WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ДО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и, молоді та спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»

ФІЛАТОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

УДК 35.073.6.04(479):341

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ

ДО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України Науковий керівник: доктор наук з державного управління, доцент Філіпенко Тетяна В’ячеславівна, Донецький державний університет управління, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Заросило Володимир Олексійович, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, проректор з наукової роботи кандидат юридичних наук Ракша Наталія Станіславівна, Донецький державний університет управління, доцент кафедри адміністративного права Захист відбудеться «____» червня 2012 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79007, м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3, ауд. 301 ХІХ навчального корпусу) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1)

Автореферат розісланий «____» травня 2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради І. Ю. Настасяк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження зумовлена збільшенням масштабів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, а також міжнародним співробітництвом та інтеграційними процесами в державі. У таких умовах активізуться міжнародна митна співпраця з метою наближення національного митного законодавства до світових стандартів митного регулювання. Недосконалість митного законодавства держави є істотною перешкодою для створення гармонійної системи митних відносин між Україною та іншими кранами світу. Тож актуальним є дослідження процесу імплементації, визначення механізмів її здійснення, а також розробка заходів вдосконалення цієї процедури. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України виступає одним із чинників розвитку митної справи в державі та сприяє підвищенню ефективності діяльності митних органів в Україні.

Розвиток і вдосконалення митного законодавства України є пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади, зокрема і Державної митної служби України. Маючи статус спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань митної справи, Держмитслужба бере участь у процесі розробки програм та напрямів розвитку митного законодавства, причому і через міжнародне митне співробітництво. Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України також беруть участь у процесі вдосконалення механізмів імплементації міжнародних норм до митного законодавства України.

На сучасному етапі митна справа в державі – це вагомий чинник соціального розвою, що впливає на стабільність внутрішнього ринку, зокрема на стан розвитку національного виробництва. Історія засвідчує, що митна справа в Україні завжди була однією з важливих сфер економічного життя, а її розвитку керівництво країни повсякчас приділяло особливу увагу. Аналізуючи історичний досвід еволюції митних відносин в Україні, варто відзначити, що питання митної співпраці з країнами світу завжди використовували як інструмент гармонізації та спрощення митних процедур.

Практика міжнародного співробітництва свідчить, що найпоширенішими засобами співпраці в міжнародній сфері є укладання міжнародних угод та участь держав у роботі митних союзів та міжнародних митних організацій. Використовуючи ці засоби, країни можуть дійти компромісу між собою, загалом же ці засоби суттєво впливають на розвиток митної справи. Міжнародне співробітництво безпосередньо пов’язане з процесом імплементації, за допомогою якої відбувається фактична реалізація міжнародних угод на території України.

Аналізуючи чинне законодавство, можна впевнено стверджувати, що визначення терміна «імплементація» в ньому немає. Жодний нормативний акт в Україні не дає чіткого тлумачення цього терміна. У юридичній літературі імплементацію потрактовано як виконання країною своїх міжнародних зобов’язань, через внесення певних змін до законодавства. Проте таке визначення не повністю розкриває зміст та правову природу цього поняття. Отже, необхідно комплексно дослідити правову природу поняття «імплементація» та визначити його зміст.

Сьогочасні реалії вимагають від держави провадження чіткої митної політики, яка забезпечила б захист економіки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Митне законодавство має динамічно реагувати на світові тенденції ведення митної справи, при цьому враховувати чимало показників. Спростити виконання цього завдання може встановлення партнерських відносин щодо питань митної справи. Водночас міжнародна співпраця неможлива без чітких механізмів імплементації. Цей факт також підтверджує актуальність вибраної теми дослідження.

Фундаментальною основою дослідження стали праці таких учених, як:

В. Авер’янов, А. Берлач, В. Білоус, І. Бородін, А. Гавердовський, Л. Єрофеєнко, М. Ковалів, С. Ківалов, Б. Кормич, В. Коваленко, В. Костицький, Ю. Назар, В. Науменко, Д. Приймаченко, І. Пахомов, К. Сандровський, В. Сергієнко, С. Терещенко, В. Колпаков, А. Яценко та ін. Більшість досліджень митної справи торкались лише окремих питань митного співробітництва на міжнародному рівні. Тож зосередимо увагу на розгляді цієї сфери діяльності та визначимо недоліки чинного законодавства.

