WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 544. 454 (091) + 929 В. С. Савчук*, А. В. Сюх** *Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISBN 978-966-551-327-8. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 10. 2012 р.

17. Березовський І. П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематика. / І. П. Березовський. – К., 1968.

18. Етнографічний вісник. – 1925. – Кн. 1. – С. 3–4.

19. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького: каталог музейної колекції. Вид. 2-е, доп. / укл. С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О. В. Піцик,

А. С. Журба. – Д., 1992.

Надійшла до редколегії 17.03.2012 УДК 544. 454 (091) + 929 В. С. Савчук*, А. В. Сюх** *Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, **КЗО СШ № 67 еколого-економічного профілю (м. Дніпропетровськ) ГЕОРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ ЄВРЕЇНОВ –

ЗНАКОВА ПОСТАТЬ ГІРНИЧОЇ НАУКИ

Відтворено життєвий шлях і основні віхи наукової, науково-педагогічної та громадсько-наукової діяльності відомого вченого в галузі гірничої електромеханіки та електротехніки Георгія Євгеновича Євреїнова. Наведені матеріали, що свідчать про вагомість і пріоритетність внеску Г. Є. Євреїнова в розвиток гірничої науки й освіти.

Ключові слова: Г. Є. Євреїнов, життєвий шлях, наукова і науково-педагогічна діяльність, гірнича електротехніка, електротермічне устаткування, запалювання газових сумішей.

Отображены жизненный путь и основные этапы научной, научнопедагогической и общественно-научной деятельности известного ученого в области горной электротехники и электромеханики Георгия Евгеньевича Евреинова. Приведены материалы, свидетельствующие о весомости и приоритетности вклада Г. Е. Евреинова в развитие горной науки и образования.

Ключевые слова: Г. Е. Евреинов, жизненный путь, научная и научнопедагогическая деятельность, горная электротехника, электротермическое оборудование, воспламенение газовых смесей.

Showing life's path and milestones of scientific, educational, social activities of the well-known scientist G. E. Evreinov in the field of mining electrical engineering and mining electromechanics. Presented the materials, shoving the weight and priority contribution of the G. E. Evreinov in the development of mining science and education.

Kay words: G. E. Evreinov, career, academic, scientific and educational activities, mining electrical engineering, electroequipment, the ignition of gas mixtures.

© В. С. Савчук, А. В. Сюх, 2012 ISBN 978-966-551-327-8. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 10. 2012 р.

Гірнича справа, гірнича наука в Україні мають давні традиції завдяки розвиткові в першу чергу видобутку вугілля та залізних руд.

Промисловий розвиток українських земель у ХІХ ст. сприяв появі в Катеринославі в 1899 р. нового вищого навчального закладу, який спочатку діяв як Вище гірниче училище, а з 1912 р. отримав новий статус і став називатися Катеринославським гірничим інститутом.

Інститут вже на початку своєї діяльності відзначався великим науковим потенціалом, створеним завдяки діяльності відомих науковців, що працювали в ньому. Їх коло поповнювалося науковцями й талановитими випускниками гірничого інституту, які надалі ставали відомими вченими, досить часто зі світовим ім’ям. Достатньо згадати прізвища І. Й. Танатара, С. С. Гембицького, П. К. Нечипоренка, А. П. Виноградова та інших.

Знаковою у вітчизняній гірничій науці, безумовно, слід вважати і постать Георгія Євгеновича Євреїнова. Після того як він став жертвою політичних репресій, його ім’я замовчувалося. Фактично відсутні і звернення щодо вивчення його життя і наукового доробку і після його реабілітації в 1956 р. І лише за часів незалежності України з’явилися перші праці (їх поки що небагато), які висвітлюють, хоча й фрагментарно, деякі сторінки життя й діяльності вченого.

В історіографії питання відзначимо статтю В. Ченцова та І. Єлінова [19], у якій, в рамках дослідження справи «фашистської організації професури» у Дніпропетровську, стисло наведені деякі моменти біографії Г. Є. Євреїнова і розглянуто його справу у зв’язку зі згаданим процесом. У цій роботі вперше були залучені як джерела архівні справи СБУ України, що стосуються Г. Є. Євреїнова.

