WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«дихальної системи дитячого віку [11]. В основі патогенезу бронхіальної астми лежать процеси, пов’язані з розвитком ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 616.314–002–008.87–06:616.248]–053.2

Н.І. СОЛЯР, О.П. КОРНІЙУК, С.Є. ЛЕЩУК

Львівськи національни медични університет ім. Данила алицького

svitlana19771@mail.ru

Карієсогенна мікрофлора зубного нальоту у дітей,

хворих на бронхіальну астму

Оскільки організм людини є цілісною системою, існує взаємозв’язок між соматичною патологією і захворюваннями ротової порожнини

[2]. Бронхіальна астма – найбільш поширене хронічне захворювання

© Смоляр Н.І., Корнійчук О.П., Лещук С.Є., 2015

48 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 2 дихальної системи дитячого віку [11]. В основі патогенезу бронхіальної астми лежать процеси, пов’язані з розвитком імунопатологічних станів [5]. Зміни такого характеру відбиваються і на імунологічному статусі ротової порожнини як відповідної природної екосистеми.

Природа мікрофлори ротової порожнини формується в дитинстві й змінюється упродовж життя під дією чинників навколишнього середовища та поведінкових чинників [12]. Мікрофлора ротової порожнини є головним етіологічним чинником виникнення карієсу зубів, що здійснює карієсогенний вплив за наявності сприятливого середовища і субстрату – вуглеводів, здатних ферментуватись [3]. До мікроорганізмів, асоційованих із карієсом зубів, відносять S. mutans, S. salivarius і меншою мірою – S. mitis, а також лактобактерії (головним чином L. acidоfilus і L. casei) [1].

Діти з бронхіальною астмою належать до групи ризику розвитку карієсу зубів. Лікування бронхіальної астми передбачає пероральне вживання -адреноблокаторів та інгаляційних глюкокортикостероїдів, унаслідок чого змінюються деякі фізико-хімічні параметри ротової рідини [6–9]. Це, безумовно, не може не відбитись на видовому складі та популяційному рівні мікрофлори ротової порожнини. Тривалість і ступінь важкості бронхіальної астми, а також тривале застосування цих препаратів значною мірою впливає на ризик виникнення карієсу зубів у дітей із бронхіальною астмою [10].

З одного боку, наявність каріозних зубів у хворих на бронхіальну астму – додатковий бактеріальний чинник у провокуванні проявів основного захворювання, оскільки мікроорганізми є носіями антигенів.

З іншого боку, слід передбачити модифікацію механізмів карієсогенезу в осіб з бронхіальною астмою, що й визначило актуальність цього дослідження.

Мета дослідження. Оцінити видовий склад і кількісні показники карієсогенної мікрофлори зубного нальоту за різних ступенів активності карієсу в дітей, хворих на бронхіальну астму.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 77 дітей 7, 12 і 15 років, що страждають на бронхіальну астму (протягом 3–12 років) середнього і важкого ступеня, які перебували на стаціонарному лікуванні в алергологічному відділенні. Діти приймали інгаляційно такі глюкокортикостероїдні препарати: Пульмікор, Флексотид, Сальбутамол.

До контрольної групи увійшли 45 дітей аналогічних вікових груп. У всіх дітей оцінено стоматологічний статус. Стан твердих тканин зубів оцінювали за індексом інтенсивності карієсу «кп+КПВ» та «КПВ», ступінь активності карієсу визначали за даними Т.Ф. Виноградової у модифікації Н.І. Смоляр, Н.Л. Чухрай (2013). Для оцінки стоматологічного статусу дітей поділили на групи відповідно до віку та рівня активності карієсу.

Мікробіологічні дослідження ґрунтувалися на застосуванні класичного мікробіологічного методу – виділенні та ідентифікації аеробних і факультативно анаеробних бактерій-симбіонтів ротової порожнини з наступною їх видовою ідентифікацією. Для культивування використовували стандартні вітчизняні середовища, а також середовища фірми Віо Меrieux. Для мікробіологічного дослідження стерильним екскаватором брали матеріал із зубного нальоту з пришийкової ділянки нижніх різців та засівали на поживні середовища для виділення стрептококів. Мікроорганізми культивували за 37 °С. Для ідентифікації стрептококів виділяли культури на диференційно-діагностичному середовищі mitis-salivarius агарі (MSA, Neogen corporation, Німеччина), потім колонії з відповідною характеристикою відсівали на кров’яний агар для отримання чистої культури, наносили на поверхню посіву диски з бацитрацином, жовчю та оптохіном, що давало змогу одразу відділити стрептококи групи А, чутливі до антибіотика бацитрацину.

