WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Випуск 21 2012 УДК 378.4 : 331.102.12 – 057.87 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Випуск 21 2012

УДК 378.4 : 331.102.12 – 057.87

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Котова А.В., канд. пед. наук (Харків)

У статті представлено підходи провідних науковців до визначення

самостійної роботи, розкрито основні принципи організації самостійної

роботи студентів з англійської мови (активність, індивідуалізація навчання, доступність, чіткість та визначеність завдань, наочність, систематичність та послідовність, зв’язок із життям тощо). Визначено види навчальної роботи, які сприяють ефективній організації самостійної роботи з англійської мови.

Ключові слова: самостійна робота, студенти, принципи організації самостійної роботи з англійської мови Котова А. В. Основные принципы организации самостоятельной работы студентов по английскому языку. В статье представлены подходы ведущих ученых к определению самостоятельной работы, раскрыты основные принципы организации самостоятельной работы студентов по английскому языку (активность, индивидуализация обучения, доступность, четкость и определенность заданий, наглядность, систематичность и последовательность, связь с жизнью и т.д.). Определены виды учебной деятельности, которые способствуют эффективной организации самостоятельной работы по английскому языку.

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, принципы организации самостоятельной работы по английскому языку Kotova A.V. Main Principles of Students’ Independent Work Organization in the English Course. Prominent scientists’ definitions of the independent work are presented in the article. The main principles of organization of students’ independent work in the English language (activity, individualization of training, intelligibility, precision and definiteness of tasks, demonstrativeness, consistency and sequence, connection with life etc.) are given. The main aspects of academic activities, which contribute to the effective organization of students’ independent work, are defined.

Key words: independent work, students, principles of independent work organization.

© Котова А.В., 2012 Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти Метою сучасного викладача вищої школи є не тільки надання студентам ґрунтовного багажу знань, але й прищеплення їм навичок самостійної роботи, яка сприяє поглибленню й розширенню знань, пробудженню інтересу до пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами пізнання та розвитку пізнавальних здібностей, набуттю навичок навчальної, наукової та професійної діяльності тощо. У сучасних умовах, коли кількість аудиторних годин на вивчення англійської мови скорочується, самостійна робота студентів набуває ще більшого значення.

Разом з тим зазначимо, що для ефективної організації самостійної роботи необхідно дотримуватися певних правил та принципів. Отже, метою статті є аналіз основних принципів організації самостійної роботи студентів з англійської мови.

Для більш ґрунтовного розуміння принципів самостійної роботи вважаємо за необхідне спочатку визначити сутність цього педагогічного явища. Так, Б. Єсипов вважав, що самостійна робота, як складник процесу навчання – це така робота, яка виконується у спеціально відведений для цього час без безпосередньої допомоги педагога, але за його завданням та під його контролем. У процесі виконання завдань студенти усвідомлено намагаються реалізувати мету завдання, осмислити навчальний матеріал, виділити головне, знайти відповіді на питання, відображаючи у різних формах результати своїх розумових і фізичних зусиль [2: 15].

За І. Харламовим, самостійна робота – це активна навчальнопізнавальна діяльність молодих людей, яка проводиться індивідуально чи у групах, на аудиторних заняттях або вдома, за завданням педагога та за його методичними вказівками, але без його безпосередньої участі. У цьому значенні вона охоплює різні форми й методи навчання (окрім методів усного викладу матеріалу, коли домінуючою діяльністю суб’єктів навчання є сприйняття на слух мови викладача) [10: 214].

М. Скаткін стверджував, що самостійна робота – це вид індивідуальної навчальної діяльності студентів, що передбачає керування їхньою пізнавальною діяльністю з боку викладача за допомогою методичних вказівок, бесід, колоквіумів, консультацій протягом навчальних занять. Виходячи з цього визначення самостійної роботи, науковець вважає, що перспективною формою розвитку Випуск 21 2012 самостійності майбутніх фахівців є організація творчої самостійної роботи на аудиторних заняттях [8: 91].

Аналіз визначень самостійної роботи засвідчив, що її головною ознакою є пріоритетність самостійності студентів за умови керівної ролі викладача. Отже, узагальнюючи погляди педагогів, самостійну роботу можна визначити як форму активної пізнавальної діяльності, що виконується одним студентом або групою за завданням викладача, під його керівництвом, але без його безпосередньої допомоги.

Щодо самостійної роботи саме з англійської мови, цей вид роботи охоплює підготовку до практичних занять, формування навичок перекладу оригінальної літератури, поповнення лексичного запасу студентів та вдосконалення знань у галузі граматики. На старших курсах самостійна робота часто має науково-пошуковий характер, коли студенти залучаються до участі у наукових конференціях, що проводяться англійською мовою, або до написання наукових статей та тез.

До основних принципів організації самостійної роботи студентів науковці відносять:

• принцип активності студентів;

• принцип індивідуалізації навчання;

• принцип доступності навчального матеріалу;

• принцип чіткості та визначеності завдань;

• принцип наочності;

• принцип систематичності та послідовності у формуванні навичок самостійної роботи;

• принцип свідомості та самостійності навчання;

• принцип зв’язку із життям;

• принцип наявності єдиних вимог щодо керування.

