WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«отримано та проаналізовано результати моделювання, як у числовому, так і графічному вигляді. Слід врахувати великий ...»

отримано та проаналізовано результати моделювання, як у числовому,

так і графічному вигляді.

Слід врахувати великий внесок інтерфейсу SolidWorks API, завдяки якому

розроблено програмну систему, яка в свою чергу дала такі основні можливості:

як моделювання, експеримент та «динаміка», тобто варіація параметрів у

процесі експерименту, а також доволі простий і зручний у користуванні

графічний інтерфейс для користувача, що дозволяє використати усі функції

даної системи.

Завдяки зміні параметрів в процесі роботи програми можна безпосередньо спостерігати зміну досліджуваного об'єкта і керувати цією зміною.

Література

1. А.А. Алямовский. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике/А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А. И.

Харитонович. – СПб.: БХВ-Петербург. 2008. – 1040 с.: ил. 2. А. А. Алямовский.

SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. – СПб.: БХВПетербург.2012. – 448. 3. Білей П.В. Теоретичні основи теплової оброблення і сушіння деревини. – К. : Вид-во "ВІК, 2005. 4. Гірник М.Л. Автоматизація процесів сушіння деревини у будівельній індустрії: 5. структурний синтез САК / Гірник М.Л., Воронов В.Г., Сафарок В.О. та ін. – К. : Вид-во "Будівельник", 1992. 6. Рожак П.І. Автоматизоване проектування та дослідження лісосушильних камер засобами SolidWorks API і COSMOSFLOWORKS// Борецька І.Б. Збірник наукових праць АПКТ-2012, м.

Хмельницький, с. 270-279. 7. Соколовський Я.І. Розроблення системи автоматизованого проектування сушильних камер засобами COSMOSFloWORKS// Дендюк М.В., Варениця М.С.. Прусак Ю.В. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.10. 8. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.solidworks.ru /. 9. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.fsapr2000.ru /.

УДК 378.14 Юрій Слюсарчук, Ольга Слюсарчук Національний університет «Львівська політехніка»

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКЦІЙ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

© Юрій Слюсарчук, Ольга Слюсарчук, 2012 В роботі розглядаються проблеми активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Використання презентацій лекцій сприяє підвищенню мотивації навчання, збільшує інформаційну наповненість аудиторних занять, зокрема, застосовуючи технології комп’ютерної математики, дозволяє досягнути кращих результатів навчання.

Ключові слова: презентації лекцій, математичні дисципліни, самостійна робота, системи комп’ютерної математики.

This paper considers the problem of cognitive activity and independent work of students in the study of mathematical disciplines. Using presentations of lectures enhances learning motivation, increases information filling the classroom, including using technology computer mathematics, can achieve better learning outcomes.

Keywords: presentation of lectures, math courses, independent study, system computer mathematics.

Актуальним завданням вищої технічної школи - підвищення якості підготовки фахівців. Студент навчального закладу повинен не тільки отримувати знання, але й навчитися застосовувати їх для аналізу та розв’язання інженерних проблем, вміти самостійно здобувати сучасну наукову інформацію.

Розвитку таких умінь і навичок сприяє правильна організація викладачем самостійної роботи студентів.

Фундаментальна математична освіта відіграє особливу роль у підготовці майбутніх спеціалістів – інженерів. У студентів, під час вивчення спеціальних дисциплін, постійно виникає потреба застосовувати математичні знання. Тому математику необхідно розглядати як важливу складову якісної підготовки студентів технічних спеціальностей.

Система викладання математичних дисциплін передбачає два рівня підготовки:

- формування математичного та алгоритмічного мислення (формування математичної компетентності);

- застосування сучасних математичних методів та комп’ютерної математики відповідного до професійного спрямування (застосування математичних методів дослідження).

Істотною проблемою під час вивчення математичних дисциплін є невідповідність між обсягом матеріалу та кількістю аудиторних годин, що відводяться на його опанування. На якість засвоєння знань впливає складність понятійного апарату. Слід зауважити і той факт, що у багатьох студентів недостатньо розвинені вміння самостійно працювати, відсутні уявлення про важливість математичних навиків, належна навчальна мотивація. Організація самостійної навчальної діяльності стає основним завданням в умовах зменшення питомої ваги аудиторних занять. Очевидно, необхідно виробити систему прийомів (технологій), які спрямовані на раціональну організацію Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua самостійної діяльності студента, підвищення його ролі в процесі навчання, активізацію психічних резервів.

