WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) « » 2013р. БЕЗПЕКА СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________С.В. Іванов

(підпис)

« » 2013р.

БЕЗПЕКА СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.05170109, 8.05170109 «Технології продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» та спеціалізації 7.05170109.01 «Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв»

денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри експертизи рекомендацій у НМВ харчових продуктів 73.10-05.07.2013 Протокол № 16 від 15 травня 2013 р.

Київ НУХТ 2013 Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів НАССР: Метод. рекомендації до вивч. дисципліни та провед. практ. занять для студ. спец. 7.05170109, 8.05170109 «Технології продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» та спеціалізації 7.05170109.01 «Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв», ден. форми навч. / Уклад.: С.І.Усатюк, О.О.Петруша – К.: НУХТ, 2013. – 25 с.

Рецензент О.О. Хижняк, канд. техн. наук Укладач: С.І. Усатюк, канд. техн. наук О.О. Петруша Відповідальний за випуск С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ «Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів НАССР» – є предметом спеціального лекційного курсу для підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 7.05170109, 8.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» і спеціалізації 7.0517010901 – «Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв».

Дисципліна ґрунтується на знаннях, які отримали студенти при вивченні таких дисциплін як «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю».

У свою чергу вона є базою для виконання курсових та дипломного проектів.

Предметом дисципліни є сукупність знань про класифікацію основних контамінантів у харчових продуктах, якісні показники та показники безпеки спеціальних харчових продуктів, допустимі рівні вмісту і методи їхнього контролю, а також чинників, що формують якість продукції у процесі виробництва, зберігання та реалізації.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами в процесі опанування ними таких загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, як «Технічна мікробіологія», «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю», «Технологія оздоровчих харчових продуктів», «Технологія продуктів функціонального призначення» та базується на сучасних наукових і технологічних досягненнях харчової промисловості, фундаментальних розробках вітчизняних та зарубіжних вчених, забезпечує одержання студентами знань сучасного бачення безпечного харчування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань про нормативно-правові основи безпеки харчової продукції, гармонізацію законодавства у сфері виробництва харчових продуктів з міжнародним і адаптацію національних стандартів безпеки харчової продукції до світових вимог, необхідність створення міжнародного харчового законодавства з метою впровадження жорсткіших вимог до безпеки харчових продуктів, систему гарантування безпеки харчових продуктів НАССР, розроблення та впровадження загальної системи управління виробництвом з метою гарантованого випуску безпечної продукції.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами в процесі опанування ними таких загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, як «Технічна мікробіологія», «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю», «Технологія оздоровчих харчових продуктів», «Технологія продуктів функціонального призначення» та базується на сучасних наукових і технологічних досягненнях харчової промисловості, фундаментальних розробках вітчизняних і зарубіжних вчених, забезпечує одержання студентами знань сучасного бачення безпечного харчування.

Мета навчальної дисципліни. Головною метою викладання дисципліни «Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів НАССР» є одержання студентами знань, необхідних для виробничо-технологічної та дослідницької діяльності на підприємствах і установах харчової промисловості при виготовленні спеціальних харчових продуктів, розроблення і впровадження загальної системи управління виробництвом, яка включає системи ISO (управління якістю харчових продуктів) та НАССР (управління безпекою харчових продуктів), чинні програми обов’язкових попередніх заходів GHP (належна гігієнічна практика), GMP (належна виробнича практика) і SSOP (стандартні санітарні робочі процедури).

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів НАССР» є надання студентам необхідної сукупності знань щодо безпечності харчових продуктів, ознайомлення з основними принципами системи управління безпекою харчових продуктів НАССР, в наданні студентам практичного досвіду роботи з основними документами в галузі безпеки харчової продукції, розробленні та впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах з їхнього виробництва.

Роль дисципліни у підготовці майбутніх фахівців: дисципліна відіграє значну роль у підготовці технологів за спеціальністю «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» оскільки підвищує рівень їх знань щодо безпечності продуктів спеціального призначення, методик визначення показників їхньої якості та безпеки з метою здійснення ними оздоровчого впливу на організм людини. Також дана дисципліна допомагає засвоїти матеріал інших спеціальних дисциплін.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні терміни, поняття та визначення з даної дисципліни.

Законодавство України, що встановлює правові засади контролю якості та безпеки харчових продуктів. Основні принципи системи управління безпекою НАССР. Міжнародні стандарти серії ІSО, в яких відображено основні положення системи управління безпекою харчових продуктів. Загальні принципи гігієни харчових продуктів Кодекс Аліментаріус. Основні положення Директиви Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну харчових продуктів, види документації, порядок реєстрації даних та складання протоколів в системі НАССР, перелік документації та порядок проведення сертифікації системи НАССР.