Так, активність студентів під час організації самостійної роботи студентів проявляється під час проведення різноманітних дидактичних ігор англійською мовою які, з одного боку, сприяють фаховому становленню студентів, а з іншого – вчать студентів спілкуватися іноземною мовою, правильно висловлювати, аргументувати або захищати свою точку зору. Необхідно зазначити, що активізація самостійної роботи студентів у цьому випадку залежить від того, наскільки цікавою та актуальною для них є запропонована ситуація. До того ж, така діяльність вчить студентів узагальнювати, Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти аналізувати, синтезувати матеріал без сторонньої допомоги, що є вкрай необхідним для майбутніх спеціалістів.

Під час організації позааудиторної самостійної роботи принцип активності передбачає попереднє ознайомлення з матеріалом, що заплановано вивчити. Це сприяє кращому усвідомленню студентами шляхів до отримання нових знань. Важливе значення для забезпечення принципу активності відіграє й урахування вікових особливостей студентів, їхніх аналітичних здібностей та рівня володіння англійською мовою. Так, якщо на першому курсі позааудиторна самостійна робота передбачає, перш за все, ознайомлення з новою лексикою та виконання вправ на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, то на старших курсах все більшого значення набуває самостійна робота студентів навчально-пошукового або науково-пошукового характеру: підготовка доповідей та виступи на конференції, робота з автентичними джерелами інформації, виконання курсових та дипломних проектів тощо [5: 236; 6: 92].

Реалізація принципу індивідуалізації під час організації самостійної роботи з англійської мови у вищому освітньому закладі спрямована на оптимізацію процесу навчання на основі врахування можливостей та інтересів кожного студента, внутрішньої саморегуляції його освітньої діяльності, яка дозволяла б працювати у зручному для студента режимі. Принцип індивідуалізації проявляється у виявленні студентами самостійності щодо вибору шляхів розв’язання навчального завдання, можливості поглибленого вивчення одного з розділів англійської мови, що найбільш відповідає їхнім інтересам, наданні студентам права певного вибору підручників, методичної літератури, а також форм звітності та самоконтролю.

Особливого значення при забезпеченні індивідуалізації навчання набуває застосування технічних засобів інформації та мережі Інтернет, які сприяють інтенсифікації та раціоналізації навчального процесу, формуванню вмінь і навичок студентів, більш глибокому засвоєнню ними навчального матеріалу. Наприклад, завдяки вибору відповідного режиму роботи, студенти отримують можливість навчатися у зручний для них час та концентрувати увагу на тих аспектах вивчення англійської мови, які потребують додаткового опрацювання [5; 7].

Під час організації самостійної роботи студентів необхідно також враховувати, що існує декілька психологічних груп саморегуляції Випуск 21 2012 студентів. Зокрема, науковці виділяють “автономну”, “змішану” та “залежну” групу. Так, студенти першої групи проявляють цілеспрямованість, зібраність, рішучість у досягненні поставленої мети, вони здатні проводити самостійний науковий пошук. Студенти, які належать до “змішаної” групи не завжди здатні проявити зазначені вище якості та потребують більшої уваги з боку викладача. Студенти третьої групи не можуть самостійно виконати поставлене перед ними завдання та постійно потребують сторонньої допомоги [3: 49] Для ефективної організації самостійної роботи студентів з англійської мови, досягнення найкращих навчальних результатів доцільно також застосовувати принципи доступності, чіткості та визначеності завдань, які передбачають контроль за відповідністю змісту завдань для самостійної роботи вже сформованим знанням та вмінням студентів, дотримання таких правил, як поступовий перехід від легкого матеріалу до більш складного, від знайомого до незнайомого, контролюють обсяг завдань для самостійної роботи.

Необхідність контролю обсягу знань пояснюється тим, що перевантаження студентів навчальними завданнями для самостійної роботи призводить до формального виконання завдання та поверхового вивчення матеріалу.

Під час виконання самостійної роботи велику роль відіграє принцип наочності, який сприяє формуванню більш точного уявлення про предмет, що вивчається, слугує сполучною ланкою між конкретним матеріалом та абстрактним. Зокрема, використання відеоматеріалів англійською мовою дозволяє активізувати самостійну роботу студентів за рахунок поєднання вербальних та невербальних засобів комунікації, професійної гри акторів, зміни сюжетної лінії тощо.

На основі відеоматеріалів доцільно також розробити низку завдань, які сприятимуть розвитку логічного мислення студентів та їх мовленнєвої компетентності [1; 4; 5; 9].

Велику роль під час організації самостійної роботи студентів з англійської мови відіграє принцип систематичності та послідовності у формуванні навичок самостійної роботи, який зорієнтований на дотримання логічного порядку та послідовності у вивченні матеріалу. Систематичність самостійної роботи передбачає врахування логічної структури курсу, а послідовність – визначення оптимального порядку виконання завдання. Недотримання цього Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти принципу призводить до нерозуміння навчального матеріалу або ускладнює його засвоєння.

