WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«Практикум з курсу «Історія України» для студентів денної форми навчання з усіх спеціальностей Київ – 2013 УДК 93/94 ...»

-- [ Страница 1 ] --

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Природничо-гуманітарний ННІ

Кафедра історії і політології

Практикум з курсу

«Історія України»

для студентів денної форми навчання

з усіх спеціальностей

Київ – 2013

УДК 93/94 477: (07)

Викладено загальні методичні принципи щодо вивчення

дисципліни “Історія України” для студентів першого курсу очної

форми навчання з усіх спеціальностей НУБІП УКРАЇНИ. Методичний посібник містить пояснювальну записку, навчально-методичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни, теми лекційних та семінарських занять, контрольні питання. Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

Рекомендовано вченою радою природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 9 від 23.04.2013 р.).

Укладачі: кандидат історичних наук, професор С.С Коломієць кандидати історичних наук, доценти, С.М. Живора, Н.П. Ісакова, Н.Б. Кравченко, О.М. Кропивко, Л.П. Лановюк, В.О. Хвіст., С.О. Білан.

Рецензенти:

док. філософ. наук, проф. Черній А.М., док. іст. наук, проф. Мордвінцев В.М.

Навчально-методичне видання Практикум з курсу «Історія України» для студентів денної форми навчання з усіх спеціальностей Укладачі: КОЛОМІЄЦЬ Сергій Сергійович ІСАКОВА Наталія Петрівна КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна КРОПИВКО Олена Михайлівна ЖИВОРА Станіслав Михайлович БІЛАН Сергій Олексійович ЛАНОВЮК Людмила Петрівна ХВІСТ Вікторія Олексіївна Видання друкується в авторській редакції Підписано до друку 24.04.2013 р. Формат 60 х 84 1/16.

Ум. друк. арк. 4,1 Обл.-вид. арк. 4,5 Наклад 100 прим. Зам. № 362 Друк ТОВ «Анва-Прінт»

Вул. Солом’янська, 1, Київ-35, 03035.

ЗМІСТ Загальні методичні принципи 4 Організація навчального процесу на стаціонарному відділенні 7 Тематичний лекційний план з дисципліни «Історія України» 7 (орієнтований розподіл навчального часу) Змістовий модуль 1. Стародавня та середньовічна історія 7 України Змістовий модуль 2. Україна на порозі нового часу.

Нова історія (кін. XVIII – початок ХХ ст.) 9 Змістовий модуль 3. Новітня історія України (1917-1945 рр.) 13 Змістовий модуль 4. Новітня історія України (ІІ пол. – 16 поч. ХХІ ст.) Організація та методика підготовки до семінарських занять 20 Методичні рекомендації

–  –  –

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ

Одним із головних завдань діяльності вищого навчального закладу є необхідність забезпечення культурного та духовного розвитку людини, виховання у студентської молоді почуття патріотизму, громадянської свідомості, формування особистості майбутніх фахівців, яким належить утверджувати державність України. Найбільш повно це завдання реалізує комплекс соціально-гуманітарних дисциплін, зокрема курс «Історії України», який є одним із обов’язкових компонентів підготовки спеціалістів будь-якого профілю, в тому числі й аграрного.

Історія України – це наука, що вивчає минуле народу, який жив на нашій землі з прадавніх часів, складаючи глибокі традиції, творячи високі зразки культури, створюючи та втрачаючи державні форми життя.

Безупинний хід історії виносить на поверхню події, у яких іноді досить суперечливо і примхливо переплітаються, зливаючись в одне ціле, результати поразок та перемог. Але якщо ми по-справжньому хочемо зрозуміти проблеми сьогоднішнього дня, вільно орієнтуватися у сучасному світі, нам необхідно ретельно аналізувати уроки історичного досвіду. Без знання історичних витоків свого народу неможливе національне самоусвідомлення та самоідентифікація, побудова й існування політично сильної, економічно стабільної, культурно високорозвинутої держави.

Розбудова нашої держави, ставить на порядок денний перед вищими навчальними закладами надзвичайно важливе й невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі.

А це в свою чергу вимагає необхідності знання історії свого народу молодими громадянами. Саме тому на викладачів кафедри покладено першочергові завдання – в процесі навчання не тільки надати знання та навчити критично мислити, робити власні висновки, а й забезпечити національне та патріотичне виховання студентської молоді, яка через кілька років стане "ядром" української інтелігенції.

За період державної незалежності українська історична наука розвивалася в якісно нових умовах і набула ознак самобутності. За останні роки вийшло чимало праць, в яких по-новому осмислюються питання етногенезу українців, історія української державності, історикогеополітичний та демографічний розвиток тощо. Дослідження українських істориків тільки тепер позбулися багатовікового впливу великоросійського імперського шовінізму та компартійного ідеологічного засилля й стали історично-об’єктивними. Саме тому студентам пропонуються найновітніші посібники й підручники, які розроблялися вітчизняними істориками для студентства. Не можуть залишитися поза увагою першокурсників також наукові монографії та статті, різноманітна довідкова література, що не тільки забезпечать відмінну підготовку до семінарських занять, модульних тестових перевірок, екзамену, виконання індивідуальних науково-дослідних робіт, написання рефератів, а й допоможуть збагатити, розширити та поглибити наявні знання з історії України.

