WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 616.15 053.2 053.1:612.017.11 АУТОІМУННИЙ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИЙ СИНДРОМ А.П. Волоха1, Л.І. Чернишова1, О.А. Стинич2 ...»

-- [ Страница 1 ] --

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

УДК 616.15 053.2 053.1:612.017.11

АУТОІМУННИЙ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИЙ СИНДРОМ

А.П. Волоха1, Л.І. Чернишова1, О.А. Стинич2

1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

2Закарпатська обласна дитяча лікарня, Україна

Резюме. Аутоімунний лімфопроліферативний синдром (АЛПС) — вроджений дефект імунної регуляції, який характеризується порушенням Fas опосередкованого апоптозу лімфоцитів. Акумуляція лімфоцитів, персистенція аутореактивних клітин реалізуються в хронічній незлоякісній лімфопроліферації, рецидивних цитопеніях. Класичними клінічними ознаками імунодефіциту є хронічна лімфаденопатія, гепатоспленомегалія, аутоімунні анемія та тромбоцитопенія. В статті описано випадок АЛПС у хлопчика 5 років з ранньою маніфестацією захворювання на першому році життя. У віці 4 місяців у дитини з'явились носові кровотечі, при огляді виявлено генералізовану лімфаденопатію та гепатоспленомегалію. Діагноз встановлено на підставі характерних клінічних ознак та імунологічних показників: виявлення великої кількості подвійно негативних CD3+CD4 CD8 Т лім фоцитів, підтверджене визначенням мутації гену FAS.

Ключові слова: первинний імунодефіцит, аутоімунний лімфопроліферативний синдром, діти Аутоімунний генетичнодефектів імунної регуляції лімфопроліферативний синдром (АЛПС) — гетерогенна група захво рювань, що відноситься до і характеризується порушенням регуляції апоптозу лім фоцитів [4, 11]. Внаслідок дефекту апоптозу лімфоцитів розвивається незлоякісна лімфопроліферація, яка про являється лімфаденопатією, гепатоспленомегалією і підвищеним ризиком лімфом, та аутоімунні захворю вання, переважно з ураженням клітин крові.

Молеку лярною основою АЛПС є мутації генів, залучених до апоптозу клітин, опосередкованого рецептором СD95:

СD95 (Fas), СD95L (FasL) та каспази 10 [3]. Найчасті шою формою АЛПС є дефект молекули СD95 (Fas).

Однак у частини пацієнтів з АЛПС немає дефектів вка заних молекул, що передбачає можливість іншого пато генетичного механізму.

Етіологія. Шлях апоптозу, опосередкований актива цією рецептора смерті СD95, надзвичайно важливий для апоптозу лімфоцитів, тому молекулярні дефекти цього Мал. Fas опосередкований шлях апоптозу лімфоцитів шляху запрограмованої загибелі (смерті) лімфоцитів є (Teachey D.T., 2010) патофізіологічним підґрунтям АЛПС [3]. Молекула СD95 (Fas) належить до сімейства рецепторів смерті — Молекула СD95 експресується у великій кількості на трансмембранних протеїнів, які містять внутрішньоклі

–  –  –

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 2(54)/2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Запропонована на сьогодні класифікація АЛПС ґрун Гійєна—Барре. Водночас, зі зменшенням лімфопроліфе тується на різних молекулярних дефектах: АЛПС — мута рації з віком тяжкість аутоімунних реакцій наростає.

Лімфома. Ризик виникнення злоякісних новоутворень ції генів TNFRSF6 (Fas), TNFSF6 (FasL), СASP10 або невідомі генетичні дефекти [4, 10]. становить близько 10% у хворих з АЛПС Іа типу. Найпо Клінічна картина. Клінічний фенотип АЛПС варіа ширенішими пухлинами є В клітинні лімфоми, можливе бельний. Клінічні симптоми імунодефіциту з'являються у виникнення лімфом з Т клітин. У хворих на АЛПС не віці 1–15 років, але найчастіше захворювання маніфестує виявлена асоціація В лімфом з вірусом Епштейн—Барра.

у 2–3 роки. Серед типових початкових проявів — лімфо Лімфоми можуть виникати в будь якому віці, є складною проліферація (хронічна незлоякісна лімфаденопатія, діагностичною проблемою за наявності вираженої лімфо спленомегалія), у багатьох випадках поєднана з аутоімун проліферації. Важливими ключовими моментами діагно ною цитопенією з ураженням одного або кількох ростків стики В клітинних лімфом є клінічний стан з лихоман кровотворення [8]. кою, нічними потами, свербінням шкіри та втратою ваги.