Серед джерел дослідження вагома роль належить нормативним актам національного законодавства та міжнародним угодам України. Окрім того, використано документи міжнародно-правового характеру (документи Всесвітньої митної організації, документи Європейського Союзу тощо). Емпіричну основу дослідження становлять статистичні матеріали, які характеризують діяльність митних органів України, і політико-правова публіцистика.

Зв’язок роботи з науковими програмами та планами. Зміст дисертації спрямований на виконання основних положень Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця», схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1236; Указів Президента України «Про організацію роботи митних органів за принципом «єдиного вікна» від 11 травня 2005 р. № 11; «Про програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14 вересня 2000 р. № 1072. Тематика дослідження відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 рр. та плану науководослідних робіт Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка на 2009 р., Концепції реформування діяльності митної служби України, затвердженої Рішенням Колегії Державної митної служби України від 29 жовтня 2010 р.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні змісту та порядку проведення імплементації міжнародних норм до митного законодавства України, а також у визначенні ролі органів державної влади у здійсненні цього процесу.

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання:

– проаналізувати національний досвід імплементації у сфері митного регулювання;

– дослідити напрями сучасної митної політики України;

– проаналізувати нормативно-правове забезпечення митної справи в Україні;

– визначити поняття та механізм імплементації міжнародних норм у національне митне законодавство;

– з’ясувати вплив міжнародних угод на процедуру митного контролю в Україні;

– розкрити процес запровадження міжнародних норм у процедуру митного оформлення в Україні;

– дослідити правові форми співробітництва України в галузі вдосконалення митного законодавства;

– проаналізувати роль органів державної влади у процесі імплементації міжнародних норм до митного законодавства України;

– схарактеризувати імплементацію міжнародних норм до митного законодавства України;

– обґрунтувати та розробити пропозиції щодо вдосконалення нормативної основи здійснення імплементації міжнародних норм до митного законодавства України.

Об’єктом дисертаційної роботи є суспільні відносини, які виникають у сфері імплементації міжнародних норм до митного законодавства України.

Предмет дослідження – особливості процесу імплементації міжнародних норм до митного законодавства України.

Методи дослідження. У роботі використано і загальнонаукові методи пізнання об’єктивної дійсності, в основі яких лежить діалектичний підхід до об’єкта дослідження, і спеціально-юридичні методи наукового пізнання. Зокрема, логічний метод застосовано під час аналізу нормативно-правових актів митного законодавства (Розділи 1, 2, 3). Аналітичний та порівняльний методи дали змогу з’ясувати вплив та значення міжнародних норм у сфері митного законодавства (Розділи 2, 3). Історичний метод використано для дослідження етапів формування митної системи та визначення тенденцій розвитку міжнародних зв’язків у питаннях митної справи (підрозділ 1.1). Завдяки методу документального аналізу з’ясовано вплив процесу імплементації на митне законодавство, а також етапи проведення імплементації (Розділ 3). Вимоги формальної логіки щодо послідовності, визначеності та несуперечності дотримано під час формулювання висновків та пропозицій відповідно до мети дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є одним із перших комплексних досліджень процесу імплементації міжнародних норм до митного законодавства України, у якому висвітлено перспективи розвитку зазначених відносин. На підставі проведеного дослідження й аналізу процесу імплементації в умовах європейських інтеграційних процесів було розроблено способи вдосконалення митного законодавства та наближення до світових стандартів митного регулювання.

Запропоновано також наукові концептуальні положення, а саме:

уперше:

– розроблено механізм удосконалення митного законодавства України щодо процедур митного контролю та митного оформлення, який передбачає застосування сукупності стадій проведення процедури імплементації;

– запропоновано створити спеціальний орган з питань імплементації міжнародних норм до законодавства України у сфері митної справи;

удосконалено:

– нормативно-правове забезпечення митної справи в Україні;

– правові форми співпраці України в галузі вдосконалення митного законодавства;

– теоретичні основи класифікації засобів нормативного забезпечення митної справи в Україні, у якій нормативні акти, що регламентують митні відносини, одержали свої класифікаційні ознаки;

набули подальшого розвитку:

– дослідження національного досвіду імплементації у сфері митного регулювання та сучасні напрями митної політики України;

– теоретичні положення щодо характеристики поняття «імплементація», визначення механізму імплементації та її ролі в розвитку митної справи держави;

– методологічні підходи щодо правової природи міжнародного митного співробітництва;

– аналіз ролі органів державної влади у процесі імплементації міжнародних норм до митного законодавства та пріоритетні напрями розвитку митної справи України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 339.9.138 ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОВАРІВ/РИНКІВ ПІДПРИЄМСТВОМ – СУБ’ЄКТОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ С.В. Ткачук, к.е.н. Постановка проблеми. На сучасному етапі все більше підприємств прагнуть диверсифікувати свою діяльність не лише за товарним, але і за географічним принципом, вийти за межі національного ринку та освоїти нові сегменти. Така тенденція пояснюється інтернаціоналізацією господарського життя, появою нових форм ведення бізнесу, активізацією міжнародного руху...»

