WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ століття) ...»

-- [ Страница 1 ] --

Львівський державний інститут фізичної культури

Окопний Андрій Михайлович

УДК 796. 37.037.(091)(477)”18/19”

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ

(друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ століття)

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Львів – 2001

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Львівському державному інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Гринів Олег Іванович, Львівський державний інститут фізичної культури, професор кафедри українознавства.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Шиян Богдан Михайлович, Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання;

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Нісімчук Андрій Сергійович, Волинський державний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри педагогіки Провідна установа: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кафедра теорії і методики фізичного виховання та спорту, Міністерство освіти і науки України, м. Івано-Франківськ.

Захист відбудеться 15 листопада 2001 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного інституту фізичної культури (79000, м. Львів, вул.

Костюшка, 11).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного інституту фізичної культури (м. Львів, вул. Костюшка, 11).

Автореферат розіслано 13 жовтня 2001 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.М. Вацеба

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. В сучасній Україні відбуваються активні процеси реформування освітньої, соціокультурної сфери, в тому числі галузі фізичного виховання; спостерігається чималий інтерес до історичного минулого, до культурно-педагогічної спадщини українського народу, чимала частка якої тривалий час замовчувалася й залишалася недостатньо вивченою на науковому рівні.

Все це проходить на тлі переорієнтації суспільства впливаючи на розвиток творчої особистості, її можливостей і якостей. Фізична культура в цьому аспекті є яскравим прикладом.

Потреба розбудови національної системи фізичного виховання зумовила зростання зацікавлення до педагогічної спадщини українських педагогів як важливої парадигми розвитку сучасної наукової теорії та практики тіловиховання. Сьогодні особлива увага вчених зосереджена на осмисленні ідеологічних засад, концептуальних підходів, принципів і шляхів втілення особистісної освіти. Це спонукає до вивчення поглядів та ідей тих педагогів, чиї імена ігнорувала авторитарна система.

У сучасній науково-педагогічній літературі практично немає узагальнюючих, систематизуючих праць щодо поглядів на фізичне виховання в творчій спадщині українських педагогів ХІХ – другої половини ХХ століття. Існують окремі фрагментарні дослідження щодо поглядів одного із засновників західноукраїнської системи тіловиховання І. Боберського (О. Вацеба, 1997), науково-популярні видання авторів української діаспори про О. Тисовського, Г. Ващенка.

Хронологічно й, частково, тематично найближче до нашої проблематики є роботи сучасних науковців: Г. Бугайцевої, О. Вишневського, Е. Дорошенка, А. Погрібного, Є. Приступи, Б. Трофим'яка, Б. Ступарика, А. Цьося та ін., у яких наведено значну кількість фактологічного матеріалу з життя та науково-педагогічної діяльності окремих українських педагогів в ділянці фізичного виховання. Чимало важливих проблеми, які торкаються теми нашого дослідження, висвітлені в працях Е. Вільчковського, А. Нісімчука, О. Падалки, Г. Приходько, І. Смолюка, О. Сухомлинської, Б. Шияна, М. Шимановського та ін.

Вивчення місця фізичного виховання в українській науково-педагогічній думці є актуальною проблемою сьогодення, коли в державі відбуваються складні процеси в освітній, виховній, тіловиховній сфері. Залишена нам спадщина українських педагогів цікава з точки зору психолого-педагогічних надбань, ідеалістичного світосприйняття, принципів здорового способу життя, виховання здорового молодого покоління тощо, в основі яких лежить світосприйняття наукових ідей.

Отже, виходячи із завдань сучасних програмно-нормативних документів: закону України “Про загальну середню освіту”(1999), програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Концепції фізичного виховання в системі освіти (1997), зваживши актуальність обраної проблеми, її нерозробленість у сучасній науці, ми обрали темою дослідження: “Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття)”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту

Державного комітету України з фізичної культури і спорту на 1998-2000 роки за темою:

1.1.3 “Історико-методологічні аспекти розвитку вітчизняної фізичної культури”. Роль автора у виконанні цієї теми полягала у нагромадженні фактологічного матеріалу й аналізі проблематики фізичного виховання в спадщині українських педагогів минулого.

Хронологічні межі дослідження визначено періодом другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття, тобто часом формування та розвитку національної системи фізичного виховання та виокремленням тіловиховання в окрему галузь.

Об'єктом дослідження є науково-педагогічна спадщина українських педагогів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття.

Предметом дослідження – проблема фізичного виховання в працях українських педагогів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття.

Мета дослідження полягає в науковому аналізі концептуальних положень щодо ролі і місця фізичного виховання в науковій спадщині українських педагогів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття.