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 2 До оральної групи стрептококів відносили ізоляти культур бактерій, стійкі до бацитрацину та оптохіну, чутливі до жовчі, які на MSА утворювали великі опуклі колонії блідо-голубого (S. salivarius) або синього (S. mitis) кольору. При індикації S. mitis, які на MSА утворюють дрібніші і менш виражені колонії, паралельно проводили дослідження культуральних властивостей на кров’яному агарі, на якому S. mitis утворював опуклі, відносно щільні, середні (2–3 мм) колонії. На кров’яному агарі реєстрували також ріст гемолітичних бактерій, тип гемолізу для стрептококів (,, ), а також підраховували кількість колоній відповідного типу для подальшого визначення відсоткового вмісту кожного виду бактерій серед виділених.

Для остаточного з’ясування виду стрептококів застосовували спеціальні стріпи для біохімічної ідентифікації виробництва Bio Meriеux.

Отримані результати оцінювали за двома мікробіологічними показниками: В – відсоток виявленого виду мікроорганізмів серед інших стрептококів, Р – популяційний рівень – кількість одного виду бактерій в 1 г матеріалу (зубного нальоту) – lg КУО/г.

Результати опрацьовані статистично з використанням критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Видовий спектр стрептококів у обстежених дітей залежно від активності карієсу за показником В показано на рис. 1–3. Популяційний рівень стрептококів за показником Р, Ig КУО наведено в табл. 1–3.

Дослідження видового спектра стрептококів (рис. 1), виділених із зубного нальоту 7-річних дітей із бронхіальною астмою, показало, що на основну карієсогенну бактерію S. mutans (показник В) припала майже вдвічі більша частка (І рівень активності) порівняно з показником здорових дітей – 5,9 ± 0,4 % проти 3,0 ± 0,3 % – та приблиз

–  –  –

но в 5 і 6 разів відповідно при ІІ і ІІІ рівнях активності карієсу – 15,6 ± 1,6 і 19,0 ± 1,8 %. Проте ці дані для дітей без соматичної патології вірогідно не відрізнялися від визначених для дітей із бронхіальною астмою. Аналогічні показники S. mutans за популяційним рівнем отримано згідно з характером зсувів (табл. 1).

Натомість відсоток S. mitis для соматично здорових дітей був вищим, ніж у пацієнтів із бронхіальною астмою.

Для S. salivarius, який також вважають важливим для розвитку карієсу, виявлено суттєво вищий показник В для дітей основної групи порівняно з дітьми контрольної групи при І та ІІ рівнях активності 50 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 2

–  –  –

Для 12-річних дітей показник В 17,3 ± 1,4 % S. mutans був вірогідно вищим у пацієнтів основної групи, ніж у дітей з інтактними зубами 6,7 ± 0,7 % (р 0,05) (рис. 2). Така ж тенденція спостерігаться і у дітей контрольної групи: 7,5 ± 0,58 % проти 13,3 ± 1,3 % у дітей цієї групи (р 0,05) Популяційні рівні S. mutans були вищими, ніж у здорових дітей і корелювали зі ступенем активності карієсу в основній та контрольній групах обстежених. Частка S. mitis у обстежених дітей зростала за підвищення рівня активності карієсу.

Так, у дітей основної групи відсоток S. mitis серед інших видів стрептококів зростав від 7,0 ± 1,3% (І рівень) до 9,2 ± 2,3 % (ІІ рівень) (р 0,05) та до 13,2 ± 1,7 % (ІІІ рівень) (р 0,05), у дітей контрольної групи відповідно від 6,9 ± 0,7 до 9,4 ± 2,3 % (р 0,05) та до 12,8 ± 2,1% (р 0,05).