Матеріали про Г. Є. Євреїнова та його наукову діяльність можна знайти і в двох ювілейних виданнях [8, 10], присвячених 100-річчю від дня заснування вищого гірничого навчального закладу в Украні та його 110-річчю. А нещодавно з’явилася цікава публікація Г. К. Швидько, яка містить нові дані із життя Г. Є. Євреїнова [20].

У роботі В. С. Старостіна вперше йдеться про те, де мешкав учений:

у будинку Лаговської по вулиці Жуковського (1909), по вулиці Жуковського, 7 (1911) та по вулиці 89-го Чонгарського полка, 2 (1937) [15]. Відкривають замовчувані факти з наукової діяльності Г. Є. Євренова публікації А. В. Сюха [16], у яких розглядаються питання розвитку в Україні фізики горіння і вибухів. Інформацію про Г. Є. Євреїнова знаходимо і в публікаціях В. С. Савчука [13].

Втім цілісна картина життєвого шляху і наукових та науково-педагогічних здобутків Г. Є. Євреїнова відсутня. Певні періоди його життя залишилися поза увагою дослідників. Не узагальнено і його наукові здобутки. Тому метою нашого дослідження і стало відтворення цілісної картини життєвого шляху Г. Є. Євреїнова, ISBN 978-966-551-327-8. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 10. 2012 р.

аналіз його наукових і науково-педагогічних здобутків і доведення на підставі дослідження знаковості цієї постаті як ученого і педагога у вітчизняній науці.

Крім історіографічних праць у статті були використані й писемні джерела – як опубліковані, так і маловідомі. Серед них матеріали архівів Дніпропетровського відділення СБУ, Національного гірничого університету, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (м. Київ), оригінальні наукові праці Г. Є. Євренова, матеріали періодичної преси, Інтернет-матеріали тощо.

В автобіографії Г. Є. Євреїнова, написаній приблизно в 1936 р., про своє життя до закінчення Катеринославського гірничого училища вчений сповіщає дуже скупо (усього декілька рядків), не вказуючи навіть точну дату свого народження. Як стало відомо, народився він 16 листопада 1880 р. в Костромі. Мав дворянське походження. Батько його вийшов у відставку в чині полковника. Саме це, мабуть, і вплинуло на вибір юнаком шляху військового. Військову освіту він отримував у Володимирському Київському кадетському корпусі і закінчив її в 1899 р. якраз у рік відкриття в Катеринославі Вищого гірничого училища (КВГУ). Нагадаємо, що особи, які закінчували кадетські корпуси, вважалися кандидатами на вступ до воєнних училищ, після закінчення яких їм присвоювались офіцерські звання.

З невідомих нам причин продовжувати воєнну службу Георгій бажання не виявив, а став у той же рік студентом КВГУ. Закінчив училище в 1903 р. зі званням рудничного інженера. Того ж року обійняв посаду асистента кафедри геодезії і маркшейдерського мистецтва у КВГУ.

У 1906 р. в КВГУ була створена кафедра загальної електротехніки, на яку й перейшов Г. Є. Євреїнов. У 1912 р. він отримує звання гірничого інженера 1-го розряду (відповідно до зміни статусу Вишого гірничого училища). Після переходу на нову кафедру саме електротехніка стала основним напрямом його наукових пошуків. Електротехніка почала формуватися як окрема наука наприкінці ХІХ ст. як результат широкого використання електричних явищ у техніці. Поле для наукових пошуків і технічних розробок у цій галузі було надзвичайно широке, і це, звичайно, приваблювало Г. Є. Євреїнова. Тому він переходить на цю кафедру на посаду лаборанта.

