WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 004:37-053.2 Т.В. Кущ Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ НОВИХ ...»

Література:

1. Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Educationin Developing

Countries, UNESCO, Paris, 1-3 July, 2009.

2. Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/

blogs/cloud_computing/111274. – Назва з екрану.

3. 5 вимірів хмарних обчислень: лекція голови Microsoft Стіва Балмера для студентів КПІ та

інших ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.microsoft.com/ukraine/events/ballmerstudents-lecture-2010/default.mspx.

4. К 2014 году облачные вычисления в пять раз обгонят рост традиционных ИТ-продуктов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/tend/tend335.html.

5. Облачные вычисления [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://ru.wikipedia.org/wiki/.

6. Топровер О. Десять вопросов об облачных вычислениях / Топровер Ольга // Мир ПК. – 2009. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osp.ru/pcworld/2009/12/11078735.

УДК 004:37-053.2 Т.В. Кущ Київський національний університет імені Тараса Шевченка м. Київ

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ

В контексті викликів ХХІ століття особливої актуальності набув високий рівень інформатизації життя та сучасного побуту. Зростання ролі інформації та впровадження нових інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя зумовили появу інформаційного суспільства.

З перших днів свого життя сучасна дитина потрапляє в інформаційний простір, що безпосередньо впливає на формування уявлень про оточуючий світ та її розвиток. Опановуючи нові поняття, звички, бажання, соціальні ролі дитина спрямовує свою енергію на пошук себе, неперервно експериментуючи та збагачуючи свій досвід. Усі ці елементи у силу свого генетичного зв’язку з соціумом зберігають чутливість до інформаційних потоків.

Постійність та інтенсивність інформаційних потоків у житті дитини раннього віку обумовлюють мету даного дослідження, оскільки виникає нагальна необхідність формування механізмів, котрі б визначали необхідність та доцільність доступу до інформації дитини та навиків її опрацювання, починаючи з раннього дитинства.

Незважаючи на всі наукові дискусії про місце нових інформаційних технологій у житті дитини раннього віку, незаперечним є той факт, що інформаційний поступ зупинити неможливо. І людству залишається лише зробити вибір: навчитися користатися з нових можливостей або ж спостерігати за практично «стихійним виживанням» дитини в умовах сучасного інформаційного соціуму.

Значення інформації та нових інформаційних технологій у житті сучасного соціуму проаналізовано у працях: Баркан А., Білоус О., Болтівець С., Братусь І., Горвіц Ю., Дроздович Н., Загарницької І., Зазнобіної Л., Іванової С., Косянчук І., Кузнєцової І., Лаврентьєвої Г., Лещенко М., Литовченко І., Максименко С., Петруши Ю., Семчук С., Фомічової О.

Для забезпечення здобуття важливих знань та пізнання навколишнього світу засобами нових інформаційних технологій необхідно, щоб перебування дитини в інформаційному просторі не було залишене напризволяще. Інструментом педагогічно правильного орієнтування дитини раннього віку в умовах сучасного інформаційного соціуму повинні бути батьки та вихователі Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції 158 «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»

дошкільних закладів, котрі б цілеспрямовано могли привести у дію механізм, що забезпечує гармонійний розвиток особистості у взаємозв’язку з інформаційним світом.

Комп’ютеризація сучасного побуту зайняла досить ствердні позиції у сучасному глобалізованому суспільстві. Тому малюки дуже швидко звикають до моніторів, мишок та клавіатур і, наслідуючи поведінку дорослих, досить впевнено почувають себе у налагодженні комунікативних зв’язків з ними. Останнім часом у світі спостерігається неоднозначне сприйняття інформаційного буму на ринку, що обслуговує дітей раннього віку: стрімко росте пропозиція DVD-дисків для дітей у віці від одного до 18 місяців; в США запущене перше розважальне шоу, орієнтоване на дітей від 12 місяців; функціонує багатогалузева промисловість з продажу комп’ютерних ігор і навіть розроблена спеціальна циліндрична клавіатура для дітей у віці від 9 місяців [4, С. 60].

