічний університет, м. Харків, Україна У статті запропоновано підхід до визначення ступеня освоєння англомовних економічних термінів, який базується на основі...»

«Економічні науки УДК 330.565 (477) Л. І. ДІДЕНКО Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В статті досліджено економічну сутність категорії «транзитний потенціал регіону», обґрунтовано чинники формування і реалізації транзитного потенціалу регіону. Economic essence of category of «transit potential of region» is examined in the article, the factors of forming and realization of transit potential of region...»

«УДК 631.1.027: 659.2 А.О. Харенко, канд. екон. наук Уманський державний аграрний університет МАРКЕТИНГОВЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Постановка проблеми. Потреба в інформації для прийняття маркетингових рішень значно зросла за умов становлення в Україні ринкової економіки, особливо в умовах невизначеності, пошуку шляхів виходу із становища, що склалося, і зниження ступеня ризику, необхідності оперативного виявлення змін у зовнішньому середовищі та...»

«УДК 637.142.2:640.435 А.О. Заїнчковський д.е.н., професор, Закревська Л.М. к.е.н. Національний університет харчових технологій ІНДИКАТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ РЕЗЕРВІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У період формування ринкових засад економіки в кондитерській промисловості відбулися позитивні зрушення щодо врахування попиту споживачів, розвитку ринкових механізмів, забезпечення достатньо високого рівня конкурентоспроможності продукції як на...»

«Лисяк Л.В., Тараненко В.Є. Податкові інструменти державного регулювання підприємницької діяльності ПОДАТКИ УДК 336.2 Лисяк Л.В., д.е.н., професор, ДДФА Тараненко В.Є., к.е.н., ДДФА ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розглянуто податкові інструменти державного регулювання підприємницької діяльності в умовах дії норм Податкового кодексу України та визначено напрями подальшого удосконалення податкової політики держави в аспекті активізації приватних...»

«Економічні науки УДК 334.7:658.7:658.8:004.738.5 І. І. ЯРОВА Полтавський університет економіки і торгівлі УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ НА ОСНОВІ МЕХАНІЗМІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У статті обґрунтовано роль мережі Інтернет в управлінні продажами. Досліджено маркетингові та логістичні аспекти управління продажами на основі механізмів електронної комерції. The role of Internet in sales management is substantiated in the article. Marketing and logistical aspects of sales management based on electronic...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. СЕРІЯ ЕКОН. 2011. ВИП. 45. С.102-108 SER. ECON. 2011. VOL. 45. P.102-108 УДК [330.101.542: 334.72] (477) ПРИРОДА ДВОЇСТОСТІ СУСПІЛЬНИХ ТОВАРІВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ Маріанна Кічурчак Львівський національний університет імені Івана Франка 79011, м. Львів, пр. Свободи, 18 E-mail: Marianna_Kichurchak @ ukr.net У статті розглядається внутрішній зміст економічної категорії „суспільні товари сфери культури”. Автором проаналізовано властивості суспільних товарів сфери...»

«Економічні науки УДК 330.1(477) Н. В. КОШУЛАБ, В. Л. СПІВАЧУК Хмельницький національний університет ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У статті автор намагається проаналізувати проблеми розвитку економічної теорії в Україні періоду незалежності та її вплив на формування економічної політики держави. In the article an author tries to analyse the problems of development of economic theory in Ukraine of period of independence and its...»

«Економічні науки иностранных компаний, которые сначала пытались продублировать американские системы сбалансированных показателей, взятые из тех же отраслей. Не удивительно, что различия как во внешних бизнес-условиях, так и во внутренних методах управления вызвали непреодолимые проблемы на этапе реализации. Эти компании, в конце концов, пришли к тому, что пересмотрели свои подходы к корпоративному управлению эффективности и переработали систему Balanced Scorecard. Сбалансированные системы...»

«Дорошенко В. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи теплопостачання міста [Електронний ресурс] / В. Дорошенко // Соціальноекономічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 48-58. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12dvvstm.pdf. УДК: 338.465.4:338.2 JEL Classification: R58 Валентина Дорошенко Донбаська національна академія будівництва і архітектури УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»