–  –  –

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 % Рис. 2. Видовий спектр стрептококів у дітей 12-річного віку залежно від активності карієсу (за показником В, %).

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 2

–  –  –

У 15-річних дітей (рис. 3) з інтактними зубами частка S. mutans серед інших стрептококів (показник В) не перевищувала 9,0 ± 2,4 і 9,5 ± 2,8 % у представників обох груп обстежених.

–  –  –

Натомість при всіх рівнях активності карієсу в основній групі показник В був трохи вищим, ніж у дітей контрольної групи (16,3 ± 4,4 % проти 15,9 ± 1,5 % (І рівень), 22,3 ± 2,1 % проти 19,9 ± 1,8 % (ІІ рівень), 30,9 ± 2,1 % проти 28,2 ± 2,0 % (ІІІ рівень), (р 0,05). Проте відсоток S. mutans був значно вищим, ніж у дітей обох груп з інтактними зубами і зростав із рівнем активності карієсу. Популяційний рівень S. mutans при ІІ і ІІІ рівнях перевищував поріг ризику розвитку 52 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 2

–  –  –

Показник В і популяційні рівні S. mitis у основній та контрольній групах коливалися й незначно відрізнялися між собою у дітей обох обстежених груп, але закономірно зростали залежно від активності каріозного процесу. Проте показник В у дітей із бронхіальною астмою при ІІ та ІІІ рівнях активності карієсу був вищим у 1,2 та в 1,6 разу, ніж у дітей з інтактними зубами. Така тенденція спостерігалась і в контрольній групі.

Суттєве зростання відсоткової частки S. salivarius при ураженні зубів зафіксовано лише при ІІІ рівні активності – 28,5 ± 2,3 і 25,3 ± 8,1 % в основній і контрольній групах із критичними кількісними рівнями збудника (5,2 ± 0,5 і 5,0 ± 2,2 lg КУО/мл).

За обома кількісними показниками S. sanguis не виявлено відмінностей від результатів, отриманих під час обстеження дітей основної та контрольної груп, а також у дітей з інтактними зубами.

Із огляду на те, що ризик розвитку карієсу визначається популяційними рівнями S. mutans і Lactobacillus spp., у табл. (4–6) подано кількісні показники цих мікроорганізмів за різних рівнів активності карієсу. Критичним рівнем для S. mutans вважають 6,0 (як середнє значення у логарифмах на 1 г матеріалу), а Lactobacillus spp. – 5,0 [4]. Під час стоматологічного обстеження ротової порожнини та мікробіологічного дослідження зубного нальоту у дітей із бронхіальною астмою виявлено невідповідність мікробіологічних показників і рівня активності карієсу, якщо мікробіологічні показники S. mutans та Lactobacillus spp. були проаналізовані окремо. Тому для зручності мікробіологічної характеристики розвитку карієсу запропоновано використовувати комплексний показник кількісних рівнів карієсогенних бактерій: суму логарифмів КУО/г. За одну умовну одиницю (1 у.о.) пропонуємо вважати 1 lg КУО/г. Таким чином, згідно з табл. 4, критичні рівні таких показників у дітей 7-річного віку виявлено лише при ІІІ рівні активності карієсу (в основній групі).

Оцінюючи умовний показник ризику розвитку карієсу у 12-річних дітей (табл. 5), слід відзначити його високий рівень при ІІ і ІІІ рівнях активності карієсу у дітей основної та контрольної груп (11,5 і 11,8 lg КУО/г проти 11,3 і 11,25 lg КУО/г). Проте у дітей контрольної групи він був нижчим за прийнятий нами критичний рівень (11,5 lg КУО/г).

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 2

–  –  –

Висновки. Дослідження видового складу та кількісна оцінка карісогенної мікрофлори у дітей з бронхіальною астмою виявили виражене зростання мікробіологічних показників карієсогенних бактерій.