Особливістю викладання математичних дисциплін є використання в лекціях великої кількості ілюстративного матеріалу (рисунки, графіки, діаграми тощо). Ці методичні матеріали підвищують наочність та інформативність лекції, допомагають студентам краще уявити та засвоїти матеріал.

Ефективною формою організації самостійної роботи студентів є презентації. За рахунок елементів анімації, стислості та наочності матеріалу, що викладається, презентація активізує пізнавальну когнітивну діяльність студентів. Презентацію можна використовувати для первинного ознайомлення з матеріалом, а також як опорний конспект лекції з метою структурування матеріалу. Перевагою комп'ютерних презентацій лекцій – наочність та відображення у стислій формі всього матеріалу, можливість швидкого ознайомлення з основними положеннями та ідеями теми, що вивчається.

Студенти молодших курсів відчувають труднощі при конспектуванні означень, висновків, формул, не встигаючи за лектором. Тому, корисно перед лекцією видати студентам якісний конспект лекцій. В багатьох зарубіжних і вітчизняних вузах широко практикують викладання на навчальні сервери лекційних презентацій, розв’язків завдань і заготовок звітів з лабораторних робіт.

Підсумовуючи набутий досвід використання комп’ютерних презентацій лекцій можна зробити деякі висновки:

- у лектора з'являється можливість ефективніше організувати роботу студентів в аудиторії, перейти від читання лекції до обговорення навчального матеріалу, заощадити час на лекції;

- студенти мають можливість підготувати на основі презентацій якісний опорний конспект лекцій з дисципліни та особистими коментарями, записаними як безпосередньо на лекції так і перед лекцією;

- використання комп’ютерних презентацій лекцій сприяє активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи студентів під час вивчення математичних дисциплін, підвищує мотивацію навчання, збільшує інформаційну наповненість аудиторних занять;

- у лектора з'являється можливість ефективно використовувати під час лекцій системи комп’ютерної математики і технологій мобільного навчання математики [1];

- використання лекційних презентацій є корисним в умовах мобільності навчального процесу у вузі: зміна освітніх стандартів, навчальних планів спеціальностей, кількості годин, що відводиться на вивчення Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;

- викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки.

Література

1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі :

матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 18-20 жовтня 2011 року,

Львів / Національний університет "Львівська політехніка". - Львів :

Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 61-68.

УДК 655:004:378 Гнатюк М.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАВНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Марія Гнатюк, 2012 В роботі проаналізовано наявні можливості видавництва Львівської політехніки для створення електронного видавництва на його базі.

Наведено основні переваги та недоліки електронного видавництва.

Ключові слова: електронне видання, електронне видавництво, видавництво.

The present work analyzes existing opportunities Lviv Polytechnic publishing office to create electronic publishing at its base. The main advantages and disadvantages of electronic publishing presented.

Keywords: electronic edition, electronic publishing, publishing office.

Вступ. В сучасних умовах відсутність державних стратегії, системних дій та відповідних інноваційних змін викликає ряд проблем у книговидавничій галузі: невідповідність держфінансування реальним потребам галузі; постійна зміна затвердженого графіку фінансування; недостатнє і невчасне фінансування процесу підготовки та друку навчальної літератури; процес створення видання, з огляду на складність процесу фінансування, займає щонайменше 6-9 місяців, що призводить до втрати часу і, як результат, актуальності [1].

В умовах інформаційної революції неминучими і водночас необхідними є інноваційні зміни у діяльності видавництв державного типу, в першу чергу Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaПохожие работы:

«УДК 619 : 636.09 : 616,98 ЕКОЛОГО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ЗАЙЦЯ-РУСАКА (LEPUS EUROPAEUS) В ПАРАЗИТОЦЕНОЗАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ І.В. Наконечний Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, Наведено результати досліджень щодо ролі зайця-русака в підтримці існування місцевих паразитоценотичних угруповань. Встановлено, що вид, слугуючи частим прокормлювачем кліщів D.marginatus і H.plumbeum, бере участь в циркуляції збудників ряду трансмісивних природних нозоформ, а також є носієм...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67 РІШЕННЯ 3 березня 2015 року Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 14.11.2014 № 78 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Арміна Стіернейджела проти рішення...»