У період з 1910 по 1914 р. мав відрядження за кордон у Швецію (1910), Німеччину, Італію. Швейцарію (1914) [18]. Метою поздки в 1910 р. було ознайомлення з новими методами відшукування руд, у 1911 р. – «для ознакомления с электротехническими лаб [ораториями] высших учебных заведений, электрич [еским] оборудованием рудников и заводов, а также для ознакомления с электротехническими экспонатами на всемирной выставке в Турине» [12].

ISBN 978-966-551-327-8. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 10. 2012 р.

У 1913 р. Г. Є. Євреїнов обстежив рудники і заводи Криворізького і Донецького басейнів щодо їх устаткування. Він уже мав наукові праці, виступав із доповіддю в 1912 р. на Всеросійському електротехнічному з’їзді. У підсумку набутий досвід приводить його до думки про надзвичайну важливість використання в гірничій техніці електричної енергії, електрифікації та механізації гірничорудного виробництва. Як потім зазначалося, він зрозумів важливість цього напряму чи не першим.

У 1915 р. виходять знакові роботи Г. Є. Євреїнова «О выборе электродвигателя для режущих врубових машин» та «К вопросу о применении асинхронных двигателей рудника с гремучим газом».

Нагадаємо, що поява електричних врубових машин у Росії відноситься до 1903–1904 рр., а поширилося їх використання в 1908–1914 рр.

[1, 21]. Історики електроенергетики та електромеханіки відносять виокремлення нової галузі знань для застосування електричної енергії в гірничій справі до 1910 р., коли на кафедрі гірничої механіки Петербурзького гірничого інституту, якою керував заслужений професор І. А. Тіме, розпочалося читання курсу «Застосування електрики в гірничозаводській справі» [14].

Таким чином, дослідження Г. Є. Євреїнова були піонерськими в галузі нової науки, що тільки-но зароджувалася – галузі гірничої електротехніки.

1915 рік – певною мірою знаковий для вченого. Крім публікацій, які зробили його ім’я відомим у гірничій науці, він складає при електротехнічному відділенні Петроградського політехнічного інституту іспит на ступінь ад’юнкта. У цьому ж році рада КГІ обирає його доцентом і доручає самостійне керівництво дипломним проектуванням з електротехніки.

З 1914 р. Г. Є. Євреїнов активно працює в інших організаціях: у навчальних закладах, науково-технічних товариствах, зокрема в НТТ при Катеринославському гірничому інституті та Катеринославському відділенні Російського технічного товариства, в органах влади, на підприємствах. Так, з 1914 по 1917 р. він був консультантом при міській управі, з 1916 по 1918 – консультантом на НікопольМарганецькому руднику й ін.

За часів Першої світової війни (у 1917 р.) брав участь у заходах, організованих Комітетом воєнно-технічної допомоги для солдатів та офіцерів. Зокрема, керував радіотелеграфними курсами цього комітету, читав там лекції з курсу «Радіотелеграфія» і видав літографований посібник із курсу «Радіотелеграфія» та «Введение в радиотелеграфию» [12, 18]. За плідну діяльність Георгія Євгеновича Євреїнова було нагороджено Орденом Святого Станіслава 3 ст. і Святої Анни ISBN 978-966-551-327-8. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: історичні процеси, події, постаті. Вип. 10. 2012 р.

3 ст. Також 21 лютого 1913 р йому було вручено медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых».Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Середньовіччя, ранньомодерна і модерна доба А. Г. Алексаха Висновки. Таким чином, за умови очевидних історичних випадковостей часовий та до певної міри в північній складовій територіальний збіги процесів формування як магістрального шляху переселення готів до Південно-Східної Європи, так і налагодження регулярних торговельних, дипломатичних та інших контактів Південної Прибалтики з Адріатикою є підстави визнати закономірним, насамперед з огляду на паралельне визрівання в римському та...»

«Дискусія Олександер Оглоблин (Harvard University) БЕРЛІНСЬКА МІСІЯ КАПНІСТА 1791 РОКУ Історіограф ія і методологія питання. (З приводу нової «теорії» П роф. В ільям а Еджертона).* 7 грудня 1895 року, на засіданні Польського Історичного Товари­ ства у Львові, польський історик Бронислав Дембінський, згодом зви­ чайний професор всесвітньої історії й ректор (1907) Львівського Уні­ верситету, прочитав реферат про знайдені ним у Пруському Держав­ ному Таємному Архіві ев Берліні документи про...»