Варто зауважити, що еволюція поняття «інформаційне суспільство» на теренах пострадянського простору дещо відрізняється від західної моделі. У першому випадку коли говорять про нові інформаційні технології, то перед усім мають на увазі комп’ютер, тоді як на Заході до цього поняття відносять у першу чергу телевізор, DVD, комп’ютер, мобільний телефон, iPad та інші гаджети [ 5, С. 1].

Генеральний директор фірми «Декарт комп’ютерс», розмірковуючи над питаннями місця та ролі ІКТ у житті дитини на сайті «Вчитель – вчителю, учням та батькам» зазначає: «З якого віку підпускати дитину до комп’ютера – це запитання не про вік, а про те, що дитина буде з ним робити».

Усі ці факти вказують на те, що комп’ютер може широко використовуватись з ціллю навчання й розвитку у ранньому віці, а також бути об’єктивним діагностичним засобом, що дозволяє виявити рівень здібностей, умінь та інтересів дитини. Комп’ютер можна використати як засіб, що розкриває здібності дітей та спонукає батьків шукати нові, нетрадиційні форми та методи виховання дітей в умовах сучасного суспільства. Це унікальний пристрій, що має здатність адаптовуватись до конкретної дитини забезпечуючи їй діяльність в зоні найближчого розвитку.

Наші дослідження свідчать, що дитячі дошкільні заклади в Україні знаходяться лише на початковій стадії комп’ютеризації, а у домашніх умовах батьки найчастіше задовольняють зацікавленість дитини ПК переглядом мультфільмів. Однак, спектр можливостей комп’ютеру є набагато ширшим.

Зарубіжний досвід з питань можливості використання комп’ютера для розвитку дитини раннього віку бере свій початок з розробленої канадською фірмою DIL під керівництвом М. Есперанс Лабелль навчальної системи для дітей від двох до семи років, а також для дітей з різними видами відхилень у розвитку [3]. Ця система, орієнтована на застосування комп’ютерів типу IBM PC і Apple, методично опрацьована, забезпечена всіма необхідними дидактичними матеріалами, включає спеціалізовані програмні та апаратні засоби.

На сьогоднішній день IT-індустрія пропонує достатньо велику кількість програмного забезпечення для дітей у віці від 2 до 7 років (а в Америці і від 12 місяців). У першу чергу це ігрові програми дидактичного («закритого») типу, в яких в ігровій формі дітям пропонується вирішити одну або декілька дидактичних задач [3, 5].

Отже, комп’ютер з метою навчання дитини у ранньому віці можна експлуатувати за декількома напрямами:

використання клавіатури та екрану як мультимедійної абетки;

використання доступу до навчального софту (дитячі розважальні сайти та сайти орієнтовані на ранній розвиток);

використання програмного забезпечення, спрямованого на розвиток знань та умінь.

Досвід з проблем впливу ІКТ на розвиток дітей у достатній мірі накопичений провідними зарубіжними країнами. Не зважаючи на велику кількість негативних аспектів та враховуючи неминучість подальшої еволюції інформаційного суспільства зарубіжними науковцями здійснюються експериментальні упровадження теоретичних та практичних розробок комп’ютеризації соціокультурного середовища дітей раннього віку.

Аналіз наукових джерел дав змогу з’ясувати, що проблема впливу нових інформаційних технологій на особистість дитини раннього віку в загальному зводиться до двох основних аспектів, а саме: невідпрацьований механізм контактування з засобами НІТ та смислове Секція 1. Методологічні та психолого-педагогічні проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній освіті насичення продукції, що лине з інформаційних екранів у цілому. Наукове розв’язання піднятої проблеми вбачаємо у вихованні соціально-адаптованої дитини до умов сучасного інформаційного соціуму. На нашу думку, соціально-адаптована дитина в умовах широкого застосування інформаційно-комунікативних технологій – це дитина, яка вміє використовувати інформаційні засоби для задоволення особистісних потреб без шкоди для здоров’я. Для здійснення поставленої задачі ведеться розробка методичного комплексу педагогічних порад батькам та вихователям дошкільних дитячих закладів з проблеми контактування дітей раннього віку з засобами ІКТ. Подальших наукових розробок потребує проблема соціальної адаптації дітей раннього віку в контексті впливу телевізора, DVD, мобільного телефону тощо.

