WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Мирослава Кулієвич Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Малехова Жовківського р-ну Львівської обл. тел. 94-57-63 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія філол. 2006.Вип.38. Ч.І.С.127-130 Ser. Philologi. 2006. №38.Vol.I.P.127-130

___________________________________________________________________________________

УДК 811.161.2’28

НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ КЛИМЕНТІЯ ЗІНОВІЇВА

(У МИНУЛОМУ Й СЬОГОДНІ )

Мирослава Кулієвич

Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня

с. Малехова Жовківського р-ну Львівської обл.

тел. 94-57-63 Запропоновано новий метод дослідження творчості Климентія Зіновіїва Ключові слова: лінгвогеографічний аналіз, діалектне мовлення, метод накладання ареалів, діалектизми, локалізація.

Творчість Климентія Зіновіїва малодосліджена, вивчення проходило переважно по лінії культурологічних чи-то літературознавчих студій. Спостереження за мовою велися вибірково, дослідники намагалися загально визначити українську основу віршів, відповідно українізовано транслітеруючи тексти, і тільки зрідка звертали увагу на окремі елементи живого мовлення у його поетичних творах.

Климентій Зіновіїв як поет, на перший погляд, особливо не вирізнявся серед інших письменників кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття, ішов традиційною дорогою віршописання, проте помітно відзначається своєрідністю на тлі українського Відродження часів Мазепи. Недарма рукописну збірку віршів Климентія Зіновіїва Іван Франко зачислив до найкращих надбань українського письменства [13, с.1-2]. Вона пролежала невідомою для дослідників близько півтора століття і збереглася лише в одному екземплярі.

У 50-х роках ХІХ століттях на рукопис ієромонаха Климентія натрапив письменник та етнограф О.В. Шишацький – Ілліч, який передав рукопис віршів Пантелеймонові Кулішеві. Тому перші спроби аналізу творів Климентія Зіновіїва зробив саме Куліш, який у журналі „Русская бєсєда” 1859 році надрукував простору статтю про поета з численними цитатами з його віршів та подав „кулішівкою” частину його творів [6].

Цю статтю з незначними доповненнями він передрукував в „Основі” у 1861 році і зробив оцінку пам’ятки виключно з історичного погляду та ще з примітками публіцистичного характеру [7].

П. Куліш зазначав, що твори цього письменника відповідають вихованню автора і часові, в якому він жив [6, с. 191]. Однак дуже цінним для наших спостережень є твердження Пантелеймона Куліша про те, що поряд з церковнослов’янськими формами слів трапляються у поета слова живої народної мови [6, с. 166].

У 1859 році пам’яткою зацікавився О.В. Маркович та зробив з неї численні витяги, які містять приблизно стільки ж віршів, скільки у статті Куліша, їх опублікував у 1908 році В. Доманицький [2]. Після цього оригінал рукопису віршів, який був лише в одному екземплярі, безслідно зник. Вчені гадали, що він згорів під час пожежі на Кулішевому хуторі.

Через півстоліття у 1909 році на збірку натрапив С.І. Маслов, який робив систематичний опис рукописів бібліотеки університету св. Володимира у Києві [8].

____________________________

© Кулієвич М., 2006 Мирослава КУЛІЄВИЧ ____________________________________________________________________

Рукопис поета, на думку В. Перетца, мабуть, „надіслав П. Куліш на виставку річей старовини при 4-м Археольоґічнім з’їзді в Києві і він, за браком зголошення з боку власника його про повернєнє, став власністю Університету, де й переховується від 1874 року” [10:3-4].

Саме цей дослідник на початку ХХ століття особливо зацікавився проблемами давньої української поезії, виявив бажання глибше ознайомитися з творами Климентія Зіновіїва. Тому віднайдений оригінал віршів поета невдовзі почав опрацьовувати В. Перетц і вже у 1912 році опублікував свою працю [10]. У цій публікації він вперше відтворив усю віршову спадщину Климентія Зіновіїва з ґрунтовною передмовою, подав рідкісні документальні відомості про поета, а також описав його творчість, досліджував текст задля відтворення окремих сторінок біографії автора. У вступній статті В. Перетц розкрив історію вивчення рукопису, дав характеристику названих вище видань віршів Климентія Зіновіїва.