Доцільність вивчення курсу України» в «Історія сільськогосподарському вузі зумовлена реальним станом суспільного розвитку в Україні та випливає з необхідності розв’язання таких завдань:

використання новітніх здобутків історичної науки у викладанні вітчизняної історії;

забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів історизму і об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій;

гуманістичної спрямованості історичної освіти, орієнтованості її на пріоритет загальнолюдських цінностей;

досягнення наступності в історичній освіті на етапі вищої школи у порівнянні з загальноосвітньою школою.

Підготовлений викладачами кафедри історії України Національного аграрного університету методичний посібник з питань організації навчальної роботи для студентів очної форми навчання з усіх спеціальностей з курсу «Історія України» має за мету сприяти вивченню суспільно-політичної історії українського народу, його культурно-цивілізаційного поступу та соціально-економічних трансформацій від найдавніших часів і до сьогодення. Дисципліна спрямована на вивчення принципових проблем курсу з урахуванням специфіки аграрного вузу, оволодіння понятійним апаратом з курсу, що пробуджує здатність критично осмислювати різні точки зору і на основі першоджерел виробляти власне ставлення до подій минулого, надання майбутнім спеціалістам сільськогосподарського виробництва знання вітчизняної історії, формування інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців-аграріїв.

Характерною особливістю, під час вивчення курсу «Історія України» у Національному аграрному університеті, є застосування нових підходів оцінювання успішності студентів з урахуванням принципів кредитно-модульної системи (введена в якості експерименту в низці вищих навчальних закладів України з вересня 2004 р.), яка є складовою Болонського процесу – процесу творення загальноєвропейської системи вищої освіти. 19 травня 2005 року міністром освіти і науки України С. Ніколаєнком у Бергені було підписано Болонську декларацію й Україна вже офіційно долучилася до глибинних реформувань національної системи освіти. Впровадження зазначеної нової системи зорієнтовано сьогодні на активізацію аудиторної та самостійної пізнавальної діяльності студента, підвищення рівня його теоретичної та практичної підготовленості.

Вивчення «Історії України» у Національному аграрному університеті передбачає такі форми організації навчального процесу:

лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота студентів під керівництвом викладача, виконання індивідуальних творчих завдань, написання реферативних робіт, а також інші форми роботи.

З урахуванням вимог модульно-рейтингової системи при оцінюванні знань студентів, що застосовується в курсі «Історія України», передбачається виконання інтегральних тестових завдань, розроблених викладачами кафедри історії України, для проведення тематичного й підсумкового контролю знань студентів.

З метою активізації навчального процесу, перевірки поточних, рубіжних, підсумкових знань студентів, викладач кафедри може запланувати проведення тестування, письмових контрольних робіт, колоквіумів як під час аудиторних занять, так і під час самостійної роботи під керівництвом викладача.

Курс з дисципліни «Історія України» як правило читається в першому семестрі на першому курсі всіх факультетів НАУ і логічно завершується складанням іспиту. З 2006-2007 н.р. відповідно до наказу ректора НАУ екзамен проводиться в тестовій формі. Пакети тестових завдань (30 пакетів по 30 питань в кожному) розроблено викладачами кафедри відповідно до навчальної програми. Зміст тестів відображає всі розділи і теми дисципліни. Тестові завдання диференційовані за рівнями складності. За результатами оцінювання всіх тестових завдань пакету виводиться загальна сума балів, яка береться за основу при виведенні атестаційної оцінки. Тривалість тестування – одна академічна година.

Студенти мають можливість поглиблювати знання з історії України на заняттях в науковому гуртку, при підготовці доповідей та виступів на науково-практичних конференціях, що проводяться на вузівському або міжвузівському рівні.

Викладачі кафедри історії України беруть участь в організації та проведенні виховних заходів у загальноуніверситетському масштабі та на відповідних факультетах.

Упорядники пропонованого навчально-методичного посібника сподіваються, що це видання допоможе студентам стаціонарної форми навчання успішно визначити правильні орієнтири при вивченні всього курсу історії України, надасть їм змогу отримати ґрунтовні знання з даної дисципліни, які, в свою чергу, завжди будуть їм корисними в подальшому житті.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

НА СТАЦІОНАРНОМУ ВІДДІЛЕННІ

ТЕМАТИЧНИЙ ЛЕКЦІЙНИЙ ПЛАН

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

(ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Предмет і завдання курсу історії України. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки і виховання громадянської позиції та патріотизму, вироблення історичної свідомості. Наукова література з історії України. Характеристика архівних і опублікованих джерел.

Археологічні дослідження території України.

Первісні люди та їх спосіб життя. Неолітична революція.

Трипільська культура. Розвиток землеробства і скотарства. Перші протодержавні утворення. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

Проблема слов’ян в історіографії.