Література:

1. Баркан А. Дети нашего времени / Алла Баркан. – М.: АСТ, Астрель, 2010, 411 с.

2. Братусь И, Гальченко Л. Младенец и телевизор // Журнал для будущих мам. – 2004. – № 3. С. 43-46.

3. Горвіц Ю. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? // Информатика и образование. – 1994. – № 3. – С. 63-73.

4. Комарова Т., Комарова И. Дети младшего возраста и информационные технологии // Педагогика. – № 8, 2011. – С. 59-67.

5. Комарова Т.С., Комарова И.И., Демидов А.А. Влияние общества на формирования медиаполитики за рубежом (уроки для «третьего сектора» и широкой общественности России) [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http://edu.of.ru/attach/17/156516.PDF.

6. Биковський Т. До питання інформаційних технологій та інформаційних систем // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова: Серія 13 Проблеми трудової та професійної підготовки. – С. 36-40.

–  –  –

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ УНІВЕРСИТЕТОМ Вступ. Впровадження інноваційних підходів в управлінні освітнім закладом на базі інформаційних технологій є одним із основних механізмів, які дозволяють створити переваги в конкурентному середовищі. Основними заходами в розвитку інформатизації є створення її надійної і ефективної інфраструктури, впровадження уніфікованих доступів до корпоративних даних, покращення управління всього комплексу інформаційних ресурсів, а також забезпечення відповідності інфраструктури стратегічним цілям вищого навчального закладу (ВНЗ) [1]. Комплексна реалізація цих заходів повинна забезпечуватись попередньо розробленою концепцією формування єдиного інформаційного простору (ЄІП), існування якого забезпечується інтегрованою автоматизованою системою управління (ІАСУВ). Це забезпечить інтеграцію інформаційних ресурсів і дозволить створити інформаційну інфраструктуру у відповідності з діючою організаційною структурою і прийнятими бізнес-правилами діяльності.

Проекти запровадження систем автоматизації управлінської діяльності традиційно охоплюють широкий спектр завдань: від додаткової формалізації процедур збору та зберігання інформації до здійснення змін в організаційній структурі управління і перерозподілу обов’язків. Визначальною рисою даного типу проектів є те, що від успішності результатів реалізації може залежати ефективність функціонування ВНЗ в цілому або його окремих підрозділів. А тому детальне планування і контроль не лише технічних, організаційних, а людських аспектів запровадження системи мають особливе значення.

Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції 160 «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»Похожие работы:

«Тема 4. Грошовий ринок 1 Лекція 6. Грошовий ринок і попит на гроші 1. Особливості функціонування грошового ринку 1.1 Сутність грошового ринку. 1.2. Інституційна модель грошового ринку 1.3. Структура грошового ринку 1.4. Об’єкти грошового ринку (платіжні інструменти) 2. Попит на гроші 2.1 Поняття попиту на гроші. 2.2 Цілі та мотиви попиту на гроші. 2.3 Чинники впливу на попит на гроші. 2.4 Графічне зображення попиту на гроші 1. Особливості функціонування грошового ринку 1.1 Сутність грошового...»

«УДК 330.131.7:336.743 М.А. Ребрик, аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ФАКТОРИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ Стаття присвячена визначенню факторів, що впливають на структурні елементи валютного ризику банку та дослідженню механізмів їх впливу. Ключові слова: валютний ризик, прогнозування валютного курсу, валютна експозиція, валютна позиція. Постановка проблеми. В умовах нестабільності валютного ринку, що посилюється внаслідок...»