Хронічна незлоякісна лімфопроліферація. Експансія АЛПС зазвичай не характеризується схильністю до лімфоцитів, які не елімінуються шляхом апоптозу, реалі інфекцій, проте лімфопроліферація може спричинити зується у збільшенні лімфатичних вузлів, селезінки, інко локальні проблеми. У пацієнтів з аутоімунною нейтропе ли з проявами гіперспленізму, та рідше печінки. Ступінь нією відзначається схильність до бактеріальних інфекцій.

вираженості лімфопроліферації варіабельний. У деяких Серед інших клінічних знахідок відзначають висипки випадках переважає збільшення внутрішньогрудних або шкіри, такі як кропив'янка та екзема. У частини хворих мезентеріальних лімфатичних вузлів. Лімфаденопатія описані васкуліти, артрити, рецидивний афтозний стома найбільше виражена в ранньому дитячому віці, може змен тит.

Діагностика. Діагностика АЛПС ґрунтується на ком шуватися і навіть повністю зникати в підлітковому або дорослому віці, не супроводжується лихоманкою та нічни бінації клінічних проявів і характерних лабораторних ми потами. Спленомегалія — характерна ознака АЛПС. змін. Специфічною для АЛПС лабораторною ознакою є Значне збільшення селезінки може спричинити цитопенію збільшення популяції подвійно негативних (DNT — double negative T cells) CD4 CD8 / Т лімфоцитів у внаслідок гіперспленізму, яку складно відрізнити від ауто імунної. У деяких випадках проводять спленектомію. периферичній крові та лімфоїдних органах [4, 6, 7]. В Аутоімунні прояви. Аутоімунні прояви маніфестують нормі ці клітини становлять 1–2% від загальної кількості пізніше у хворих на АЛПС, можуть бути відсутніми лімфоцитів периферичної крові, при АЛПС досягають 40%. На відміну від незрілих CD4 CD8 / Т лімфоци навіть при вираженій лімфопроліферації. У частини пацієнтів аутоімунна цитопенія може бути першою озна тів, що дозрівають у тимусі, в пацієнтів з АЛПС виявля ються зрілі CD4 CD8 / Т клітини, які втратили кою захворювання за відсутності лімфопроліферації.

Серед аутоімунних гематологічних проявів найчастіше експресію молекул CD4 або CD8, але не елімінувались виявляється комбінація імунної тромбоцитопенії та внаслідок порушеного апоптозу. Лімфопроліферація у Кумбс позитивної аутоімунної гемолітичної анемії [8]. хворих на АЛПС не обмежується популяцією DNT клі Зрідка відзначається ауоімунна нейтропенія. Імунна тин. У них спостерігається підвищення загальної кілько тромбоцитопенія часто проявляється підвищеною крово сті Т лімфоцитів, серед яких виділяють CD8+CD57+ Т клітини, DNT клітини, а також збільшення кількості точивістю у хворих на АЛПС, на відміну від ідіоматичної імунної тромбоцитопенії. В лімфоцитів та їх субпопуляції CD5 В клітин.

Окрім гематологічних симптомів, описано багато Морфологічне дослідження біопсії лімфатичних вуз інших аутоімунних уражень: аутоімунний гепатит, увеїт, лів демонструє фолікулярну гіперплазію з поліклональ кропив'янка та екземоподібні ураження шкіри, виразко ним плазмацитозом, паракотрикальну експансію DNT вий стоматит, тироїдит, гломерулонефрит, синдром клітин.

–  –  –

48 ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 2(54)/2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Синдром Віскотта—Олдрича — Х зчеплений первин Серед інших імунологічних знахідок у хворих на АЛПС виявляють аномалії FAS опосредкованого апопто ний імунодефіцит, який маніфестує в ранньому дитинстві зу лімфоцитів in vitro, високий рівень інтерлейкіну 10 та з тромбоцитопенією, екземою та рецидивними бакте кобаломіну (вітаміну В12) і розчинних молекул FasL у ріальними і вірусними інфекціями. У 40% хлопчиків сироватці крові [12]. Додатковими ознаками АЛПС виникають аутоімунні захворювання: гемолітична анемія, можуть бути підвищення рівня імуноглобулінів сироват тромбоцитопенічна пурпура, аутоімунна нейтропенія, ки крові IgG, IgA, IgE, наявність репертуару антитромбо васкуліти, імунокомплексні ураження нирок та печінки.

