WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор НУХТ професор _С.В. Іванов «_»_2012 р. ПРОГРАМА навчальної практики для студентів І-Ш курсів за ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НУХТ

професор ___________С.В. Іванов

«___»_______________2012 р.

ПРОГРАМА

навчальної практики для студентів І-Ш курсів

за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

денної форми навчання

СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету Вченою радою НУХТ технології оздоровчих продуктів Протокол №_________ від «___» жовтня 2012 р і харчової експертизи Протокол № від «___» жовтня 2012 р.

Реєстраційний номер програми РОЗГЛЯНУТО навчальної практики студ. І-III курсів на засіданні кафедри за напрямом підготовки 6.051701 технології оздоровчих «Харчові технології та інженерія» продуктів Протокол № 5 спеціальності «Технології харчових від «22» жовтня 2012 р.

продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» в НМВ _________________

Київ НУХТ 2012 Програма навчальної практики для студ. І-ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

ден. форми навчання / Уклад.: Г.О. Сімахіна, Н.О. Стеценко. – К.: НУХТ, 2012.

– 21 с.

Рецензент: Івчук Н.П., канд. техн. наук, доц.

Укладачі: Г.О. Сімахіна, д-р. техн. наук, проф.

Н.О. Стеценко, канд. хім. наук, доц.

Відповідальна за випуск: Г.О. Сімахіна, д-р. техн. наук, проф.

Видання подається в авторській редакції ЗМІСТ ВСТУП

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

3.1 Обов'язки студента-практиканта

3.2 Обов'язки керівника практики

3.3 Компетенції студента, що формуються під час проходження практики………………………………………….7

4. ЗМІСТ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ…………………………………… 9

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ... 9

7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ......... 10

8. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………... 12 Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

ВСТУП Програма навчальної практики є базовим навчально-методичним документом, який визначає вимоги до організації та проходження практики студентами І-ІІІ курсів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання. Програма практики регламентує вимоги щодо організації, обсягу та цільового спрямування навчальної практики. Вона складена відповідно до наскрізної програми практичної підготовки студентів. Навчальна практика триває один тиждень та проходить у другому, четвертому та шостому семестрах на першому, другому та третьому курсах відповідно.

В процесі проходження практики студенти повинні розширити знання за фахом «Харчові технології та інженерія», отримані в ході теоретичного і практичного навчання в університеті; навчитися застосовувати надбані знання в практичній діяльності. Дана програма містить вимоги до організації практики, рекомендації з проходження практики для студентів і їх керівників.

Програма практики базується на дисциплінах, вивчених, відповідно, на Ікурсах: «Університетська освіта», «Основи валеології», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Загальні технології харчової промисловості», «Технології оздоровчих харчових продуктів».

Проходження практики необхідне також для подальшого вивчення дисциплін: «Технологія функціональних харчових продуктів», «Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування», «Інноваційні технології та продукти» тощо і підготовки курсових і дипломних проектів.

Студенти направляються на практику після завершення теоретичного навчання з усіх дисциплін навчального плану. Загальне навчально-методичне та наукове керівництво практикою здійснює кафедра технології оздоровчих продуктів НУХТ, а безпосереднє керівництво - викладачі кафедри.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики є:

- на першому курсі – ознайомлення зі структурою кафедри, роботою навчальних лабораторій, навчальними дисциплінами, що вивчаються на старших курсах, бібліотекою університету та навичками користування її фондами;

- на другому курсі – ознайомлення з особливостями підготовки фахівців у галузі технологій оздоровчих продуктів; тенденціями світового ринку у їх виробництві та реалізації; підприємствами, що певною мірою спеціалізуються на виробництві оздоровчих продуктів, сферами майбутнього працевлаштування;

- на третьому курсі – ознайомлення зі структурою, технологічними принципами виготовлення цільової продукції конкретного підприємства харчової галузі; номенклатурою і асортиментом продуктів, сировинною базою, вимогами, що ставляться до якості готової продукції.

Завдання навчальної практики:

- на першому курсі – навички роботи з науковою літературою, підготовка реферату за індивідуальним завданням;

- на другому курсі - створення уявлення у студентів про майбутню спеціальність, роль оздоровчих продуктів у формуванні нової парадигми харчування, можливі місця працевлаштування;

- на третьому курсі – вивчення організаційної структури підприємства, асортименту продукції, технологічних особливостей виробництва харчової продукції, в тому числі оздоровчої продукції, знання нормативних документів, що регламентують якість і безпеку харчових продуктів.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Перед початком навчальної практики передбачається проведення загальних зборів викладачів, відповідальних за організацію та проведення практики зі студентами. На зборах вирішуються організаційні питання, визначаються керівники практики від університету; студентів ознайомлюють із робочою програмою практики. Перед початком проходження практики студенти отримують щоденники та індивідуальні завдання від свого керівника.