Отже, дослідник у передмові дав лише літературознавчу оцінку збірки, а щодо мови віршів поета, то В.Перетц мимохідь висловлюється так: „Мова Климентієвих віршів сороката, звичайно вживана його сучасниками, що послугували ся для висловлювання своїх думок мішаниною церковнослов’янської, української та польської мов. Одначе, - і се для духовної особи незвичайне, - Климентій не користується готовою формою літературної української мови, як вона склала ся напр. у визначних проповідників другої половини ХVІІ в., але намагається писати по слав’янському, вносячи в слов’янську мову окремі українізми – і в фонетиці, і в морфольоґії, як рівно – ж – в синтаксі та словарі. Мова Климентія, - иноді тяжка, иноді яскрава і мальовнича, чекає ще на свого дослідника” [10:31].

Зацікавленість збіркою Климентія Зіновіїва не зникла і в науковців ХХ століття після ґрунтовного видання В. Перетца.

Вивченням його поезії, форм силабічного віршування, багатства професійної лексики і фразеології займалися такі вчені, як:

П.М. Попов, О.С.Компан, Д.А. Рижук [11;4;12]. Однак, як зауважила літературознавець В.П. Колосова, ці автори торкалися лише окремих питань, пов’язаних з творчістю Климентія Зіновіїва, або робили надто загальний її огляд [3:9]. Тому ця дослідниця в 1964 році опублікувала працю „Климентій Зіновіїв. Життя і творчість”, у якій зробила літературознавчий аналіз рукопису поета і з цього погляду взяла до уваги усі вірші ієромонаха Климентія, дала оцінку його світогляду, та визначила роль і місце поета в історії української літератури [3].

У другій половині ХХ століття до рукопису Климентія Зіновіїва звернувся В.В.Німчук і у 1971 році опублікував його у серії „Пам’ятки української мови і літератури” з присвятою В.М. Перетцу [9]. Авторами передмови є згадана дослідниця В.П. Колосова та І.П. Чепіга, а науково підготувала текст для видання І.П. Чепіга, загальна редакція праці належить В.В. Німчукові.

У вступній статті дослідниці подали результати літературознавчого аналізу тексту віршів і вперше звернули увагу на своєрідність мови пам’ятки. Мовознавець І. Чепіга в основному дослідила лексичні та морфологічні риси мови рукопису, виявила деякі специфічні синтаксичні конструкції і частково торкнулася проблем фонетики, що дало підстави авторці зарахувати мову творів за її діалектними особливостями до північного наріччя. Своїми спостереженнями І. Чепіга внесла значний вклад у вивчення мови віршів поета, проте ще ж залишився широкий простір для дальших мовознавчих студій, особливо з огляду на укладання Атласу української мови (далі АУМ) і розвиток теорії лінгвогеографії [1].

ЛІНГВОГЕОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТІВ ТВОРІВ... 129 _________________________________________________________________________

Наша стаття спрямована саме на лінгвогеографічне вивчення пам’ятки, яке полягає у детальному виявленні специфіки тогочасного діалектного мовлення Климентія Зіновіїва, що дає змогу, за допомогою методу накладання ареалів, визначити осередки, з якими пов’язана біографія автора рукопису. Діалектні риси виокремлюємо з текстів віршів пам’ятки, які писані тогочасною книжно-писемною мовою з її церковнослов’янізмами, полонізмами, германізмами і водночас з багатьма виразними вкрапленнями народнорозмовних елементів.

Лінгвістична географія – молода наука, та використання її здобутків дає змогу виявлені особливості діалектного мовлення спроектувати на творчість письменників.

Такого типу дослідження в мовознавстві вперше запропонувала Л.М. Коць-Григорчук [5].

Виділені діалектні особливості, відображені у віршах поета, ми проектуємо на лінгвістичні карти, використовуючи відомості, подані в картах і коментарях першого і другого томів АУМ та відповідні теоретичні праці лінгвогеографії (Т.Назарової, Ф.Т. Жилка, М. Коць-Григорчук, Г.Ф.Шила, А.М. Залеського та інші). У процесі дослідження будемо намагатися визначити місця максимальної концентрації діалектних рис, які допоможуть визначити осередки, що найтісніше пов’язані з життєвим шляхом ієромонаха Климентія.

