WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 657.471:658.8 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЇ ОБМІНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ К. О. Обиход, аспірант ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 657.471:658.8

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЇ

ОБМІНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

К. О. Обиход, аспірант

Досліджено теоретичне підґрунтя розвитку трансакцій обміну

згідно з різними течіями економічної теорії. Висвітлено основні проблеми, які виникають під час здійснення трансакцій обміну в глобалізованому інформаційному середовищі.

Глобалізація, трансакція, обмін, облік, право власності.

У ХХІ ст. швидких темпів набирає тенденція до зближення країн та народів, створення єдиного економічного та інформаційного простору в масштабі планети, що призводить до обміну інформацією та технологіями. Такий процес розвитку прийнято називати глобалізацією, яка зараз охоплює всі сфери людської діяльності – науку, економіку, медицину тощо.

Розвиток глобалізації світу має свої позитивні та негативні сторони.

Індустріально-розвинені країни, які мали взяти на себе тенденцію розвитку в загальних інтересах людства, запропонували нову ідеологію глобалізму, який не включає історичного розвитку різних країн, традицій і національних особливостей [7]. Кожна країна, яка зацікавлена в розвитку та активній економічній діяльності, змушена приймати умови глобалізації. Основними критерієм розвитку економіки дуже часто виступає отримання прибутку та зменшення впливу держави. У таких умовах ускладнюється проведення трансакцій обміну, а особливо в сільському господарстві України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання глобалізації господарської діяльності, розвитку нових об’єктів та методології бухгалтерської науки у всебічному розвитку з економічною теорією займався професор Г. Г. Кірейцев. Велику увагу розвитку бухгалтерської науки за надбаннями національної практики й радянських, російських шкіл бухгалтерського обліку приділяє професор Ф. Ф. Бутинець. У процесі економічного відтворення та проведення трансакцій обміну підприємство зазнає трансакційних витрат. Питанням дослідження та методології обліку трансакційних витрат присвячені праці В. С. Литвиненка, І. Б. Садовської, Ж. М. Ющака.

Але залишається актуальним дослідження трансакцій обміну в інформаційному глобалізованому суспільстві з детальним відображенням результатів його здійснення в бухгалтерському обліку.

Мета дослідження – висвітлити аспекти розвитку обміну в економічній теорії, які допоможуть прослідкувати підґрунтя проведення трансакцій обміну.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Г. Г. Кірейцев.

Виклад основного матеріалу.

Ойген фон Бем-Баверк визначає, що під час здійснення операції обміну суб’єкт має на меті отримання безпосередньої вигоди й виділяє три основні правила, якими учасник обміну буде користуватися:

- вступати в операцію обміну тільки в разі отримання вигоди (тобто благо, одержуване в обміні, володіє більшою корисністю, ніж те, яке віддають);

- прагне здійснити операцію з більшою для себе вигодою;

- краще здійснити операцію з меншою вигодою, ніж узагалі відмовитися від обміну [2, с. 176].

Інституціоналісти стверджували, що для повноти й точності картин господарського розвитку економісти зобов’язані вивчати найрізноманітніші аспекти людської діяльності, практично все, що впливає на господарську діяльність. Представниками цього напряму були Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вони виступали проти неокласичної доктрини саморегулювання ринкової економіки й наполягали на необхідності розширення різних форм державного регулювання, здебільшого на соціальних програмах.

Фрідріх фон Хайєк є одним з науковців, котрі в ХХ ст. вчинили зрушення економічної теорії внаслідок зміщення дослідницьких інтересів із питань виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ у бік проблем розповсюдження, перероблення і дослідження ринкової інформації. Хайєк досліджує вчення про спонтанний характер ринкового порядку, для забезпечення якого вводить поняття «каталлактика». Ринок з’являється і формується в результаті взаємодії людей, формування звичок і правил поведінки. Різні традиції, структури, інститути та інші компоненти ринкового порядку виникали поступово під дією різних способів поведінки. Люди виробляють корисні блага, надають послуги іншим людям, із якими вони не знайомі, не знають про їхні потреби, мотиви поведінки та джерела походження їх доходів. «Усе це стає можливим завдяки тому, що, підкоряючись певним правилам поведінки, ми вписуємося в гігантську систему інститутів і традицій: економічних, правових, етичних. Ми ніколи не створювали їх, і ми ніколи їх не розуміли…» [6, с. 29].