Студенти першого курсу проходять навчальну практику на базі кафедри технології оздоровчих продуктів НУХТ, у навчальних лабораторіях та відділах бібліотеки НУХТ.

Студенти другого курсу на науково-методичних семінарах кафедри отримують повну характеристику майбутньої професії, з’ясовують перспективи майбутнього працевлаштування, разом із керівниками практики від університету ознайомлюються з роботою одного-двох підприємств харчової галузі.

Студенти третього курсу відвідують підприємства харчової галузі, що певною мірою спеціалізуються на виробництві оздоровчої продукції разом із керівниками практики від університету – хлібопекарськими підприємствами, м’ясо-молочними, підприємствами з виготовлення напоїв, біологічно активних добавок до їжі тощо. Вони ознайомлюються зі структурою, технологічними принципами виготовлення цільової продукції конкретного підприємства;

номенклатурою і асортиментом продуктів, сировинною базою, вимогами, що ставляться до якості готової продукції.

Студент зобов'язаний з'явитися в університеті або на базі практики у перший календарний день практики, пройти необхідні інструктажі, отримати календарний графік практики, індивідуальні завдання та узгодити нагальні питання з керівником практики.

3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

3.1 Обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов'язаний:

· своєчасно прибути в університет або на базу практики;

· виконувати діючі в університеті, на підприємствах та установах правила внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи;

· повністю виконати календарний план та програми практики;

· вести щоденні записи у щоденнику про характер виконуваної роботи;

· у повному обсязі виконати індивідуальні завдання;

· дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, не допускати порушень дисципліни;

· дотримуватися умов конфіденційності щодо технології виробництва;

· зібрати необхідний матеріал для написання звіту;

· оформити письмовий звіт про навчальну практику відповідно до програми, своєчасно надати його разом із заповненим щоденником та виконаним індивідуальним завданням на перевірку керівникові практики;

· скласти диференційований залік у терміни, визначені графіком навчального процесу.

Студенти, що не виконали програму практики, отримали негативні відгуки від керівника з практики, отримали незадовільну оцінку при захисті звіту, можуть бути рекомендовані кафедрою до відрахування.

3.2 Обов'язки керівника практики Керівник навчальної практики забезпечує проведення усіх організаційних заходів перед початком навчальної практики, в тому числі:

· контролює отримання студентами необхідних документів (направлення, програми, щоденники), видає студентам індивідуальні завдання, інформує студентів про місце знаходження бази практики та порядок оформлення документів на підприємстві;

· організаційно забезпечує проходження студентами навчальної практики відповідно до програми;

· забезпечує контроль за виконанням програми та календарного графіку проходження практики, виконання індивідуальних завдань;

· проводить зі студентами обов'язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки;

· контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;

· консультує студентів з питань практики;

· сприяє забезпеченню студентів необхідною інформацією – періодичною літературою, нормативною і технічною документацією, необхідними державними стандартами;

· інформує завідувача кафедри про стан проходження студентами практики, подає пропозиції щодо її удосконалення;

· бере участь у роботі комісії з приймання диференційованого заліку з навчальної практики.

3.3. Компетенції студента, що формуються під час проходження практики В результаті проходження навчальної практики студент повинен надбати такі загальнокультурні та професійні компетенції:

· вільно володіти писемною та усною мовою, в тому числі професійного спрямування. Використовувати професійно-орієнтовану термінологію, володіти методом створення наукових текстів;

· отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел, інтерпретувати її, структурувати і оформлювати у належному вигляді;

· володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, систематизації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення, уміння логічно, аргументовано і чітко будувати свою мову, в тому числі при захисті звіту з практики;

· використовувати основні закони загальноосвітніх дисциплін у професійній діяльності, уміти використовувати нормативні та правові документи;

· розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного інформаційного суспільства, працювати з інформацією у глобальних комп‘ютерних мережах;

· уміти використовувати технічні засоби для вимірювання основних параметрів технологічних процесів, властивостей сировини, напівфабрикатів і якості готової продукції, організовувати і здійснювати технологічний процес виробництва харчових продуктів, в тому числі оздоровчого та профілактичного призначення.