цитарних, антинейтрофільних, антифосфоліпідних, анти Пацієнти з синдромом Віскотта—Олдрича характеризу нуклеарних аутоантитіл. ються підвищеним ризиком виникнення лімфом, пере Загалом функція імунної системи не порушена, В лім важно екстранодальної локалізації.

Лікування. Лікування АЛПС включає три основні фоцити нормально відповідають на інфекційні та вакци нальні антигени. аспекти: лікування проявів захворювання, лікування і Діагностичні критерії АЛПС розроблені ученими з профілактика ускладнень та радикальна терапія імуноде Національного інституту здоров'я США, переглянуті в фіциту [9, 11].

2009 р. (табл. 2) [10]. Хворі на АЛПС із безсимптомною лімфопроліфера Вірогідний діагноз АЛПС встановлюється за наявно цією та спленомегалією не потребують лікування. У сті двох обов'язкових критеріїв та одного з додаткових пацієнтів з віком клінічний стан поліпшується.

первинних критеріїв. Імовірний діагноз встановлюється Терапія АЛПС спрямована переважно на зменшення за наявності двох обов'язкових критеріїв та одного з проявів аутоімунних цитопеній. З цією метою застосову додаткових первинних критеріїв. ють імуносупресивні препарати. Найчастіше використо Діагностичні клінічні критерії допомагають ідентифі вують кортикостероїди в дозі 1–2 мг/кг із поступовим кувати пацієнтів з АЛПС, проте остаточний діагноз вста зниженням дози протягом 8–12 тиж., інколи на початку новлюють лише після виявлення характерних мутацій курсу проводять пульс терапію метилпреднізолоном у генів FAS, FASLG, або CASP10. дозі 5–10 мг/кг. Можна рекомендувати введення високих Диференціальна діагностика. Диференціальну діаг доз внутрішньовенного імуноглобуліну (1–2 г/кг) пара ностику проводять з імунодефіцитами: загальним варіа лельно з проведенням пульс терапії кортикостероїдами.

бельним імунодефіцитом, ЗВІД, імунодефіцитом із підви За відсутності відповіді застосовують інші імуносупре щенням рівня ІgМ, Х зчепленим лімфопроліферативним сивні препарати: мікофенолат мофетил, циклоспорин, синдромом, синдромом Віскотта—Олдрича, а також із сіролімус, такролімус.

лімфомами. Для лікування рефрактерних цитопеній у хворих з Загальний варіабельний імунодефіцит (ЗВІД) — пер АЛПС призначають ритуксимаб (моноклональні антитіла винний імунодефіцит з порушенням диференціації В лім анти СD20). У найтяжчих випадках цитопеній, які не від фоцитів і продукції антитіл. ЗВІД є найчастішим варіан повідають на консервативну терапію, виконують спленек том тяжких гіпогамаглобулінемій у дітей та дорослих. томію [2].

Має гетерогенну генетичну природу та варіабельні клініч Пацієнти підлягають постійному спостеріганню щодо ні прояви, які включають рецидивні інфекції, хронічні можливого розвитку лімфом, за потреби таким хворим бронхолегеневі інфекції, аутоімунні захворювання, хворо проводять комп'ютерну томографію, позитронно емісій би органів травлення та підвищену схильність до лімфом. ну томографію.

У частини хворих на ЗВІД присутні В лімфоцити в пери Прогноз при АЛПС переважно сприятливий [1].

феричній крові, в інших — відсутні. Особи зі ЗВІД, що Радикальний метод лікування імунодефіциту — транс мають зрілі В лімфоцити, відзначаються високою схиль плантація гемопоетичних стовбурових клітин рекомендо ністю до аутоімунної патології та хронічної лімфопролі вана лише в окремих випадках при АЛПС із тяжким клі ферації, включаючи лімфаденопатію, спленомегалію, лім нічним фенотипом (розвиток лімфом, тяжких рефрактер фоми, що може нагадувати за перебігом АЛПС. Однак у них цитопеній).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 352.3 КАС’ЯНЕНКО Денис Валерійович, заступник керівника апарату Запорізької облдержадміністрації, аспірант ДРІДУ НАДУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У МЕЖАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ АПАРАТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) Узагальнюється досвід апробації апаратом Запорізької облдержадміністрації методики вивчення задоволеності споживачів, яка базується на спрощеному варіанті моделі аналізу якості послуг «Servqual», у межах функціонування системи управління якістю....»