Наприкінці 1950-х рр. збільшився вплив інституціоналізму в соціально-економічній науці, що було пов’язане з науково-технічною революцією (НТР) та її наслідками в економіці, зі зміною ролі держави. Було розроблено теорії індустріального, постіндустріального та інформаційного суспільства.

У 1960-х рр. американський економіст Джон Кеннет Гелбрейт розвинув концепцію індустріального суспільства, згідно з якою економіка складається з двох частин: корпорацій, які швидко розвиваються в технічному плані, мають великі капітали та складну структуру управління; тисяча дрібних власників [3, с. 31]. В умовах індустріального суспільства, постійно прогресуючого розвитку техніки та технологій виробництва зменшуться надійність безперебійного функціонування підприємства без втрат.

Усі зміни приводять до дослідження смаків покупців на майбутнє. Планування діяльності підприємства стає необхідним фактором зменшення невизначеності ринку.

Гелбрейт Дж. К. стверджував, що держава повинна здійснювати управління всією економікою. Держава має захищати довкілля, обмежувати використання природних ресурсів у надмірно розвинених галузях технократичними групами, переорієнтація держави на обслуговування суспільства [3, с. 269].

Праці в 1970–1980 рр. присвячено проблемам постіндустріального суспільства, у яких більш обережно й менш оптимістично оцінюються наслідки НТР. Із розширенням виробничих потужностей постійно прогресуючим науковим прогресом активно змінюються процес обміну та й загалом економічні відносини, суспільні традиції. У постіндустріальному суспільстві товарообмін замінюється більш високою формою обміну послугами, серед яких можна виділити послуги праці та інформаційні послуги.

В останній чверті ХХ ст. індустріально розвинені країни вступили в нову стадію розвитку – стадію інформаційного суспільства, яке в міру розвитку втягує у свою систему нові сфери суспільного життя, веде до трансформації сучасних культур і соціально-культурних систем. Теорію інформаційного суспільства розвинули Д. Белл, Е. Тоффлер, П. Дракер (США), Є. Масуда (Японія) [4].

Масуда Є. стверджує, що інформаційна революція спричинить суспільні зміни такого масштабу, які викличуть трансформацію сучасного системи в новий тип людського суспільства. Тоффлер Е. пояснює формування інформаційного суспільства тим, що дефіцит часу вимагає надзвичайної швидкості й точності реакції на те, що відбувається, уміння зосередитися на стратегічних напрямах, зміни техновиробництва, тобто переходу від машини і транспортної мережі до інформаційно-комунікативної мережі (телефон– комп’ютер–телевізор) як нервової системи нової цивілізації.

У кінці ХХ ст. набирає розвитку нова інституційна теорія (неоінституціоналізм). Представниками цього напряму вважають американських економістів Рональда Коуза, Дугласа Норта та Олівера Віліямсона. Остаточно пішли в небуття часи, коли економісти могли дозволити собі детально аналізувати поведінку двох індивідуумів, які обмінювали на краю лісу горіхи на ягоди, і при цьому вважати такий аналіз процесу обміну повним.

Процес укладання контрактів вимагає дослідження в тому вигляді, у якому він існує в реальному світі.

Статус людини в суспільстві визначається правом власності, основні процеси взаємодії пов’язані не з обміном товарами, а з відчуженням та привласненням прав власності, передачею (обміном) вигод і переваг від користування та власності тим чи іншим благом. Цей процес обміну відбувається за допомогою трансакції. Трансакція – це інституціональноопераційний інструмент впорядкування обміну прав, свобод і зобов’язань.