4. ЗМІСТ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я” (длябакалаврів) Київ ДП “Видавничий дім “Персонал” Підготовлено професором кафедри медичного та екологічного менеджменту О.В.Баєвою Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 8 від 18.03.09) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом БаєваО.В.Навчальна програма дисципліни “Державна політика в охороні здоров’я” (для...»

«УДК 619 : 636.09 : 616,98 ЕКОЛОГО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ЗАЙЦЯ-РУСАКА (LEPUS EUROPAEUS) В ПАРАЗИТОЦЕНОЗАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ І.В. Наконечний Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, Наведено результати досліджень щодо ролі зайця-русака в підтримці існування місцевих паразитоценотичних угруповань. Встановлено, що вид, слугуючи частим прокормлювачем кліщів D.marginatus і H.plumbeum, бере участь в циркуляції збудників ряду трансмісивних природних нозоформ, а також є носієм...»

«УДК 379.83 Кулініч М. Т. Рекреаційний потенціал розвитку екотуризму в регіоні Середнього Подніпров’я Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ e-mail: MAI1989@ukr.net Анотація. У статті подано інформацію про природно-ресурсний потенціал розвитку екотуризму в Середньому Подніпров’ї. Окрім того представлено нині існуючі напрямки екотуристичної діяльності в даному регіоні та зроблені припущення про ще не функціонуючі, але перспективні напрямки такої діяльності в межах даної...»

«УДК 658.628 Кроха Г. О. магістр, Кубишина Н. С. Доцент, канд. екон. наук УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В статті проаналізовано асортименту політику на ринку технологічного обладнання та виявлено специфіку формування асортименту. Запропоновано алгоритм поетапного управління асортиментом підприємства. Ключові слова: асортимент, управління асортиментом, показники асортименту, попит, ринок, маркетингові дослідження, алгоритм, системний підхід. Вступ....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» _ 2013р. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць технологічного обладнання та відповідає стандартам комп’ютерних технологій...»

«УДК 681.3.06 Оборський Г.О., д.т.н., проф. ректор, Гогунський В.Д., д.т.н., проф., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності, Савєльєва О.С., к.т.н., доц., начальник навчального відділу Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, О.С. Савєльєва. Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. Визначено галузі знань і ключові напрямки діяльності у вищих навчальних закладах щодо проектного...»

«ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(15)’ 2013 УДК 621.316.761.2 Ю.О. ВАРЕЦЬКИЙ (д-р техн. наук, проф.), Р. І. ПАВЛИШИН, І. В.ТАРАН Національний університет «Львівська політехніка» j.varetsky@gmail.com ПЕРЕХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕМПФОВАНОГО ФІЛЬТРА В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОДУГОВОЇ ПЕЧІ Здійснено аналіз процесів під час увімкнення трансформатора у електропостачальній системі електродугової печі з фільтрами вищих гармонік. Показано особливості їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (підпис) «»2014 р. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення нормативної дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05060101; 8.05060101 «Теплоенергетика» 7.05060403; 8.05060403 «Холодильні машини і установки» 7.05060105 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал,...»

«Щоб одержати жирну печінку порівнюють продуктивність різних видів качок та застосовують цілеспрямовану відгодівлю Б. КРУЖЕЛЬ, канд. біол. наук С. ВОВК, докт. біол. наук С. ПАВКОВИЧ, В. ЮРЧИШИН, В. БАЛЬКОВСЬКИЙ, кандидати с.-г. наук Львівський національний аграрний університет Анотація. Різні види водоплавної птиці мають свої особливості щодо продуктивності та якісного складу печінки. Тому порівняльна характеристика цих показників має науково-практичний інтерес. Ключові слова: водоплавна птиця,...»

«accounting.gov.uk/ urrent/frames.htm. 10. Kortum S., Lerner J. Assessing the contribution of venture capital to innovation, // RAND Journal of Economics. – Vol. 31. – №4. – Winter 2000. 11. Murzyn K. Innowacyjno to nie wszystko, ale bez innowacyjnoci wszystko na nic // http:// www.magazynhandlowiec.pl/pl/top_innowacje/artykuly / innowacyjnosc_to_nie_wszystko. html. 12. OECD Frascati Manual. Proposed standard practice for research and experimental development, 2002. 13. А. Piercieniak Innowacje...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»