вміти: систематизувати дані епідеміологічних досліджень та результати токсикологічної оцінки щодо безпеки харчових продуктів, проводити опис продукції за призначенням, визначати потенційні небезпеки, встановлювати критичні межі для кожної критичної точки контролю, побудувати блок-схеми виробничого процесу, розробити заходи контролювання, ідентифікації, аналізування і оцінювання небезпечних чинників, розробити системи моніторингу для кожної критичної точки контролю, процедури коригувальних дій та контрольних запобіжних заходів, розробити документацію з впровадження системи НАССР при виробництві харчових продуктів.

мати навички: визначати етапи, на яких виникають потенційні небезпеки, правильно визначати критичні точки контролю, проводити їхній аналіз та ідентифікацію, оцінювати ризики, використовувати принципи системи управління безпекою харчових продуктів для розроблення плану НАССР, з розроблення документації системи управління безпекою харчових продуктів, розробити процедури аудиту, документування і реєстрація даних при впровадженні системи НАССР, розробити план дій щодо впровадження системи на підприємствах харчової промисловості.

Дисципліна викладається з проведенням лекційних і практичних занять.

Відповідно до навчального плану для денної форми навчання передбачені розподіл годин для вивчення дисципліни і форми контролю знань студентів, наведені на титульному аркуші програми та у таблиці 1 і 2.

Вивчення дисципліни завершується складанням диференційованого заліку для магістрів і спеціалістів. Для вивчення дисципліни рекомендовано джерела законодавчої, нормативно-правової, базової та допоміжної літератури.

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИЛІНИ (ДЛЯ МАГІСТРІВ) Змістовий модуль 1. Система НАССР. Основні принципи системи

1. Системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР.

Принципи системи НАССР (Система НАССР. Історія створення системи НАССР та застосування системи НАССР. НАССР і міжнародна торгівля.

Підготовка кадрів. Принципи системи НАССР та настанови Кодекс Аліментаріус щодо її застосування. Переваги впровадження системи НАССР в Україні. Етапи впровадження. План дій щодо впровадження системи на підприємствах харчової промисловості. Загальні принципи гігієни харчових продуктів Комісії Кодекс Аліментаріус. Навчання персоналу).

Література: 3, 5, 18, 19, 21, 25, 26

2. Підготовчий етап розроблення плану НАССР. Потенційно небезпечні чинники та заходи їхнього контролювання (Робоча Група НАССР та вимоги до її підготовки. Ресурси робочої групи. Опис продукції та її використання за призначенням. Побудова блок-схеми виробничого процесу та підтвердження її на місці. Перелік всіх потенційно небезпечних чинників, їх аналіз та розгляд заходів їхнього контролювання. Ідентифікація та аналіз та оцінювання небезпечних чинників. Контрольні запобіжні заходи).

Література: 2, 3, 5, 6-10, 25-28, Змістовий модуль 2. Етапи розроблення плану НАССР. Сертифікація НАССР.

1. Критичні точки контролю при розробленні плану НАССР (Система моніторингу та коригувальні дії. Визначення критичних точок контролю, граничні та робочі значення для кожної критичної точки контролю та.

встановлення граничних значень. Аналіз ідентифікованих небезпечних чинників. Ідентифікація критичних точок контролю. Встановлення системи моніторингу для кожної критичної точки контролю та проектування системи моніторингу. Коригувальні дії та процедури коригувальних дій. Відхилення процедури відхилення, протоколи відхилень і коригувальних дій).

Література: 5, 18, 19, 23, 24-28

2. Процедури аудиту, документування та реєстрація даних при впровадженні системи НАССР (Встановлення та розроблення процедур аудиту.

Протоколи перевірки, опис робіт з перевірки. Документування та реєстрація даних та протоколи системи НАССР. Сертифікація системи НАССР).

Література: 3, 9, 10, 13, 14, 15-28, 17, 18, 21, 22

3. ТЕМИПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

–  –  –

4. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Основні положення щодо безпеки харчових продуктів, що регламентовані Міжнародним кодексом загальних принципів гігієни харчових продуктів Кодекс Аліментаріус, Директивою Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну харчових продуктів та Законодавством України Мета заняття: ознайомити студентів з Законодавчою базою у сфері якості та безпеки харчових продуктів. Державні органи виконавчої влади, що регулюють безпеку продуктів харчування.