Під трансакцією обміну слід розуміти процес передачі прав власності та свобод у результаті обміну товарами між суб’єктами господарювання. У сучасному світі торгівля правами та обов’язками (різного роду опціони, ф’ючерси, векселя, кредитні гроші та ін.) за своїми обмінами перевищує торгівлю реальними цінностями.

Формування глобального суспільства, насамперед через тотальне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах людської діяльності, кардинально змінює не тільки економічну, соціальну й духовну сферу, але й впливає на організацію бухгалтерського обліку та контролю підприємницької діяльності, використання бухгалтерської інформації державою та суспільством, формування якої відбувається в кожній країні з урахуванням традицій та культури народу [1, с. 23].

У нових умовах розвитку економіки та функціонування суб’єктів господарювання облік трансакцій обміну набуває нових якісних характеристик, а саме:

1) з’являються нові об’єкти бухгалтерського спостереження, в основу яких закладені інтелектуально-інформаційні ресурси – інформація, права, інтелектуальний капітал;

2) виникають різні види ризиків, пов’язані з труднощами пошуку покупців та постачальників, недоотриманням повної інформації про контрагентів;

3) ускладнюється процес укладання та дотримання умов договорів через велику розпорошеність товаровиробників і неналагоджених каналів збуту сільськогосподарських товаровиробників;

4) змінюються та розширюється коло користувачів облікової інформації, виникає гостра проблема в надійності бухгалтерської інформації, її достовірності;

5) виникають нові підходи до організації бухгалтерського обліку у зв’язку зі значними змінами розмірів і розташування підприємств у світі.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Економіка, перш ніж стати глобальною, повинна стати розвиненою локально [5].

Держава має проводити політику підтримання агропромислового виробництва для розвитку цього сектору економіки. Відображення результатів трансакцій обміну для прийняття управлінських рішень в умовах глобалізованого інформаційного середовища потребує вчасного та якісного опрацювання.

Необхідну для управління інформацію має надавати бухгалтерський облік, який потребує таких уточнень:

- у наказі про облікову політику затвердити перелік та сутність витрат з організації та проведення трансакцій обміну конкретного підприємства;

- у плані рахунків бухгалтерського обліку (клас 8 та 9) щодо коректного відображення кожної трансакції обміну.

Бухгалтерський облік повинен відображати нові об’єкти обліку, на які вказують зміни в економічній теорії. Завдяки бухгалтерському обліку економічні агенти отримують важливий інформаційний ресурс, що забезпечує виживання в умовах жорсткої конкуренції на національному та світовому ринках.

Список літератури

1. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь / за ред.

проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «РУТА», 2007. – 328 с.

2. Бём-Баверк Ойген фон. Избранные труды о ценности, проценте и капитале / Ойген фон Бём-Баверк. – М. : Эксмо, 2009. – 912 с.

3. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранное / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Эксмо, 2008. – 1200 с.

4. Історія економічних теорій : підручник / [Амосов О. Ю., Сивоконь В. О., Міненко В. А. та ін.]; за заг. ред. проф. О. Ю. Амосова, доц. В. О. Сивоконя. – Х. :

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 448 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Зростання через інновації: досвід Китаю Не дивлячись на успіхи в суспільному розвитку, китайське керівництво висловлювало занепокоєння з приводу якості розвитку країни. Зокрема відзначалось, що економічний розвиток країни супроводжується надмірною залежністю від споживання енергії та ресурсів, що призводить до загрозливого забруднення довкілля. Структура економіки залишається ірраціональною та характеризується слабкою сільськогосподарською базою, відставанням в розвитку високих технологій та...»