«16. Про державну службу Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – ст. 273.17. Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців із змінами [Електронний ресурс] : наказ Головного управління державної служби України від 1 вересня 1999 р. № 65. – Режим доступу : www.nads.gov.ua.18. Про Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: [Електронний ресурс] : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. №...»

«Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50 АктуАльні проблеми функціонувАння політичних інститутів УДК 321.7 Сіленко А. О., ОНАЗ ім. О. С. Попова Волянський В. В., МАУП Медіаполітика: сутність поняття У статті розглядаються поняття «медіа», «медіатизація політики», «медіакратія», «медіапростор». Аргументується, що з погляду політології медіаполітику варто розглядати як процес, у результаті якого держава, політичні партії, громадяни й інші політичні актори прагнуть впливати на ЗМІ з метою...»

«Білякович Олег Миколайович СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ Монографії 1.1 Билякович О.Н., Шишков А.Ф., Запорожец В.В. Аэропорт: теория и практика зимнего содержания аэродромов. – К.: Типография Диапринт, 2006. 196 с. Наукові статті 1. Билякович О.Н., Запорожец В.В., Закиев И.М. Микромеханические характеристики модифицированных при трении слоев. Сборник научных трудов. – К.: КИИГА, 1992.С.16Билякович О.Н., Запорожец В.В., Закиев И.М. Методы и прибор для оценки физикомеханических...»

«Механізми впливу мешканця міста м. Миколаєва на якість житлово-комунальним послуг (Аналіз місцевої нормативної бази щодо наявності механізмів впливу громадськості на забезпечення якісними житлово-комунальними послугами) ЗМІСТ Замість передмови 2 РОЗДІЛ 1. Аналіз системи забезпечення населення ЖКП 4 1.1. Стан сучасної законодавчої бази ЖКП 4 1.2. Сучасний стан та основні проблеми системи ЖКП в умовах розвитку ринкових відносин 1.3. Основні складові системи житлово-комунальних послуг 11 РОЗДІЛ 2....»

«УДК 624.012 НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ФРАГМЕНТІВ ТРИШАРОВИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПЛИТ ПРИ ЗГИНІ І СТИСКУ Мельник І.В., Сорохтей В.М., Приставський Т.В. Національний університет «Львівська політехніка» Голець Ю.Б. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради м. Львів, Україна АНОТАЦІЯ: Подані результати експериментально-теоретичних досліджень армоцементних тришарових плит з пінополістирольним утеплювачем. АННОТАЦИЯ: Представлены результаты...»

«ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Посібник користувача Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 © ESET, spol. s r. o., 2016 ESET Endpoint Antivirus розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«Серія «Хімічні науки», 2014 with it concentration up to 210-5 mol/L. The peak position in the fluorescence spectrum depends upon the reagent form in solution. The peaks of the emission spectrum of protonated and molecular forms are observed at 350 nm. The emission spectrum of the anionic form shifts to longer wavelengths ( = 100 nm) and the peak is observed at 450 nm. The emission spectra reveal that 1-(4-adamantyl-2-thiazolylazo)-2-naphthol is luminescent in both the acetonitrile solutions and...»

«УДК 005.915 Н.В. Бойченко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) О.В. Ілляшенко, канд. екон. наук, доц. (СНУ ім. В. Даля, Северодонецьк) СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Досліджено сутність та місце фінансової стратегії в системі управління підприємством, охарактеризовано структуру механізму фінансової стратегії підприємства, визначено принципи формування та критерії оцінювання ефективності фінансової стратегії підприємства. Исследована сущность и место...»

«Лекція 3: Структурно-механічні властивості дисперсних систем Мета: У даній лекції студенти повинні освоїти закономірності поведінки дисперсних систем під час їх деформації та текучості. План Вступ 1. В’язкість істинних розчинів та дисперсних систем.2. Коагуляційно-тиксотропні та конденсаційно-коагуляційні структури.3. Структурна в’язкість. Висновки Рекомендована література Контрольні питання Вступ Дисперсні системи з рідким і твердим дисперсійним середовищем, як всі конденсовані системи, мають...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»