WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МАНОЙЛЕНКО О.П. УДК 687.053.66 Київський національний університет технологій та дизайну ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ШВЕЙНИХ ...»

Мехатронні системи. Енергоефективність та

ISSN 1813 - 6796

ВІСНИК КНУТД №6 (92), 2015 ресурсозбереження

Mechatronic Systems. Energy Efficiency & Resource Saving

МАНОЙЛЕНКО О.П.

УДК 687.053.66

Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ШВЕЙНИХ МАШИН

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРИНИТКОВОГО ЛАНЦЮГОВОГО

ЗИГЗАГОПОДІБНОГО СТІБКА

Мета. Розробка методу проектування механізмів швейних машин для реалізації триниткового ланцюгового зигзагоподібного стібка.

Методика. Використаний загальний метод проектування швейних машин ланцюгового стібка в основу, якого покладена теорія подібності визначення оптимальних значень величини ходів робочих органів як основи для проектування відповідних механізмів.

Результати. В роботі запропоновано метод визначення оптимальних параметрів ланок механізмів швейних машин, які забезпечують можливість реалізації нового типу триниткового зигзагоподібного ланцюгового стібка.

Наукова новизна. Визначені основні процедури та алгоритми проектування механізмів швейних машин для виконання триниткового зигзагоподібного ланцюгового стібка нового типу.

Практична значимість. Запропонована метод може бути застосована при проектуванні механізмів швейних машин для виконання зигзагоподібного стібка.

Ключові слова: швейні машини, ланцюговий стібок, проектування механізмів, зигзаг, сінхрограма швейної машини.

Вступ. В роботі [1] авторами був запропонований новий 3-х нитковий ланцюговий стібок (рис. 1), який має низку переваг перед відомими, тому актуальною задачею є розробка нових типів швейних машин, які реалізують цей стібок. Початок розробки нових машин починається з аналізу можливих послідовностей операцій взаємодії робочих органів в процесі утворення стібка, що і є передумовою синтезу механізмів швейної машини.

Постановка завдання. Сінхрограми робочих органів машини для реалізації відомих зигзагоподібних ланцюгових стібків не враховують того, що при утворені вищевказаного стібка захоплення «петель-напуску» відбувається різними петельниками в місцях проколу голкою матеріалів на відстані ширини зигзагу h та «заколів» петель двох петельників, які переміщують «петлі-напуску» до місця проколу, протилежному їх захопленню. Окрім цього ці процеси відбуваються почергово то з одним петельником то з іншим, що забезпечується передаточним відношенням 2:1 між головним валом та ведучою ланкою кінематичного ланцюга переміщень петельників поперек сторчки.

Результати дослідження. Реалізація процесу ниткового ланцюгового 3-х зигзагоподібного стібка (рис. 1.) можлива декількома послідовними операціями, при цьому при всіх послідовностях переміщення матеріалів T(), голки S() та петельника поперек сторчки L() відбувається однаково, відмінністю є співвідношення частоти

–  –  –

Послідовність 1 (Z/L=±1) (рис. 2): – захоплення «петлі-напуску» відбувається при переміщенні носика петельників ПА (т. А3 рис. 2, а), або ПВ (В3 рис. 2, б) при їх русі з крайнього положення;

– «закол» петель ниток голки та петельника ПА (т. А4 рис. 2, а), або ПВ (В4 рис. 2, б) відбувається при їх зворотному русі від крайнього положення;

– переміщення петельників ПА та ПВ вздовж строчки відбувається синхронно в протилежних фазах ZA()=-ZB().

–  –  –

– «закол» петель ниток голки та петельника ПА (т. А4 рис. 3, а), або ПВ (В4 рис. 3,б) відбувається при їх прямому русі до крайнього положення.

– переміщення петельників ПА та ПВ вздовж строчки відбувається синхронно в одній фазі ZA()=ZB().

–  –  –

Послідовність 3 (Z/L =0) можна реалізувати трьома варіантами операцій (рис. 4):

– петельником, який має дугоподібну траєкторію (рис. 4, а):

– петельником який має специфічну борідкоподібну форму (рис. 4, б);

– петельником, який виконує захоплення «петлі-напуску» з тієї ж сторони голки де виконується «закол» ZA()=ZB()=0 (рис. 4, в).

–  –  –

Запропонована сінхрограмма (рис. 5) зигзагоподібного ланцюгового стібка (без графіка руху транспортуючого органа) дозволяє проаналізувати всі вищерозглянуті послідовності.