«СУЧАСНІСТЬ БЕРЕЗЕНЬ 1975 Ч. З (171) Б. РУБЧАК: МАЛА ЛЕГЕНДА І М АНДАРИ Н ДРУЖ ИНІ П. ОДАРЧЕНКО: Т. ШЕВЧЕНКО І ЙОГО ПОПЕРЕДНИКИ Д. КОЗІЙ: ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ЖИТТЄСТВЕРДЖЕННЯ Г. КОСТЮК: НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ЖИТТЯ ТА ІСТОРІЇ І. КОШЕЛІВЕЦЬ: НА ПОТОЧНІ ТЕМИ М. ПРОКОП: ЩЕ ПРО ПЕРЕМІШУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА УКРАЇНІ “SUASNIST” MARZ 1975 8 MUNCHEN 2, KARLSPLATZ 8/П І Вже появилася друком у Видавництві ”Сучасности” повна збірка писань — есеїв, поезій і листів Валентина М ороза і документів, що стосуються його засудів і...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXIX Всі досить відповідальні агрегати і системи німецького трактора піддалися істотній переробці. Відтак, у найкоротший термін було створено новий трактор, зовні схожий на прототип, але який перевершував початкову модель за потенційними можливостями. Заводчани зуміли не тільки створити нову конструкцію трактора, але і провести в ході підготовки виробництва глибоку реконструкцію заводу, його оновлення і...»

«ПЛАЦ Д'АРЩ виш Іван Хома СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» Київ — 2011 УДК 94(477)“1917/1919” ББК 63.3(4УКР)53 Х76 Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» Серію засновано у 2009 р. Хома, І. Я. Х76 Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та зб р о й ­ на боротьба Січових Стрільців у...»

«Випуск 6 УДК 355/211/3(091)(477.54)»192» О. В. Чернуха АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 1920-Х РОКІВ Проаналізовані та класифіковані архівні документи з історії харківської міліції, які знаходяться у фондах Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади. На основі проведеного аналізу виділено кілька основних груп архівних джерел, а саме документи вищих партійних та державних органів, міліцейські звіти, доповіді, оперативно-інформаційні...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Серія: “Українська державна символіка” І випуск ПРАПОРОВІ БАРВИ УКРАЇНИ До Дня Державного прапора України Методико-бібліографічні матеріали Харків – 2006 Українська державна символіка. І випуск “Прапорові барви України” (До Дня Державного прапора України) Методично – бібліографічні матеріали Мета видання – пробуджувати пізнавальні інтереси громадян до вивчення історії та культури...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 114–120 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 114–120 УДК 340.12«16/17»(477) КОНЦЕПЦІЯ НАРОДОВЛАДДЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ М. ГРУШЕВСЬКОГО С. Сворак Харківський національний університет внутрішніх справ пр-т 50-річчя СРСР, 27 61080 Харків, Україна Проаналізовано державно-правові погляди М. Грушевського на процеси трансформації звичаїв народовладдя в Українській...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Заснований 2012 р. Видається 2 рази на рік № 2 (4) Серія «Політичні науки» Київ 2015 УДК:93/94; 32 Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 19691-9491Р від 04.12.2012 Зареєстровано в Міністерстві...»

«УДК 4:614.84 (477) М. І. ХАРЛАМОВ, канд. іст. наук, ст. викладач, Національний університет цивільного захисту України, Харків ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ПОЖЕЖАМИ НА СЕЛІ В УСРР У 1921-1927 РР. У статті розглядаються окремі важливі питання боротьби з пожежами у сільській місцевості в Українській соціалістичній радянській республіці у період нової економічної політики. Досліджуються важливі питання причин виникнення пожеж на селі та заходи з попередження пожеж у 1921-1927 роках. Ключові...»

«УДК 35.072. СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В. Г. Ковальчук, к.е.н. Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області У статті проведено аналіз сучасних поглядів на статистичну оцінку соціально-економічного розвитку регіону, розглядаються методологічні підходи до регіону, як об’єкту моделювання, його особливі характеристики. Описана загальна структура модельного комплексу соціально-економічного розвитку регіону та його реалізація на основі методів системної динаміки і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»