Відповідно до проблеми, об'єкта, предмета і мети дослідження, були визначені такі завдання:

1) вивчити особливості розвитку та передумови формування систем фізичного виховання в європейських країнах;

2) визначити коло українських педагогів, які працювали в напрямі фізичного виховання;

3) виявити основні тенденції у поглядах українських педагогів на фізичне виховання;

4) визначити особливості побудови систем фізичного виховання українськими педагогами;

5) проаналізувати ідейно-теоретичні основи фізичного виховання молоді другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття в контексті їх творчого використання в сучасних умовах.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація тощо), хронологічний (у дослідженні процесу теорії і практики українського тіловиховання), історичний (історикосистемний – у розгляді історичних передумов і динаміки розвитку системи фізичного виховання на українських землях, історико-типологічний), контент-аналіз документів закладів освіти, позашкільних закладів.

Методологічну основу дослідження складають: теорія наукового пізнання з її принципами об'єктивності, всебічного розвитку, історизму, взаємозалежності та наступності соціальнопедагогічних явищ і процесів; теорія розвитку особистості, у центрі якої є гуманізм, збагачення загальнолюдськими цінностями, спрямованими на гармонізацію різних сторін особистості та її творчий саморозвиток; загальні ідеї національного відродження українського народу та засади фізичного виховання. Особливе значення для дослідження мали теоретичні положення наукових праць видатних українських педагогів, істориків, філософів, етнопсихологів про загальнолюдські цінності, духовність як серцевину світогляду, зв'язок історії з сьогоденням і творче використання спадщини видатних вітчизняних педагогів у сучасній освітній практиці.

Наукова новизна дисертації визначається, насамперед, постановкою й розробкою досліджуваної теми, виокремленням її у самостійну наукову проблему галузі фізичного виховання та спорту. У роботі вперше проаналізовано зацікавленість українських педагогів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття, які працювали як на українських землях такі і поза їх межами, до теорії та практики фізичного виховання того часу;

досліджено стан розробленості українськими педагогами теоретичних засад фізичного виховання;

розкрито принципи, напрями, форми фізичного виховання в творчій спадщині українських вчених, зокрема: а) співвідношення душі і тіла (К. Ушинський, П. Юркевич, Г. Ващенко);

б) природовідповідність і гармонійність у тіловихованні (О. Духнович, К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський); в) історичні аспекти фізичного виховання (Г. Ващенко, І. Боберський); г) позакласна та позашкільна форма організації фізичного виховання (О. Тисовський, С. Левицький); д) зв'язок фізичного виховання з трудовим (М. Демков), з естетичним (Г. Ващенко), з релігійним (П. Юркевич, Г. Ващенко)), з військовим (О. Тисовський, А. Макаренко), гігієнічним (К. Ушинський, Г. Ващенко); родинним (В. Сухомлинський) патріотичним (І. Боберський, О. Тисовський, Г. Ващенко); е) виховання характеру, волі в процесі фізичного виховання (Г. Ващенко, А. Макаренко); є) національне тіловиховання (І. Боберський, Г. Ващенко). Введено в науково-інформаційний обіг в Україні окремі маловідомі праці тіловиховної тематики українських педагогів; досліджено практичне застосування засобів та методів фізичного виховання, наукових розробок в освітянській роботі українських педагогів другої половини ХІХ – першої половиниХХ століття.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення, які стосуються педагогічних ідей українських вчених щодо пошуків та практичних перетворень у системі національного фізичного виховання, українського шкільництва і національного самовиховання.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення і висновки, сформульовані в дисертації, її рекомендації, значною мірою поглиблять історико-педагогічні знання, сприятимуть відродженню спадщини українських педагогів, творчому використанню окремих науково-педагогічних здобутків у сучасній теорії та практиці фізичного виховання.

Зібрані й узагальнені наукові дані доповнять зміст курсу історії педагогіки для педагогічних закладів освіти, курсу історії фізичної культури для факультетів фізичного виховання та спеціалізованих вищих закладів освіти. Матеріали дисертації можуть бути використані при підготовці наукових праць з історії української педагогіки, історії фізичної культури, а також при написанні монографій, навчальних посібників та підручників з історії української фізичної культури з відповідним розділом – “Видатні українські педагоги про фізичне виховання”, допоможуть у розробці спецкурсів та спецсемінарів.

Розроблена тематика розвитку фізичного виховання в спадщині українських педагогів увійшла в план роботи Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка та Львівської організації Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка, впроваджена в навчальний процес студентів Львівського державного інституту фізичної культури та учнів Львівського вищого училища фізичної культури (про що свідчать відповідні акти впровадження).