Оскільки умови взаємодії між голкою та петельником при різних проколах однакові, достатньо визначити складові величини переміщення голки в вертикальному

–  –  –

(Sx) та поперечному напрямках (h), які задовольняють умови утворення «петлі-напуску», переміщення матеріалів на довжину стібка та голки на ширину зигзагу h. В цей же час величина переміщення петельника поперек строчки – Lx повинне забезпечувати умову захоплення «петлі-напуску», як першим так і другим петельником, та реалізації «заколу»

почергово, а в свою чергу величина переміщення петельників вздовж строчки – Zx повинне забезпечувати переміщення петельників за голкою та перед нею.

Згідно з [2] мінімально-необхідний хід голоки при утворені зигзагоподібного триниткового ланцюгового стібка визначається з умови:

Мехатронні системи. Енергоефективність та ISSN 1813 - 6796 ВІСНИК КНУТД №6 (92), 2015 ресурсозбереження Mechatronic Systems. Energy Efficiency & Resource Saving

–  –  –

Висновки. 1. Отримані значення параметрів механізмів машини для реалізації нового типу стібка співставні з параметрами анологічних механізмів машин, які виконують класичний тип зигзагоподібного стібка, однак отримані значення параметрів механізму петельника говорять про можливість збільшення ширини зиг-загу в декілька разів, що підтверджує переваги цього типу стібка.

2. Запропонований метод розрахунку може бути застосований при проектуванні механізмів нових швейних машин для виконання триниткового зигзагоподібного стібка.

–  –  –

References

1. Manoylenko, A.P., Gorobetc, V.A. (2013) Sposib utvorennya trinitkovogo zigzagopodibnogo lantsyugovogo stibka [The method of forming a planar four thread chain stitch], – patent UA, № 80838, [in Ukrainian].

2. Gorobets, V.A. (1980) Analiz i sintez mehanizmov iglyi i petlitelya mashin mnogonitochnogo ploskogo tsepnogo stezhka. [Analysis and synthesis of mechanisms needle and looper machines multiline flat chain stitch.]. Kyiv: KTILP [in Ukrainian].

3. Pischikov, V.A., Orlovsky, B.V. (2007) Proektuvannya shveynih mashin [Design sewing machine] Kyiv: Publishing and Printing House «Format» [in Ukrainian].

4. Hlistunov V.S. (1984) Razrabotka sposoba i mashiny dlya polucheniya dvuhnitochnyh cepnyh stezhkov uzlovoj struktury [Development of the method and the machine for two-thread chain stitch node structure]. Kyiv: KTILP [in Ukrainian].

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ШВЕЙНЫХ МАШИН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ТРЕХНИТОЧНОГО ЦЕПНОГО ЗИГЗАГООБРАЗНОГО СТЕЖКА

МАНОЙЛЕНКО А.П.

Киевский национальный университет технологий и дизайна Цель. Разработка метода проектирования механизмов швейных машин для реализации трехниточного цепного зигзагообразного стежка.

Методика. Использован общий метод проектирования швейных машин цепного стежка в основу, которого положена теория подобия определения оптимальных значений величины ходов рабочих органов как основы проектирования соответствующих механизмов.

Результаты. В работе предложен метод определения оптимальных параметров звеньев механизмов швейных машин, которые обеспечивают возможность реализации нового типа трехниточный зигзагообразного цепного стежка.

Научная новизна. Определены основные процедуры и алгоритмы проектирования механизмов швейных машин для выполнения трехниточный зигзагообразного цепного стежка нового типа.

Практическая значимость. Предложенная метод может быть применена при проектировании механизмов швейных машин для выполнения зигзагообразного стежка.

Ключевые слова: швейные машины, цепной стежок, проектирование механизмов, зиг-заг, синхрограмма швейной машины.

DESIGNING MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF SEWING MACHINES

THREE-THREAD CHAIN STITCH ZIGZAG

MANOILENKO О.P.

Kiev National University of Technology and Design Purposel. Development of a method of designing the mechanisms of sewing machines for the realization of three-thread chain stitch zigzag.

Methodology. Use common method of design chain stitch sewing machine as a basis, which put the theory of similarity determining the optimal value of stroke working bodies as the basis for the design of appropriate mechanisms.

Findings. This paper proposes a method for determining the optimum parameters of units of sewing machines mechanisms that enable the implementation of a new type of three-thread chain stitch zigzag.

Originality. The basic procedures and algorithms for designing mechanisms of sewing machines to perform trehnitochny zigzag chain stitch of a new type.

Practical value. The proposed method can be applied in designing arrangements sewing machines to perform zigzag stitch.