Так, у 7-річних дітей із бронхіальною астмою популяційний рівень S. mutans становив 5,7 ± 0,6 lg КУО/г лише при ІІІ рівні активності карієсу. Для цієї вікової категорії важливими чинниками розвитку карієсу є також S. mitis (11,8 ± 1,2 %) та S. salivarius (16,3 ± 1,6 %).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 681.325 Б. Демида, *Х. Гульовата, I. Цмоць Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра автоматизованих систем управління, *Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУТКОМ І КОНТРОЛЕМ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД © Демида Б., Гульовата Х., Цмоць І., 2008 Сформовано вимоги до організації обміну між компонентами автоматизованої системи управління, вибрано принципи та методи синтезу, розроблено...»

«Науковий вісник Херсонської державної морської академії № 1 (10), 2014 УДК 667.64:678.026 ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСУ ОБРОБКИ ФЕРОМАГНІТНИХ НАПОВНЮВАЧІВ ТА ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИЦІЙ У ВИСОКОЧАСТОТНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ З УРАХУВАННЯМ ЯВИЩА МАГНІТНОЇ В’ЯЗКОСТІ Букетов А.В., Скирденко В.О. Херсонська державна морська академія Аналіз проведених досліджень впливу параметрів високочастотної магнітної обробки та отримане рівняння регресії другого порядку дозволили встановити, що домінуючий вплив на фізикомеханічні...»

«ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 50 (1023) экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 244 с.5. Грибовский С. В. Оценка доходной недвижимости / С.В. Грибовский. – СПб: Питер, 2001. – 336 с. Надійшла до редколегії 17.08.13 УДК 330.341.1 Формування імовірнісних параметрів грошового потоку, що забезпечують надійність показників ефективності / Малиш І. М. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_ sufficiently. The attempt of onthological substantiation of the necessity of approximative nomination for human communication is made. The means of expressing approximative nomination, the so-called approximators (APs) represented by all language levels are analyzed. The fact of universality of the language category of approximation is grounded in the sphere of mentality, connected with an incompleteness and inaccuracy of human knowledge...»

«В. Р. Білецький1 УДК 631.4; 631.31 к. т. н. В. О. Шубенко к. т. н. І. С. Томашевський Житомирський національний агроекологічний університет ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТАНУ ГРУНТУ ПІД КОЛІСНИМ РУШІЄМ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ На основі результатів аналітичних досліджень впливу колісних рушіїв на напружено-деформований стан ґрунту встановлено, що гранична величина суми головних напружень у грунті, з огляду на запобігання ущільнюючої дії колісного рушія трактора типу Т-150К, не повинна...»

«УДК 81272:35.075.31::324 ЄВСЄЄВА Галина Петрівна, канд. філол. наук, доц, докторант каф. права та європ. інтеграції ДРІДУ НАДУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Розглядаються програмні документи кандидатів у президенти на виборах 2009 – 2010 рр. в Україні щодо питань реалізації державної мовної політики. Подається порівняльний аналіз позицій кандидатів у президенти та державницького підходу до питань державної мовної політики. Ключові слова: державна...»

«ББК 74.4 Леся ПРУДИУС Національна академія державного управління при Президентові України ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Розглядаються підходи до модернізації професійного навчання державних службовців та пропонується проект його політики якості, побудованої на принципах стандарту ISO 9001:2001. Ключові слова: якість, стандарт, ефективність діяльності, органи влади, державні службовці, професіоналізація, модернізація професійного навчання,...»

«УДК 330.131.7:336.743 М.А. Ребрик, аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ФАКТОРИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ Стаття присвячена визначенню факторів, що впливають на структурні елементи валютного ризику банку та дослідженню механізмів їх впливу. Ключові слова: валютний ризик, прогнозування валютного курсу, валютна експозиція, валютна позиція. Постановка проблеми. В умовах нестабільності валютного ринку, що посилюється внаслідок...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ матеріали науково-практичної конференції м. Одеса 30 червня 04 липня 2014 р. Схвалено Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові...»

«УДК 338.241.2 ПАЛИВОДА О. М. Київський національний університет технологій та дизайну ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ПАРТНЕРСТВАМИ ПІДПРИЄМСТВ Стаття присвячена дослідженню особливостей управління стратегічними партнерствами підприємств. Запропонована класифікація стратегічних партнерств, в основу якої покладено систему створення споживчої цінності та з’ясовано особливості механізму управління різними типами стратегічних партнерств за цим критерієм. Ключові слова: стратегічні партнерства,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»