«1 Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання НАЗАРЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА УДК 37 : 008 : 321.011.5 : 373.5 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТИЗМУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00.07 – теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті проблем виховання НАПН України. Науковий консультант – доктор...»

«УДК 338.436(477) ЖУРБА Михайло Анатолійович, д-р., іст. наук, проф., завідувач кафедри історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В ЖИТТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ В 20-ТІ РОКИ XX СТ. У статті досліджуються основні етапи розвитку кооперативного руху в середовищі сільського соціуму національних меншин України в межах території, контрольованої більшовицькою владою в 20-ті роки ХХ ст. З’ясовуються...»

«Методи та засоби програмної інженерії УДК 004.413:338.5(045) МЕТОД КАЛІБРУВАННЯ МОДЕЛІ COCOMO ШЛЯХОМ РЕДУКЦІЇ ОСНОВНОГО РІВНЯННЯ Д.В. Баценко Національний авіаційний університет, 03058, проспект Космонавта Комарова 1 Розглядаються методи калібрування моделей оцінки вартості програмного забезпечення та особливості калібрування параметрів вартості; пропонується новий метод для більш точного калібрування моделі СОСОМО шляхом варіювання кількості параметрів вартості, робляться висновки про...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ КАСЬЯНЕНКО КАРОЛІНА МИХАЙЛІВНА УДК 761.5 УКРАЇНСЬКА ІГРОВА ДИТЯЧА КНИЖКА: ВИТОКИ, СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ 26.00.01 – теорія й історія культури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв. Міністерство культури України, м. Київ. Науковий керівник – доктор філософських наук,...»

«АРХІВНІ РОЗВІДКИ УДК 821.161.2.09 Даріана Блохин Дослідження спадщини Г. Сковороди діаспорним вченим, істориком Д. Г. Олянчиним (архівні матеріали) У статті автор насвітлює матеріал з архіву Д. Олянчина, який вперше досліджував життя і діяльність Григорія Сковороди, починаючи з 1923 р. У 1921 р. вступив у Фрідріх-Вільгельм-Університет в Берліні, закінчивши докторантуру, захистив докторську дисертацію 31.07.1928 р. про Г. Сковороду. Ключові слова: рецензія Д. Чижевського, архів Д. Олянчина,...»

«УДК 80.01-2 Є.М. Васильєв, кандидат філологічних наук, доцент (Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: ВЛАДІМІР НАБОКОВ І ЕЖЕН ЙОНЕСКО Стаття присвячена інтертекстуальним і типологічним зв’язкам драматургії В. Набокова й Е. Йонеско. Досліджено специфіку умовного та життєподібного в їх драматичних текстах. Проблему інтертекстуальності літературного твору можна без сумніву назвати однією з найпопулярніших у...»

«ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 378:371:78 МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Галина Ніколаї У статті окреслено проблематику досліджень у сфері музично-педагогічної компаративістики, визначено її теоретико-методологічні основи та запропоновано шляхи розвитку як напряму порівняльної педагогіки. Ключові слова: порівняльна педагогіка, музично-педагогічна компаративістика, підготовка вчителів музики. Інтеграція України до європейського простору вищої...»

«НУБіП України, ННІ Природничо-гуманітарний 2010 Тамара Ковальчук, старший викладач Альона Філоненко, студентка (Національний університет біоресурсів І природокористування України ) УДК 504:37 ЕТНОНАЦІОНАЛЬН1 АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ Актуальність проблеми. Екологічні загрози існуванню людства відносяться до найгостріших проблем сьогодення. Вони виникли давно. Як свідчать стародавні літописи, близько 4 тис. років тому вавілонський цар Хаммурапі, а пізніше китайські та монгольські...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»