«УДК 681.325 Б. Демида, *Х. Гульовата, I. Цмоць Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра автоматизованих систем управління, *Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУТКОМ І КОНТРОЛЕМ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД © Демида Б., Гульовата Х., Цмоць І., 2008 Сформовано вимоги до організації обміну між компонентами автоматизованої системи управління, вибрано принципи та методи синтезу, розроблено...»

«148 НАУКОВІ ЗАП ИСКИ * 2010 / 2 (1 8 ) УДК 655.1/.3:54.03 Л. М. Ясінська, В. 3. М аїк Українська академія друкарст ва В. М. Ю зевич Ф ізико-механічний інст ит ут ш. Г. В. К арпенка H A U України МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОВЕРХНЕВОГО ЕФЕКТУ ПРИ ХОЛОДНОМУ ТИСНЕННІ ФОЛЬГОЮ НА ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛАХ Проведено дослідження розтискування тонкої багатошарової композиційної (полімерної) чьчівки з урахуванням впливу міжфазних шарів. Полімерна плівка, розтискування, між фазні шари, вш ив, математична модель...»

«Випуск 121. Том 134 УДК 536.7:669.14 Воловодюк М.Л. ПОБУДОВА АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕРМОЦИКЛУВАННЯ З ФАЗОВИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ У ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЯХ У статті описана побудова інтегральної аналітичної моделі термоциклування з фазовими перетвореннями в вуглецевих сталях і знайдені її визначальні параметри. Обґрунтовано немонотонність механічних напружень у металевих зразках у період фазових перетворень. Модель дає можливість визначити характер механічних напружень без проведення прямих вимірів. Ключові...»

«Труды Одесского политехнического университета, 2009, вып. 1(31) 235 Л.О. Волощук, канд. екон. наук, доц., УДК 658.15:336.717.11 А.В. Богаченко, магістр, Одес. нац. політехн. ун-т МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ РАХУНКІВ У БАНКУ Л.О. Волощук, А.В. Богаченко. Можливості та перспективи додаткового фінансування підпримства за допомогою рахунків у банку. Розглянуто можливості додаткового фінансування за рахунок банківських послуг з обслуговування рахунків...»

«ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 50 (1023) экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 244 с.5. Грибовский С. В. Оценка доходной недвижимости / С.В. Грибовский. – СПб: Питер, 2001. – 336 с. Надійшла до редколегії 17.08.13 УДК 330.341.1 Формування імовірнісних параметрів грошового потоку, що забезпечують надійність показників ефективності / Малиш І. М. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської...»

«Лекція 13 Особливості розрахунку зварних конструкцій з урахуванням наявності дефектів і залишкових напружень У традиційних розрахунках вважається, що руйнування тіла відбудеться, як тільки в деякій точці відповідна комбінація параметрів ij, ij, T і t досягне критичного значення. При цьому сам процес руйнування не розглядається. При такому підході проблема міцності визначається вибором моделі і критерію руйнування. Критерій вибирають виходячи з фізичних міркувань про можливість руйнування,...»

«Лекція 3. Тема. Постулати квантової механіки. Мета. Освоїти поняття оператори основних фізичних величин. Вивчити основні закони (постулати) квантової механіки. План.1. Оператори основних фізичних величин.2. Комутація операторів і узагальнений вираз невизначеностей Гейзенберга.3. Постулати квантової механіки.1. Оператори основних фізичних величин. Подібно до того, як у класичній механіці властивості системи можуть бути виражені заданням координат та імпульсів всіх частинок, так і в квантовій...»

«Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 34 Collection of scientific works. – 2013. – Issue 34 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 351.751:070 С. Даниленко ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Досліджено організаційний механізм взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації. Проаналізовано організаційну діяльність органів публічнної влади інформаційної взаємодії в системі “суспільство – засоби...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»