WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Методичні вказівки до виконання контрольного завдання «Розрахунок статично невизначної рами методом сил» (для студентів ...»

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до виконання контрольного завдання

«Розрахунок статично невизначної рами методом сил»

(для студентів заочної форми навчання напряму

"Будівництво" - 6.092100)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання контрольного завдання «Розрахунок

статично невизначної рами методом сил» (для студентів заочної форми

навчання напряму "Будівництво" - 6.092100) / Укл. Середа Н.В., Чупринін О.О.

– Харків: ХНАМГ, 2007 – 12 с.

Укладачі: Н.В Середа., О.О. Чупринін Рецензент: доц. М.А. Засядько Рекомендовано кафедрою теоретичної і будівельної механіки протокол №8 від 14.11.06 ВСТУП Будівельна механіка – одна з найважливіших дисциплін, яка закладає основи знань майбутнього спеціаліста-містобудівельника в області розрахунку споруд та їх елементів на міцність, жорсткість і стійкість.

Курс будівельної механіки вивчають студенти після засвоєння курсів вищій математики, теоретичної механіки та опору матеріалів.

Для побудови споруд необхідно оволодіти теоретичними й практичними методами їх розрахунку, що забезпечують, з одного боку, надійність споруди, а з другого – її економічність. В умовах експлуатації споруд також постійно виникають завдання їх розрахунку на підвищені навантаження. Такі розрахунки та знання можна здобути, вивчивши будівельну механіку.

При засвоєнні курсу будівельної механіки найбільш ефективним методом є самостійне виконання студентами вправ та контрольних завдань. Ці вказівки призначені для самостійної роботи студентів за темою «Розрахунок статично невизначної рами методом сил». Вони містять теоретичні положення та завдання до контрольної роботи і приклад її виконання. Ці вказівки особливо корисні для студентів заочного навчання, оскільки вміння самостійно працювати з книгою є основою не тільки підготовки, але і практичної діяльності інженера.

Під час установочної сесії студентам читаються лекції з основних розділів курсу. У той же час кожному студенту видається контрольне завдання для виконання розрахунково-проектувальної роботи, а з метою виключення можливих запитань при виконанні домашньої контрольної роботи проводяться практичні заняття з розгляду основних положень домашнього завдання.

Конкретні числові завдання до кожної контрольної роботи студент вибирає сам із таблиць відповідно до його особистого шифру за трьома останніми цифрами номера залікової книжки. Наприклад, для залікової книжки № 81135 навчальний шифр 135, де 1 – перша, 3 – друга, 5 – третя цифри шифру.

Одержавши зауваження на контрольну роботу, студент повинен виправити вказані викладачем помилки, зробити потрібні доповнення, навіть якщо робота має залік.

Якщо робота не залікована, необхідно внести виправлення на тому ж або на окремому кресленні і знову подати роботу для повторного розгляду.

Самостійність при виконанні розрахунково-проектувальної роботи має першорядне значення для засвоєння програмного матеріалу. Докладні вказівки до виконання та оформлення контрольного завдання наведені нижче.

–  –  –

З цих рівнянь знаходимо:

x1 = 24,64;

x 2 = 3,63.

Побудувавши виправлені епюри М1,М2, (рис. 2, г), підсумуємо з епюрою Mf. Одержана таким шляхом остаточна епюра моментів М зображена на

–  –  –

В) Рис. 2.

Список літератури

1. Строительная механика./ Под ред. Ю. И. Бутенко. – К.: Вища школа, 1989. – 479 с.

2. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики./ Под ред. Г. К. Клейна. – М.: Высш. шк., 1980. – 384 с.

3. Строительня механика: руководство к практическим занятиям/ Под ред. Ю. И. Бутенко. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с.

4. Шутенко Л. М., Пустовойтов В. П., Засядько М. А. Механіка споруд. – Харків: ХДАМГ, 2001. – 234 с.

Навчальне видання Методичні вказівки до виконання контрольного завдання “Розрахунок статично невизначної рами методом сил” (для студентів заочної форми навчання напряму "Будівництво" - 6.092100).

Укладачі: Наталія Василівна Середа, Олександр Олексійович Чупринін Відповідальний за випуск: М. А. Засядько

–  –  –Похожие работы:

«Грабчук О.М. Фінансові інструменти впливу держави на сектор нефінансових корпорацій УДК 330.34 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА СЕКТОР НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ Грабчук О.М., к.е.н., доцент, ДНУ імені Олеся Гончара У статті охарактеризовано основні фінансові інструменти впливу на сектор не фінансових корпорацій. Описано динаміку кількісних характеристик цих інструментів. Запропоновано шляхи посилення дієвості впливу фінансових інструментів на сектор не фінансових корпорацій. Ключові слова:...»

«О.Д. Наровлянський Збірник Завдань для державної підсумкової атестації з правознавства 11 клас Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ Центр навчально-методичної літератури УДК 373.5.091.26:340 ББК 74.266.7 Н30 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від р. № ) наровлянський О.д. Н30 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства : 11-й кл. / Олександр Данилович Наровлянський. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 48 с. ISBN...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/260059305 Competitiveness of insurance market of Ukraine in modern conditions / Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах Article · January 2011 READS 1 author: Lada Shirinyan National University for Food Technologies 33 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Lada Shirinyan Retrieved on: 07 June 2016 Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Економіка...»

«Економічні науки УДК 631.164.23:631.11:332.14 М. В. ВАЦЬКА Полтавська державна аграрна академія ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ У статті розглянуті інвестиційні процеси в аграрному секторі Полтавського регіону. Визначені пріоритети у виборі напрямів вкладання інвестиційних коштів. Проведена економічна оцінка інвестицій сільськогосподарських підприємств Полтавського регіону. In the article investment processes in agrarian sector of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” Затверджено вченою радою університету (протокол № 14 від 29.03.2011 р.) Харків Програма навчальної дисципліни “Митне право...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»