Keywords: sewing machines, chain stitch, design mechanisms, zigzag, sinhrogramma sewing machine.Похожие работы:

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ УДК 616.15 053.2 053.1:612.017.11 АУТОІМУННИЙ ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИЙ СИНДРОМ А.П. Волоха1, Л.І. Чернишова1, О.А. Стинич2 1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 2Закарпатська обласна дитяча лікарня, Україна Резюме. Аутоімунний лімфопроліферативний синдром (АЛПС) — вроджений дефект імунної регуляції, який характеризується порушенням Fas опосередкованого апоптозу лімфоцитів. Акумуляція лімфоцитів, персистенція аутореактивних...»

«Актуальні проблеми держави і права 190 затверджений Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу і Порядок відрахування на виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління і вживання алкогольних напоїв. За період, що пройшов з моменту прийняття Закону, продовжували видаватися нормативні акти, що регулюють відносини в конкретних сферах рекламного бізнесу. Наприклад, Типові правила розміщення зовнішньої реклами, Порядок реклами лікарських коштів,...»

«ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Посібник користувача (для продуктів версії 5.0 і вище) Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET NOD32 ANTIVIRUS Авторські права © ESET, spol. s r. o., 2011 ESET NOD32 Antivirus розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі...»

«Література: 1. Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Educationin Developing Countries, UNESCO, Paris, 1-3 July, 2009.2. Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/ blogs/cloud_computing/111274. – Назва з екрану.3. 5 вимірів хмарних обчислень: лекція голови Microsoft Стіва Балмера для студентів КПІ та інших ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.microsoft.com/ukraine/events/ballmerstudents-lecture-2010/default.mspx. 4. К 2014 году...»

«УДК. 65.012.123 О.М. Олійниченко O.M. Oliynychenko АСПЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ” DIFFERENT ASPECTS IN DEFINITION “MANAGEMENT DECISION” В статті розглянуто трактування різних авторів щодо визначення поняття „управлінське рішення”. На основі аналізу цього матеріалу запропоновано авторський підхід до визначення поняття „управлінське рішення”. Ключові слова: управлінське рішення, управлінська діяльність, прийняття рішень, процес прийняття рішень. In this article we...»

«УДК 665.636 Ю.М. Гринчук, М.В. Никипанчук, В.М. Гринчук Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної хімії ВПЛИВ УМОВ ТА СПОСОБУ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕПОКСИДОМ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ НА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ © Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В., Гринчук В.М., 2013 Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130, модифікований епоксидом ріпакової олії (ЕРО) в різних кількостях та...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2013. Випуск №43 187 УДК667.64:678.026 О.О. Сапронов ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЕПОКСИДНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ МЕТОДОМ ІЧ-, ЕПР-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ОПТИЧНОЇ МІКРОСКОПІЇ У роботі методом інфрачервоної спектроскопії та електронного парамагнітного резонансу досліджено природу хімічних і фізичних зв’язків, які виникають при структуроутворенні епоксидної матриці і композитного матеріалу, що містить частки нанодисперсного...»

«19 УДК 631.356 Думич В., Сало Я. (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) А н а л і з к о н с т ру к ц і й т е х н і ч н и х з а с о б і в д л я комбайнового збирання картоплі Проаналізовано конструкції причіпних і самохідних картоплекопачів-навантажувачів та картоплезбиральних комбайнів. Ключові слова: конструкція, картоплекопач-навантажувач, картоплезбиральний комбайн, підкопувальний пристрій, сепарувальні робочі органи, робочий процес. Для збирання картоплі провідні машинобудівні фірми...»

«Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління», випуск 2, 2014 3. Belyaev A.N., Derman D.O, Tzygankov D. B., Methodological approaches to metaevaluation of conclusions quality about the regulatory impact assessment // Design, monitoring and evaluation, 2011. № 1. p. 23-51. http://www.pmojournal.ru/193 4. Vasylkiv T.G. Improvement of state regulation of business activity in Ukraine / T. G. Vasilkiv // Strategic priorities. 2009. № 10. 5. Halchynskiy A. S., Heyets V. M.,...»

«2. To significantly increase output process parameters of vibration lapping one should put compensators on the peripheral areas of laps in accordance with the proposed method [1].1. Оптимізація розміщення деталей різної форми, що обробляються на вібровикінчувальних верстатах / О.В. Гаврильченко, В.О. Повідайло, В.М. Захаров // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця, 2010. – № 1 (57). – С. 85–90. 2. А.с. № 1759609 СССР. Способ доводки деталей / В.А. Повидайло, В.Н. Захаров, В.Ф. Завадская....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»