«HayicosnZL i c e p i ~ ~ m : ' P * ' : ' W ~ ~ MHAMH ~K YK~~~HU, AOKTOp MeAFIHUX HayK, npo@ecop -*lBreopriii BiICroposn9, A e p x a B ~ u3aman ~ a i n p o n e ~ p o e c ~MeAmHa a ~ w ~ i r i. i rca ~~RIC MO3 Y~piau)), pemop, 3 a ~ i n y a a ~ + e n p n ~ q i w ~ b~oe i, ~ a ~3. u a u ~a s ~ T 24 TpaBHR 2016 p. O 14 ~ O H N HW ~ ~ X H C T 6ynmca ak ~ eseaoi pmn A 17.600.02 npu 3 a n o p i 3 b ~ o ~nepmHoh@' y (69095, M. 3 r i 1 1 0 p h, np. M ~ ~ Q K O B C 26).O ~ O, ~K YseHIni cercpmap r...»

«138 УДК 631.8 : 631.4 ЕКОЛОГОАГРОХІМІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ *Головченко О.В.,завідувач відділу паспортизації земель та ґрунтово-агрохімічних досліджень, Дударєва Г.Ф., к.с.-г. н., доцент,*Мозолюк І.І., зав. лабораторією аналітичного забезпечення ґрунтовоаналітичних досліджень, Дударєва Н.В., магістр *Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції Запорізький національний університет...»

«Серія: Хімічні науки. 24 (273), 2013 Джерела та література 1. Аналізатор іонів АІ-123 : керівництво з експлуатації. – ПБФ ДЕСКК, 2007. – 36 с.2. Брагинский Л. П. Некоторые принципы классификации пресноводных экосистем по уровням токсической загрязненности / Л. П. Брагинский // Гидробиол. журн. – 1985. – Т. 21, № 6. – С. 65–73.3. Изучение уровня содержания азотных соединений в подземных водах Украины / Е. В. Стабникова, С. В. Телешева, Н. А. Малиш, В. П. Стабников // Науч. раб. Укр. гос. ун-та...»

«УДК 681.3 В.О. РОМАНОВ, В.М. ГРУША, Д.М. АРТЕМЕНКО, О.В. СКРИПНИК, Н.М. ВІЛЬК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СЕНСОРИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ Сучасні напрямки досліджень у галузі сенсорики. За останні десятиліття з’явилася велика кількість сенсорів різного призначення. Розвиток мікропроцесорної техніки вніс свій вклад і в розвиток сенсорних технологій. Якщо раніше отримані сенсорні дані доводилось обробляти мало не вручну, то в теперішній час вся обробка може бути здійснена мікропроцесорним блоком...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Логвiнов Олег Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Виробниче об'єднання КОНТI 1.2....»

«СУЧАСНІСТЬ Ж О ВТЕНЬ 1970 •Ч. 10 (118) ПРОБЛЕМИ ТЕАТРУ НОВІ ПОЕЗІЇ Р. БАБОВАЛА ТА В. КОРДУНА А. КАМІНСЬКИЙ: ЛЕНІНСЬКОСТАЛІНСЬКА КЛЯСИКА І її «КИТАЙСЬКА АНТИТЕЗА» Р. КУПЧИНСЬКИЙ: СВІТОВА АСАМБЛЕЯ МОЛОДІ «SUASNIST» — OKTOBER 1970 8 MUNCHEN 2, KARLSPLATZ 8/ІІІ У видавництві «С уча сн ість» вийш ла д руком книж ка: ДЕНІ ДІДРО ЖАК Ф А Т А Л ІС Т І ЙОГО ПАН Повний текст у перекладі Івана Кошелівця Роман ітро любов і надзвичайні пригоди двох мандрівників, які їхали невідомо звідки й невідомо куди, не...»

«О.В. Багацька. Моделі взаємодії семантико-композиційних складників короткого оповідання при втіленні концепту РІВНОВАГА (на матеріалі сучасних американських оповідань) УДК 811.111’42 О.В. Багацька, аспірант (Київський національний лінгвістичний університет) МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ СЕМАНТИКО-КОМПОЗИЦІЙНИХ СКЛАДНИКІВ КОРОТКОГО ОПОВІДАННЯ ПРИ ВТІЛЕННІ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАНЬ) У статті йдеться про особливості семантико-композиційного втілення концепту РІВНОВАГА в...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 591.6:599.742 М. В. Роженко ВРАЗЛИВІСТЬ ХИЖИХ ССАВЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР`Ї ТА ЇХ ОХОРОНА Наведено відомості про чисельність та поширення хижих ссавців на південному заході України. Проаналізировано залежність деяких видів від різних екологічних чинників. Розроблені заходи по охороні популяцій рідкісних видів. Досліджуваний регіон має виключно важливе значення для збереження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»