WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«За «зелену» промисловість Автори: Клімент Мінджов, Ірина Травіна, Сергій Степаненко Основна концепція Існує безліч ...»

1 Промисловість

За «зелену» промисловість

Автори: Клімент Мінджов, Ірина Травіна, Сергій Степаненко

Основна концепція Існує безліч шляхів зробити промисловість «зеленою»,

тобто менш екологічно небезпечною.

Це є першочерговим завданням людини.

Тривалість 2 навчальні години

Дата проведення Будь-яка

Місце проведення Школа (навчальний кабінет)

Обладнання Дошка, відеоколекція «Зеленого пакета»

Навчальні предмети Географія, екологія, людина і світ, основи здоров’я Цілі • Пошук шляхів поліпшення екологічності промислової діяльності.

• Усвідомлення важливої ролі людей у цьому процесі.

Форми та методи Лекція, дискусія, перегляд відеофільму, «мозковий штурм»

Вступ Промислова революція кардинально змінила хід розвитку людства, дала простір технологічним відкриттям. Саме завдяки розвитку промисловості підвищується рівень життя: створюються нові робочі місця, збільшується кількість продуктів, товарів і послуг, наше життя стає комфортнішим.

144 За «зелену» промисловість Промисловість На сьогодні в розвинутих європейських країнах промисловість забезпечує більше половини національного доходу, випускаючи готову продукцію або різноманітні напівфабрикати. Але будь-яка промислова діяльність впливає на довкілля, оскільки вона бере у природи сировину та енергію. Цей вплив стає ще більшим, коли в якості сировини використовуються невідновлювані природні ресурси. Наш час характеризується зростанням забрудненням довкілля, починаючи з побутових та промислових викидів і закінчуючи пестицидами. В індустріально розвинутих країнах довкілля настільки перевантажене викидами промислового виробництва і побутовими відходами, що воно не в змозі їх повністю знешкодити. Багато речовин (пластмаси, метали, скло, окремі пестицидні сполуки) не розкладаються або розкладаються дуже повільно, тому виникає загроза порушення екологічних зв’язків у природі.

Другим чинником негативного впливу промисловості на довкілля є викиди і відходи промислової діяльності — так зване «забруднення довкілля».

Основними «постачальниками» екотоксикантів в Україні є гірничодобувні підприємства, промислово-територіальні, енергетичні, аграрно-промислові комплекси, промисловоміські агломерації. Забруднення токсикантами довкілля зрештою впливає на біооб’єкти (при диханні і з питною водою) та продукти харчування. Cеред основних чинників антропогенного впливу є феноли, ціаніди, хлориди, сульфати, нітрати і нітрити, пестициди, радіонукліди, синтетичні поверхнево активні речовини, нафтопродукти.

Таким чином, подальший розвиток промисловості можливий тільки за двох умов:

1) зменшення кількості сировини та енергії на одиницю продукції, які витрачаються при виробництві; 2) зменшення викидів забруднювальних речовин та відходів виробництва.

Це здійснюється шляхом упровадження екологічно чистих технологій (перш за все тих, що запобігають забрудненню та зменшують використання природних ресурсів, наприклад, системи оборотного водопостачання) або ж технологій, мета яких — нейтралізація забруднення (так звані технології кінцевого очищення).

–  –  –

1 Розпочніть заняття запитаннями:

• Які промислові вироби є в навчальному кабінеті?

• Хто з батьків працює на тих чи інших промислових підприємствах?

2 Поєднайте інформацію, представлену у Вступі, з інформацією, представленою на компакт-диску (розділ «Промисловість»).

Дискусія 1 Покажіть відеофільм «Екологічні нормативи в промисловості».

Обговоріть його, послідовно відповідаючи на такі питання:

• Якими можуть бути впливи промислової діяльності на довкілля?

(Забруднення повітря, води і ґрунтів, утворення відходів, споживання значної кількості води, використання великих територій). Запишіть відповіді на дошці.

• Чи можливі випадки, коли аварії на промислових підприємствах можуть загрожувати життю і здоров’ю людей? Запропонуйте учням навести приклади.

Обговоріть інформацію відеофільму.

2 Поясніть учням, що промислове виробництво (енергетика, металургія, хімічна, нафтохімічна і цементна промисловість, виробництво будівельних матеріалів тощо) може помітно впливати на клімат: на європейську промисловість припадає близько 30% світових викидів вуглекислого газу і близько 7% викидів оксидів азоту.

Європа відповідає приблизно за третину викидів хлорфторвуглецю (ХФВ) та інших хімічних сполук, що знищують озоновий шар Землі. Обсяги щорічних викидів в атмосферу на Землі становлять: вуглецю — 500 млн т, двоокису сірки —150 млн т, оксидів азоту — 50 млн т, твердих часточок — 20 млн т.

За «зелену» промисловість 1 Промисловість Викиди парникових газів в атмосферу визнані головним чинником сучасних змін клімату.

–  –  –

2 Проведіть «мозковий штурм» з питань пошуку шляхів підвищення екологічної безпеки промислової діяльності. (Створення чистіших для довкілля технологій і продуктів;

сприяння пошуку наукових, технологічних і організаційно-управлінських рішень у цій сфері; поліпшення управління виробничими процесами і контролю за ними;

страхування екологічних ризиків; орієнтація споживачів на купівлю і використання більш екологічних продуктів і товарів). Запишіть відповіді на дошці.