Зміст заняття Завдання 1. Ознайомитись з основними положеннями щодо безпеки харчових продуктів, що регламентовані Міжнародним кодексом загальних принципів гігієни харчових продуктів Кодекс Аліментаріус Завдання 2. Ознайомитись з основними положеннями Директиви Ради 93/43 ЕЕС Про гігієну харчових продуктів Завдання 3. Ознайомитись з основними Законами України, що регулюють безпеку продуктів харчування.

Завдання 4. Ознайомитись з структурою органів виконавчої влади, що регулює якість та безпеку харчових продуктів та виробництв.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 11 вересня 2013 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Від прокуратури радянської до. європейської Анна Черевко, «День» В.Олійник: Якщо попередні висновки, як і обіцяла Венеціанська комісія, будуть готові вже у вересні, а остаточний висновок — у жовтні, й законопроект буде паралельно зареєстровано, до листопаду проект міг би пройти обидва читання....»

«УДК 94(497.2)«1919/1920»:327 ПЕКАРЄВ Ігор Маркович, канд. іст. наук, проректор – генеральний директор Всеукраїнського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ БОЛГАРІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ А.СТАМБОЛІЙСЬКОГО (1919-1920) В статті подається детальний аналіз зовнішньополітичної діяльності уряду А. Стамболійського, встановлення дипломатичних відносин з рядом європейських держав. В статье подается детальный анализ внешнеполитической...»

«УДК 681.3.06 Оборський Г.О., д.т.н., проф. ректор, Гогунський В.Д., д.т.н., проф., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності, Савєльєва О.С., к.т.н., доц., начальник навчального відділу Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, О.С. Савєльєва. Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. Визначено галузі знань і ключові напрямки діяльності у вищих навчальних закладах щодо проектного...»

«Проблеми права інтелектуальної власності Summary Voyevodin B. The theory of distinguishing commercial design (trade dress) and its use in advertising. The publication is devoted to analysis of the latest global trends in terms of trade dress protection, in particular the concept of determinacy and the possibility of effective protection in order, the preparation and distribution of advertising. The essence of trade dress is studied through the prism of the information nature of advertising....»

«УДК 371.134:811 О.О. Мазурік, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ, ЗАСНОВАНИХ НА РЕФЛЕКСИВНОМУ ДІАЛОЗІ Мазурік О.О. Особливості методів навчання майбутніх учителів, заснованих на рефлексивному діалозі У статті охарактеризовани такі методи діалогічного навчання як проблемна діалогічно орієнтована лекція, лекція – конференція, ессе, письмове дослідження наукового тексту та інші. Ключові слова: рефлексивний діалог, методи...»

«Вісник Національної академії державного управління У перспективі подальших розвідок у даному напрямі слід здійснити системний аналіз зв'язку формування кадрового резерву з відбором, навчанням, підвищенням кваліфікації державних службовців, кар'єрним зростанням службовців. Список використаних джерел 1. Андрушко В. Формування кадрового резерву державної служби / В. Андрушко // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. 2002. № 3. С. 103-110.2. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы /...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 591.6:599.742 М. В. Роженко ВРАЗЛИВІСТЬ ХИЖИХ ССАВЦІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР`Ї ТА ЇХ ОХОРОНА Наведено відомості про чисельність та поширення хижих ссавців на південному заході України. Проаналізировано залежність деяких видів від різних екологічних чинників. Розроблені заходи по охороні популяцій рідкісних видів. Досліджуваний регіон має виключно важливе значення для збереження...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “ситуаційний аналіз в політиці (аналіз і оцінювання в політиці)” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри політології Т. М. Ляшенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ляшенко т. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«УДК 620.3 П. М. Сопрунюк, М. А. Каріоті Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра безпеки інформаційних технологій МАШИНОЗЧИТУВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДРОБКИ © Сопрунюк П. М., Kаріоті М. А., 2014 Проаналізовано етапи розвитку систем автоматичного зчитування та розпізнавання інформації, записаної на об’єктах та вбудованих носіях даних. Визначено сучасний стан справ у галузі розроблення нанорозмірних електронних систем. Здійснено вибір можливого напряму розвитку...»

«108 Подальші наукові розробки будуть спрямовані на дослідження напрямів застосування розроблених моделей у стратегічному управлінні на підприємствах сфери послуг. ЛІТЕРАТУРА 1. Coleman J. Foundations of social theory / J. Coleman. — Cambridge, MA : Harvard University Press. — 1990. – 1014 р.2. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала / Р. Патнэм ; пер. с англ. — М. : Ad Marginem. — 1996. — 287 с.3. Quality management [Електронний ресурс] / Сайт Міжнародної організації по стандартизації. — Режим...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»