У статті не враховано літературознавчих оцінок творчості Климентія Зіновіїва, вони були надто різними і не стосуються безпосередньо вивчення авторської специфіки тогочасного мовлення поета.

Дослідження текстів віршів рукопису проведено на підставі видання В.В. Німчука, тому що це видання книги найдокладніше відтворює текст оригіналу у всьому його обсязі. Крім поетичних творів, у пам’ятці подані зразки письма поета, які ми використаємо у праці для того, щоб провести додатковий палеографічний аналіз скорописного письма збірки віршів. В минулому палеографічні ознаки рукописного тексту пам’ятки не бралися до уваги, хоча це допомогло б точніше локалізувати осередок, де здобував освіту Климентій Зіновіїв. Палеографічні спостереження можуть бути цінними ще й тому, що сам автор згадує у віршах про свою писарську практику.

У книзі рукопису вміщено не лише поетичні твори, але і прислів’я та приказки, які за життя зібрав Климентій Зіновіїв, вони здебільшого не відтворюють мовлення самого автора, а фіксують радше діалектизми співбесідників на шляхах його мандрівок. Проте є можливість послідовно виділити діалектні ознаки прислів’їв та приказок і за допомогою методу накладання їх ареалів визначити території, де ці діалектизми співіснують у комплексі як системні елементи певного кола говірок, тим самим показати мандрівні осередки ієромонаха.

Дослідження стане корисним, оскільки в ньому вперше використано нові методи аналізу мовної творчості Климентія Зіновіїва – видатного письменника кінця ХVII початку XVIII століття.

_________________________________

1. Атлас української мови. Том 1. К., 1984; Том 2. К., 1988; Том 3.К., 2001.

2. Доманицький В. Невідомі вірші ієромонаха Климентія / Записки наукового товариства імені Шевченка. 1908. Кн.І. С.51-126.

3. Колосова В.П. Климентій Зіновіїв. Життя і творчість. К., 1964.

4. Компан О.С. Творчість Климентія Зіновіїва як одне з джерел вивчення історії Лівобережної України другої половини XVIII ст. / Наукові записки інституту історії. №9.

К.: Вид-во АН УРСР, 1957. С.251-277.

Мирослава КУЛІЄВИЧ ____________________________________________________________________

5. Коць-Григорчук Л.М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору. Нью-Йорк-Львів. 2002.

6. Кулиш П.А.Климентий украинскии стихотворец времен гетмана Мазепы. // „Русская бєсєда”. Т.V. Кн. 17. 1859.

7. Кулиш П.А. Обзор украинской словесности. И. Климентий // „Основа”. 1861.

Січень.С.159-234.

8. Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки императорского Университета св. Владимира.

К., 1910. С.5-6.

9. Німчук В.В. Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / „Пам’ятки української мови і літератури”. К., 1971.

10. Перетц В.Вірші ієромонаха Климентія Зіновіїва сина. З передмовою В.Перетца / „Пам’ятки українсько-руської мови і літератури. Археоґрафічна комісія наукового товариства імені Шевченка”. Т. VIII. Львів, 1912.

11. Попов П.М. Програма з історії давньої української літератури (до кінця XVIII ст.). К.,

1938. С.19.

12. Рыжук Д.А. О творчестве Климентия Зиновьева. / „Ученые записки. VI. Серия гуманитарны наук”, вып. 3. Даугавпиллс, 1959. С.113-133.

13. Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др І.Франко / „Пам’ятки українсько-руської мови і літератури”. Т. І. Львів. 1896. С.1-2.

–  –  –

The history of the question had been elucidated. Main directions of our work had been determined and new method of examination of Klymentiy Ziniviyiv's works had been proposed.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журналістики. 2004. Вип. 25. С. 260-273 Ser. Journal. 2004. No 25. P. 260-273 УДК 070(470.83)(091)“19”:327 МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ (Проблема історичної орієнтації на сторінках західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.) С. Кость• Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна, e-mail: journft@franko.lviv.ua Автор торкається ключових проблем у західноукраїнській пресі першої половини ХХ ст....»