«Економічні науки УДК 330.32; 336.201.3 О. І. ЛАЙКО, Г. О. ПРОКОФ’ЄВА Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса Одеська національна академія харчових технологій ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРИСКОРЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Розглянуто актуальну тему активізації інвестиційних процесів як головного засобу для прискорення темпів відтворення та виходу з економічної кризи. Проаналізовано обсяги інвестицій в основний капітал підприємств, виявлено основні...»

«Економічні науки дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ю.О. Капітанець. – Тернопіль, 2009 – 20 с.9. Кара А. Методика оценки конкурентоспособности предприятия на рынке / А. Кара, Е. Ерохина // АИМ-Пресс. – 2003. – № 12. – С. 10–19.10. Кротков А. М. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки / А.М. Кротков, Ю.Я. Еленева [Електронний ресурс] – Режим доступу :...»

«Економічні науки 10. Samli A. Coskun. Information-driven marketing decisions: development of strategic information systems / A. Coskun Samli. – Preager Publishers, 1996. – 216 p.11. Sisodia R.S. Marketing information and decision support systems for servoces / R.S. Sisodia // The Journal of Services Marketing. – Winter 1992. – Vol. 6. – No. 1. – Р. 51–64.12. Talvinen J.M. Information systems in marketing: Identifying opportunities for new applications / J.M. Talvinen // European Journal of...»

«УДК 371.331 Артюшина М. В, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ НА ЛЕКЦІЯХ Анотація. Стаття присвячена проблемі вдосконалення лекційної форми організації навчання студентів. Наводяться результати опитувань студентів щодо лекційного навчання, пропонуються завдання для самостійної роботи студентів на лекціях, описується підхід до контролю та оцінювання навчальної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” (для молодших спеціалістів економічного напряму) Київ 2001 Підготовлено кандидатом економічних наук, професором В. В. Осокіною Затверджено на засіданні кафедри економіки (Протокол № 1 від 31.09.2000) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Осокіна В. В. Навчальна програма дисципліни “Основи економічної теорії” (для молодших спеціалістів економічного напряму). —...»

«УДК 581.192:631.541.1 ВПЛИВ СОКУ ALOE ARBORENCENS MILL. НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ І РІСТ ПРОРОСТКІВ ПОМІДОРА (LICOPERSICON ESCULENTUM MILL.) СОРТУ КИЇВСЬКИЙ 139 Л. Маргітай, к. б. н. Ужгородський національний університет Ключові слова: Aloe arborescens Mill., Licopersicon esculentum Mill., ріст регулюючі властивості, Агроемістим-екстра. Key words: Aloe arborescens Mill., Licopersicon esculentum Mill., growth regulating properties, Agroemistim-extra. Influence of different concentrations of Aloe...»

«Економічні науки 5. Могилевская О.Ю. Особенности формирования маркетинговой стратеги развития промышленного предприятия / О.Ю. Могилевская // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 42–45.6. Мордвінцева Т.В. Ринкова стратегія металургійних підприємств на основі маркетингової ділової активності / Т.В. Мордвінцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 17. – С. 35–39.7. Подрєза С.М. Особливості та проблеми побудови інноваційної стратегії в системі стратегічного розвитку підприємства /...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ Отчет аудитора о фактических результатах выполненных согласованных процедур должен включать: название и адресатазаказчика; описание конкретной финансовой информации относительно которой проводятся согласованные процедуры; утверждение о том, что выполненные процедуры согласованы с получателем отчета; при необходимости утверждение о том, что аудитор не является независимым относительно субъекта хозяйствования; определение цели выполнения согласованных процедур; перечень...»

«УДК 339.9:631.145 Н.Я. Пітель, канд. екон. наук, доцент Уманський державний аграрний університет ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК Постановка проблеми. Активне залучення держави до системи міжнародних зв’язків підвищує важливість зовнішньоекономічних відносин, заснованих на рівноправних і взаємовигідних умовах. Крім того, глобалізаційні процеси міжнародного бізнесу підвищують актуальність проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю. Зважаючи на роль і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»