Особистий внесок здобувача полягає у нагромадженні фактологічного матеріалу;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені П. І. Чайковського ПОСВАЛЮК КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК 78.071.1(477):788.1“19” ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ БЕРДИЄВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ В УКРАЇНІ (1940–1980-ті роки) Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії української музики та музичної фольклористики...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81:39(477.83) Мисик О. А., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль ОСОБЛиВОСТІ СиМВОЛІзАцІЇ зНАчеНЬ фЛОРОНАзВ У ТРОПАХ ОСІ ПСеВДОТОТОЖНОСТІ В ПОеТичНиХ ТВОРАХ І. КАЛиНцЯ У статті розглянуто флороназви, репрезентовані у тропах осі псевдототожності (метафорах, персоніфікаціях, метафоричних епітетах, порівняннях), в індивідуально-авторській картині світу І. Калинця, простежено специфіку їхніх...»

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Володимир Працьовитий, проф. (Львів) ББК 83.3 (4Укр) УДК 82-312.1. Український світ у кіноповісті «Зачарована Десна» Олександра Довженка У статті автор простежує, як всупереч настановам «соціалістичного реалізму» Довженко відтворив унікальний український світ з його чарівною природою, великими і красивими людьми, їхніми звичаями, традиціями, писаними та неписаними законами, високими морально-етичними ідеалами, своїм кодексом краси та філософією життя. Ключові...»

«ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І АКМЕОЛОГІЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ Олена Татушко Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Анотація. Стаття присвячена новій інтегративній науці – акмеології, що досліджує досягнення людиною вершин професіоналізму у діяльності. В статті розглядається історія виникнення акмеології та її класифікація (за Н.В. Кузьміною): класична, фундаментальна і прикладна (галузева). Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є найбільш розвинутим...»

«Педагогічний дискурс, випуск 13, 2012 детермінується багатьма факторами, які суттєво впливають на морально-духовні, фізичні і фізіологічні якості і властивості життя людей у ХХІ столітті ІІІ тисячоліття.Список використаних джерел і літератури: 1. Брайчевський М. Ю. Походження Руси / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1968. – 224 с.2. Брайчевський М. Ю. Етногенічні проблеми і походження українського народу на службі КМО / М. Ю. Брайчевський // Зб. наукових праць. – 2000. – Київ, Нью-Йорк,...»

«72 Наукові записки. Серія “Історичні науки” Тетяна Самсонюк БОрОтьБа раДяНськИх сПецслУЖБ з ОУН На терИтОрії вОлИНськОї та рівНеНськОї ОБластеЙ (1940 рік) У статті досліджуються дії карально-репресивних органів радянської влади у 1940 р., спрямовані на знищення осередків ОУН, що діяли на території Рівненської та Волинської областей. Ключові слова: ОУН, НКВС, Рівненська область, Волинська область. В статье исследуются действия карательно-репрессивных органов советской власти в 1940 г.,...»

«Розділ 4 Макроекономічні механізми Розділ 4 Макроекономічні механізми УДК 339 І.В. Басанцов1 Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України У статті доводиться необхідність впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України та пропонуються концептуальні блоки щодо поетапної її побудови. Наведено базисні функції самого механізму державного фінансового контролінгу. Ключові слова: модель контролінгу,...»

«Вісник НАН України. N5 2001 О. КОВАЛЕВСЬКА ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, ОСВІТЯНИН, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 24 травня — 180 років від дня народження І. В. Вернадського «Це була, безперечно, прекрасна людина. Він був дуже гарячий і запальний, особливо в молодості, але був людиною ясного розуму, чудово ніжної, м'якої душі; йому бракувало тільки сили і наполегливості в характері, і цей недолік мав на нього великий вплив», — так писав про свого батька — Івана Васильовича Вернадського — наш видатний співвітчизник,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ Центр Досконалості Жана Моне «НАЗУСТРІЧ ВИКЛИКАМ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ДОСВІД ЦЕНТРІВ ІМ. ЖАНА МОНЕ В КИЄВІ ТА ДОНЕЦЬКУ» 26 березня 2015 Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ-Маріуполь, 2015 р. УДК 339.94 ББК У5 Б14 НАЗУСТРІЧ ВИКЛИКАМ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ДОСВІД ЦЕНТРІВ ІМ. ЖАНА МОНЕ В КИЄВІ ТА ДОНЕЦЬКУ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м....»

«ISSN 2226-2180 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ NOTES ON ART CRITICISM Випуск 29 Київ – 2016 УДК 78 ББК 85(4 Укр) М 65 МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – К. : Міленіум, 2016. – 278 с. Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» має на меті висвітлення різноманітної історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства та культурології. Тематика статей пов’язана як із сучасною мистецькою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»