«1 (с. 36) УДК 94:329.7(092)(477) «1905/1920» ББК Т3(4Укр)5/6 Світлана ІВАНИЦЬКА «НОВА УКРАЇНА» РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ У ПУБЛІЦИСТИЦІ ОЛЕКСАНДРА САЛІКОВСЬКОГО В центрі уваги автора статті – публіцистичний доробок літератора, редактора, громадсько-політичного діяча Олександра Хомича Саліковського (1866 – 1925). Метою є розглянути головні етапи його редакторської й публіцистичної діяльності в громадсько-політичному контексті доби й проаналізувати бачення ним основних проблем української політики й...»

«Серія “Історичне релігієзнавство”. Випуск 7 13 УДК 2.26 О. О. Баковецька, кандидат історичних наук, доцент Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського ТОВАРИСТВО ІСУСА В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХVІІІ–ХІХ СТ.: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Орден єзуїтів, який діяв на території України з другої половини ХVІ ст. мав значний вплив на формування світоглядних позицій частини суспільства. Єзуїтські місії, що працювали в українських містах, основний акцент в своїй діяльності робили на...»

«Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей Серія В практику роботи бібліотек 1909-2009 рр. Жінки в історії України Київ-2010 Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909-2009 рр. Серія В практику роботи бібліотек Жінки в історії України Вечір історичного портрета Київ-2010 УДК 027.625 : 7.078 ББК 78.3 Ж 72...»

«Серія: ІСТОРІЯ...29. Колесник А.Н. Советские военные строители / А.Н. Колесник / Под. ред. Н.Ф. Шестопалова. – М. : Воениздат, 1988. – 303 с.30. Вергель Ю. Архітектура війни / Ю. Вергель // Вартові героїзму і звитяги : Київський укріпрайон (УР-1). – К. : Пошуково-вид. агенство «Книга пам’яті України», 2001. – С. 81–96.31. Хорьков А.Г. Грозовой июнь / А.Г. Хорьков // Вестник истории. – 1991. – № 6. – С. 99–107. 32. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления / Г.К. Жуков. – М. : Воениздат, 1964. – Т....»

«УДК 94(477.83) “1945/.” Михайло СЛОБОДЯНЮК ВІЙСЬКОВИЙ ДРОГОБИЧ (ДИСЛОКАЦІЯ ТА СИМВОЛІКА ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН У ДРОГОБИЧІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ) Після закінчення Другої світової війни обласний на той час центр Дрогобицької області, старовинне галицьке місто Дрогобич стало місцем дислокації численних військових формувань Радянської Армії. Про це досі історики знали лише в загальних рисах, переважно за спогадами військовиків, які проходили у місті службу. Адже всі джерела були за радянських...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТ ИТУТ АРХЕОЛОГІЇ ДЗНЕЛАДЗЕ Олена Сергоївна УДК 904.25(477.7)6383 НАМИСТО ТА ПІДВІСКИ САРМАТІ В ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Історичні науки – 07.00.04 – археологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата іс торичних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України. Науковий керівник: доктор іс торичних наук Симоненко Олександр Володимирович, провідний...»

«Національний університет „Львівська політехніка” Дем’янюк Олександр Йосипович УДК 355.486 (477.83/86)”19” ВІЙСЬКОВОПІДГОТОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ГАЛИЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 20.02.22 – військова історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів-2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії України, науки і техніки Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету...»

«Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Видатний краєзнавець Надвірнянщини (до 75річчя від дня народження Михайла Максим’юка) Пам’ятка користувачу Надвірна Видатний краєзнавець Надвірнянщини (до 75річчя від дня народження Михайла Максим’юка): пам’ятка користувачу/ Надвірнянська ЦРБ; уклад. М. Гринюк; відп. за вип. М. Кушнерчук. Надвірна, 2015.9с. Укладач: М. Гринюк – бібліограф відділу краєзнавчої літератури; Відповідальна за випуск: М. Кушнерчук – директор ЦБС...»

«5. Мажак Н. Сінгапур / Н.Мажак // Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування. – К., 2008. – С. 113–130.6. Singapore Official Web Portal, [electronic resource]. – Access mode : https://www.egov.gov.sg 7. Singapore Ministry of Education, [electronic resource]. – Access mode : https://www.moe.gov.sg 8. Хасаншин И.А. Системы поддержки принятия решений в управлении региональным электронным правительством / И.А. Хасаншин. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – 104с. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»