–  –  –

Розлив ціаніду в Байа Маре 30 січня 2000 року стався прорив дамби, що оточує відстійник для відходів збагачувальних фабрик компанії Aurul SA Company у Байа Маре, Румунія.

Результатом став розлив близько 100 000 кубічних метрів рідини та завислих відходів, що містили 50-100 тонн ціаніду, міді та інших важких металів.

Прорив, ймовірно, був викликаний поєднанням дефектів конструкції на фабриках, побудованих компанією Aural, непередбаченими умовами експлуатації та поганими погодними умовами.

Заражені води потрапили до річок Сасар, Лапус, Самош, Тиси та Дунаю до того, як дісталися Чорного моря приблизно за тиждень. Близько 2 000 км басейну річки Дунай постраждали від лиха. У Румунії розлив спричинив перерви у водопостачанні 24-х районів, та збитки очисних станцій і підприємств в результаті простою. Румунія повідомила, що кількість мертвої риби була незначною.

А за даними Угорщини, загинуло 1 240 тонн риби. Югославські органи повідомили, що значну кількість мертвої риби було виявлено у югославському відгалуженні Тиси, а також, що риба Дунаю майже не постраждала.

За дослідженнями, проведеними після катастрофи, концентрація ціанідів та важких металів швидко зменшувалася зі збільшенням відстані від місця розливу. Щодо ціаніду, його сильний вплив був очевидним уздовж усієї річкової системи до того місця, де зустрічаються Тиса та Дунай. Водний планктон повністю було знищено, коли пройшов потік ціаніду, а риба загинула у хвилях або невдовзі після цього.

За «зелену» промисловістьПохожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Керуючий санацiєю Клинчук Геннадiй Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерне товариство вiдкритого типу...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 687.17:620.17 АНАЛІЗ ПРОЕКТНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ БРОНЕЖИЛЕТІВ З ПОЛІПШЕНИМИ ГІГІЄНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С.В.ДОНЧЕНКО, С.І.МОЙСЕЄНКО, Н.А.ЦИМБАЛ Київський національний університет технологій та дизайну У статті наведено результати допроектних досліджень умов експлуатації, асортименту та якісного складу бронежилетів 2 – го класу захисту, які застосовуються працівниками МВС України. На основі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _Іванов С.В. (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 201 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по використанню інформаційних технологій при підготовці бакалаврських, дипломних та магістерських робіт за допомогою програми БЕСТ-5 до виконання для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальності 7.050106, 8.050106 «ОБлік і аудит» всіх форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО...»

«© О.М. Кривонос, О.Д. Мануйлова, 2011 ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. №4 (24). Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua УДК 37.041: 004.4’272 Кривонос Олександр Миколайович, аспірант Інституту інформаційний технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, e-mail: Alexander.Kryvonos@zu.edu.ua Мануйлова Ольга Дмитрівна, магістрант Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67 РІШЕННЯ 3 березня 2015 року Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 14.11.2014 № 78 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Арміна Стіернейджела проти рішення...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 591.6:599.742 М. В. Роженко ВРАЗЛИВІСТЬ ХИЖИХ ССАВЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР`Ї ТА ЇХ ОХОРОНА Наведено відомості про чисельність та поширення хижих ссавців на південному заході України. Проаналізировано залежність деяких видів від різних екологічних чинників. Розроблені заходи по охороні популяцій рідкісних видів. Досліджуваний регіон має виключно важливе значення для збереження...»

«ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТОРГІВЛІ Стороженко К.А. Вінницький державний аграрний університет Іnternet глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. Сьогодні Іnternet має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Іnternet утворює ніби ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам в усьому світі, одна з іншої. Якщо раніше мережа використовувалася винятково як середовище...»

«С.В.Загороднюк, кандидат наук з державного управління, завідувач сектора з координації наукових і дисертаційних досліджень НАДУ А.О.Краснейчук, аспірант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ Консультування як вид послуг органів державного управління Стаття присвячена питанням характеристики послуг, що надаються органами державного управління взагалі та консультаційних послуг зокрема. Також порушені проблеми їх типології, класифікації та систематизації. Ключові слова: державні...»

«accounting.gov.uk/ urrent/frames.htm. 10. Kortum S., Lerner J. Assessing the contribution of venture capital to innovation, // RAND Journal of Economics. – Vol. 31. – №4. – Winter 2000. 11. Murzyn K. Innowacyjno to nie wszystko, ale bez innowacyjnoci wszystko na nic // http:// www.magazynhandlowiec.pl/pl/top_innowacje/artykuly / innowacyjnosc_to_nie_wszystko. html. 12. OECD Frascati Manual. Proposed standard practice for research and experimental development, 2002. 13. А. Piercieniak Innowacje...»

«УДК 618.3+618.36 Н. ЯЦИШИН ДНЗ «Івано-Франківськи національни медични університет» Особливості лікування імунної дисфункції у вагітних із непліддям ендокринного генезу в анамнезі Сьогодні існує чимало підходів до прогнозування, профілактики та лікування недоношування у вагітних із ендокринним непліддям у анамнезі. Комплекс лікувальних заходів охоплює широке коло гормональних, імунокоригувальних, вітамінних та інших середників. Але частота цього гестаційного ускладнення й далі зростає,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»