«прабатьківщини»

Виокремлення східних слов’ян. Розселення і заняття східних слов’ян, їх звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз. Боротьба з готами, гуннами, аварами. Східнослов’янські племена і державно-племінні союзи VI-IX ст.

Передумови утворення Київської Русі. Походження термінів «Русь», «Руська земля». Теорії походження Київської Русі. Соціальноекономічні і політичні фактори об’єднання слов’ян. Утворення міст.

Розвиток і характер землеволодіння. Внутрішні і зовнішні фактори розвитку Київської держави за князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Відносини Русі з кочівниками. Військові походи князів.

Розширення кордонів Руської держави. Етнічні процеси в Київській Русі.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«1 УДК 883 – 3. 091: 82. 015 УКРАЇНСЬКИЙ ФУТУРИСТИЧНИЙ РОМАН Васьків М.С., к.філол.н., доцент Запорізький державний університет Клавіатурте розум, почуття і волю. Клавіатурте! Шукайте метрополію свідомого життя. Пізнайте все в віках і над віками.Або: І всюди чую я прелюдію машин до людського життя. А Україна, всесвіт – в купелі боротьби, і біля них – Матуся неминучість. Під цими рядками міг спокійно поставити свій підпис будь-хто з українських поетів-футуристів. Але це вірші Миколи Хвильового,...»

«№ 3 (31), липень – вересень, 2012 р. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ІСТОРІЯ ГОЛОКОСТУ І ПРАВА ЛЮДИНИ» ЗАКЛЮЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОЕКТУ Червень 2012 року ознаменував заО. Коминська) так і навчальні відео-роботи (Л. Гусакова/ кінчення спільного проекту УкраїнськоК. Скляренко), а також навіть концепцію повноцінного го центру вивчення історії Голокосту та курсу для старших класів (М. Мартиненко). Всеукраїнської освітньої програми «РоДруга сесія зібрала розробки заходів в рамках освіти...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII 25. ПСРЛ – Т. ІІІ. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. – М.: ЯРК, 2000. – 720 с.26. Моця О. П. Половці і Русь в ХІ ст. / О.П. Моця. // Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. – Чернігів: Сіверська думка, 1997. – С. 47–48.27. Комнина Анна. Алексиада / пер. с греч. Я. Любарского. – М.: Наука, 1965. – 688 с. 28....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ВИДАНЬ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ Науково-документальна серія книг РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ У ДВАДЦЯТИ СЕМИ ТОМАХ ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ БОРЯК Г.В. СОЛДАТЕНКО В.Ф. (голова) ВЄДЄНЄЄВ Д.В....»

«ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Сьогодні зайве доводити, що наука, пов’язана з вивченням конфліктів, має право на існування. До проблем виникнення і ефективного вирішення конфліктів виявляють великий інтерес не лише професіонали у сфері психології і соціології, але й політики, керівники, педагоги, соціальні робітники, тобто, всі ті, хто у своїй практичній діяльності пов’язані з проблемою взаємодії з людьми. Тому на етапі реформування національної вищої освіти набуває практичного значення питання...»

«УДК 37. 013. 73 к. пед. н., доц. Груць Г. М. (ТНПУ ім. В. Гнатюка) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Автор статті обґрунтовує актуальність проблеми формування духовної культури студентської молоді, розкриває причини низької духовної культури юнацтва, з’ясовує сутність основних понять проблеми. Крім того, автор аналізує підходи щодо процесу розвитку духовної культури особистості: культурологічний, синергетичний, особистіснодіяльнісний, акмеологічний; подає складові духовної...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 31. C. 322–330 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 31. P. 322–330 УДК 339.9: 339.7.01 ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ Юрій Кирилич Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000, тел. (032) 239-41-32, e-mail: kyrylych@ukr.net Визначено поняття...»

«УДК 338.486 (075.8) Валінкевич Н.В. кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки; Орлова К.Є. магістр, Житомирський державний технологічний університет УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ СТАНУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ У статті автором розглянуто систему показників туризму та визначена роль сателітних рахунків у туристичній діяльності. Ключові слова: туристична дестинація, сателітні рахунки. На сьогоднішній день туризм відіграє важливе значення в економіці будь-якого...»

«Український центр культурних досліджень Олександр Гриценко ПАМ’ЯТЬ МІСЦЕВОГО ВИРОБНИЦТВА Трансформація символічного простору та історичної пам’яті в малих містах України Київ Видавництво «КІС» УДК 94(477) Г82 Рекомендовано до друку Вченою радою Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, протокол № 5 від 30.04.2014. Рецензенти: доктор культурології Петрова І. В., доктор історичних наук Волошин Ю. В. Гриценко Олександр Г82 Пам’ять місцевого виробництва. Трансформація...»

«ВИПУСК 6’2011 Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов “приміщення для проживання”; в другому випадку використано слово “home” у значенні “дім”, а саме “місце проживання” або “затишок”. Отже, на лексичному рівні при створенні стислих текстів у експресивному дискурсі виявляється важливим не лише використання певних слів залежно від сфери їх застосування, але й механізми функціонування цих слів в тому чи іншому стислому тексті. В подальшому можливо дослідити ці та інші засоби компресії на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»