Основою принципу свідомості та самостійності навчання є ґрунтовне самостійне мислення студентів, виявлення зацікавленості матеріалом та творчої ініціативи. Дотримуючись цього принципу, студенти чітко розуміють мету своєї діяльності, вчаться розкривати зв’язки між предметами та явищами навчальної діяльності, творчо використовувати свої знання [9].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«of Texas, 2010. – 214 p. 4. Dream Cultures: Explorations in the Comparative History of Dreaming / [David Shulman and Guy G. Strommer, eds.]. – New York: Oxford University Press, 1999. – 325 р. 5. Papamichael E., Theochari A. Artemidorus Oneirocritica. Dream analysis in second A.D. // The Journal of the Pan-Hellenic General Hospital Psychiatric Society / [A.Vidalis, eds.]. – Athens. – 2008, 5(2). – Volume 5, Issue 1. – P.83-85. Романюк Ю.В., к. філол. н., Інститут української мови НАН України...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 621.733 О.Я. Юрчишин, доцент, канд. техн. наук НТУУ «КПІ», м. Київ, пр-т Перемоги, 37, 03056 ВИЗНАЧЕННЯ БИТТЯ ШПИНДЕЛЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА ОБУМОВЛЕНОГО ЙОГО ПРЕЦЕСІЙНИМ РУХОМ Встановлені закономірності «биття» шпинделя токарного верстата, які враховують випадкові похибки опор шпинделя та його прецесійний рух, що виникає внаслідок переносу вісі шпинделя. Встановлено причини зміни кутового положення шпинделя та кількісні параметри його прецесійного руху....»

«ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ У ФІНАНСУВАННІ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Пропонований огляд являється підсумком фінансованого Європейською Комісією проекту Tacis BISTRO “Ознайомлення з досвідом країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я”. Огляд підготовлено спільними зусиллями експертів компанії SOCON Ltd. та Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства й дитинства. В ході проекту було проведено серію семінарів і робочих зустрічей для обговорення проблем...»

«1 УДК 811.111:378.026 ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕЖАХ КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ НАУКОВЦІВ» О.О. Чорновол-Ткаченко, канд. філол. наук (Харків) Стаття є спробою аналізу когнітивного підґрунтя мовних та композиційних засобів створення наукової статті та анотації до неї англійською мовою з метою удосконалення підготовки сучасних науковців у межах курсу «Англійська для науковців». У фокусі уваги – когнітивні моделі, що лежать в основі типізованих текстів наукового дискурсу. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Герасименко, В.О. Рахманов ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА Навчальний посібник Київ 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Герасименко, В.О. Рахманов ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА Навчальний посібник Київ 2007 УДК 355.541.2 (076.5) ББК Ц432я7 Г 37 Рецензенти: В.П. Ясинецький – канд. військ. наук, доц. (Національна академія оборони України); Г.Г. Пилипович – канд. військ. наук, доц. (Національна...»

«138 УДК 631.8 : 631.4 ЕКОЛОГОАГРОХІМІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ *Головченко О.В.,завідувач відділу паспортизації земель та ґрунтово-агрохімічних досліджень, Дударєва Г.Ф., к.с.-г. н., доцент,*Мозолюк І.І., зав. лабораторією аналітичного забезпечення ґрунтовоаналітичних досліджень, Дударєва Н.В., магістр *Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції Запорізький національний університет...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Керуючий санацiєю Клинчук Геннадiй Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерне товариство вiдкритого типу...»

«Геотехнологія 11. Закон України «Про енергозбереження» // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1994. № 30. – С. 894-904.12. Агошков М.И. Экономические критерии для оценки оптимальных значений горнотехнических параметров [Текст] / М.И. Агошков, Е.Л. Гольдман // Горный журнал.-1988.№4. Стаття надійшла до редакції. р. УДК 622.1:622.272:55 О. М. Толкач, к.т.н. (Житомирський державний технологічний університет) БАГАТОФАКТОРНА ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ КУР’ЯНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ O. M. Tolkach...»

«О.В. Багацька. Моделі взаємодії семантико-композиційних складників короткого оповідання при втіленні концепту РІВНОВАГА (на матеріалі сучасних американських оповідань) УДК 811.111’42 О.В. Багацька, аспірант (Київський національний лінгвістичний університет) МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СЕМАНТИКО-КОМПОЗИЦІЙНИХ СКЛАДНИКІВ КОРОТКОГО ОПОВІДАННЯ ПРИ ВТІЛЕННІ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАНЬ) У статті йдеться про особливості семантико-композиційного втілення концепту РІВНОВАГА в...»

«УДК 821.161.2’05/06 М.О.Лєцкін «Я З ЗЕМЛЕЮ ЗРІССЯ – НЕ ВИРНУ.” ( Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара) В автобіоґрафії Івана Огієнка натрапляємо на такий скупий запис: “1918. Х. Прибуття до Кам’янця-Подільського частини призначених професорів і доцентів: Л.Т.Білецького, В.О.Біднова, М.Драй-Хмари” [1, c.40]. Йдеться про комплектування викладацького складу нового, фактично першого українського в молодій державі, Кам’янець-Подільського університету, який був заснований 1 липня 1918 р. наказом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»