WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«С ІЧ ЕН Ь 2 0 1 0 р. С ІЧ ЕН Ь 2 0 1 0 р. _ ЗМІСТ ЗМІСТ Но вин и Спііл ьн ого п ред с та вн ицьк ого о р ган у с то р ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

КОНФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

№1 (31)

С ІЧ ЕН Ь 2 0 1 0 р.

С ІЧ ЕН Ь 2 0 1 0 р.

___________________________________________________________________

ЗМІСТ

ЗМІСТ

Но вин и Спііл ьн ого п ред с та вн ицьк ого о р ган у с то р он и 3

Но в ин и Сп л ьн о г о п р е д с та вн и ць к о г о о р га н у с то р о н и 3

роб о тод а вціів н а на цііонал ьн о му ріівніі р о б о то д а вц в н а н а ц о н а л ьн о м у р вн Голова СПО взяв участь у Засіданні Кабінету Міністрів України Відбулось чергове засідання робочої групи в рамках підготовки до круглого столу «електронна звітність: реалії та перспективи»

СПО звернувся до Прем’єр-міністра України Відбувся круглий стіл «Електронна звітність: реалії та перспективи»

Со цііальн ий дііало г 7 Со ц а л ь н ий д а л о г 7 Соціальні партнери та уряд обговорювали бюджет на 2010 рік Рино к п ра ціі та уд ос ко нал ення сис те ми п ро фе сіійно го на вч ання 8 Рино к п ра ц та уд ос ко нал ення сис те ми п ро фе с йно го на вч ання 8 Професійні стандарти засновані на результатах навчання Відео-конференція з обговорення досвіду розбудови Національних рамок кваліфікацій в Європейському Союзі та їх співставлення з Європейською рамкою кваліфікацій Мііжнар одн е спіівробіітн ицтво 10 М ж н а р о д н е с п в р о б тн и ц тв о Міжнародна конфедерація «Глобальна криза: роль європейських державних служб зайнятості»

ІІншіі н о вини 11 н ш н о ви н и 11 Держгірпромнагляд започатковує проект «Декларування діяльності суб’єкта господарювання щодо реалізації вимог законодавства про охорону праці»

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Н О В И Н И С П ІІЛ Ь Н ОГ О ПР Е ДС ТАВ Н И ЦЬ КО Г О О РГ АН У С ТО Р О Н И

Н О В И Н И С П Л Ь Н ОГ О П Р Е Д С Т АВ Н И Ц Ь К О Г О О Р Г АН У С Т О Р О Н И

Р О Б О ТО ДАВ ЦІІВ Н А Н АЦІІО Н АЛ Ь Н О М У Р ІІВ Н ІІ

Р О Б О Т О Д АВ Ц В Н А Н АЦ О Н АЛ Ь Н О М У Р В Н

Голова СПО взяв участь у Засіданні Кабінету Міністрів України 13.01.10.

13 січня 2010 року відбулося чергове засідання Кабінету Міністрів України участь у якому взяв Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України О.В. Мірошниченко.

У ході засідання Кабінету Міністрів України було розглянуто низку важливих питань серед яких схвалення проектів законів України, затвердження проектів постанов Кабінету Міністрів України, проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Представники організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні постійно беруть участь у засіданні Кабінету Міністрів України, що дає змогу національному бізнесу відстоювати свої інтереси.

Відбулось чергове засідання робочої групи в рамках підготовки до круглого столу “Електронна звітність: реалії та перспективи ” 20.01.10 20 січня ц.р. відбулось чергове засідання робочої групи, організоване Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні в рамках підготовки до круглого столу “Електронна звітність: реалії та перспективи ”, що відбудеться 26 січня 2010 року. В робочій зустрічі взяли участь представники Держкомінформатизації, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Державної податкової адміністрації, фондів соціального страхування, Держкомпідприємництва, Держкомспецзв`язку для обговорення питань, що мають бути вирішені на круглому столі і покладені до проекту рекомендацій учасників круглого столу.

Принципами, на яких має бути впроваджена електронна звітність мають бути наступними: добровільність вибору суб`єктом здачі звітності способу її подання (на паперових, магнітних носіях, в електронному виді, безпосередньо до органу подання звітності або через оператора), безкоштовне отримання одного ключа, який буде застосований до всіх органів, збереження конфіденційності переданої інформації відповідно до законодавства тощо.

На сьогодні існують випадки, коли платникам податків нав`язуються ті чи інші посередники, це мало місце в податкових органах (на сьогодні усунуто), на сайті Держкомстату розміщена реклама конкретного посередника, який рекомендується для надання відповідних послуг із здачі звітності в електронному виді.

Проблема полягає у відсутності єдиних підходів, форматів, що мають застосовуватися усіма органами, які приймають звітність. Учасники робочої групи ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

висловили позиції щодо необхідності напрацювання типового документу з єдиною структурою, який буде застосовуватися та буде обов`язковим для виконання усіма органами, які приймають звіти. Разом з тим, є необхідність внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів, які регулюють правовідносин, пов`язані з електронним документообігом.

Учасники робочої групи отримають проект рекомендацій для внесення необхідних пропозицій до круглого столу.

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні звернувся до Прем’єр-міністра України У зверненні йдеться про створення несприятливих умов для вітчизняних підприємств, які викликані введенням в дію Постанови НКРЕ

–  –  –

Велику занепокоєність Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні викликає робота Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ) щодо упереджених дій у прийнятті цим державним органом рішень.

Так, 11.12.2009 року набрала чинності постанова НКРЕ від 24.12.2009р. №1234, якою затверджено критерії визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги.

В результаті введення в дію положень вказаної постанови виникли необгрунтовані додаткові витрати на оплату електричної енергії у майже 80% підприємств України, для яких технологічно нічого не змінилось. При постійних витратах на утримання електропередавального обладнання споживачі автоматично зі споживачів 1-го класу перетворились на споживачів 2-го класу для яких тарифи на 32,8 % вище у порівнянні з тарифами споживачів 1-го класу.

Введення в дію постанови НКРЕ від 29.10.2009р. № 1234 створює несприятливі умови для роботи підприємств та спричинить погіршення їхнього економічного стану, оскільки підприємства будуть змушені підняти ціни на свою продукцію, що негативно позначиться на її конкурентоспроможності на внутрішньому, зовнішньому ринках збуту та підняття ціни на послуги та товари для населення.

Підприємства, які не є високорентабельними через збільшення витрат на виробництво продукції перетворяться у збиткові, оскільки внутрішні джерела покриття такого росту тарифів відсутні.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

При прийнятті НКРЕ свого рішення були порушені основні принципи роботи НКРЕ, які встановлені у Положенні про НКРЕ, затвердженого Указом Президента України від 21.04.1998р.

№335/98, а саме:

- ігнорування підпункту 15 п.4 Положення щодо захисту інтересів споживачів з питань, що стосуються цін на електроенергію;

- а також всупереч підпункту 24 п.4 Положення згідно якого НКРЕ створює для суб'єктів ринку електричної енергії передумови для впевненості у справедливості цих ринків і правил, за якими вони працюватимуть, шляхом відкритого обговорення питань, що належать до компетенції Комісії, у присутності постачальників і споживачів, представників громадськості та засобів масової інформації.

Тому, звертаємо Вашу увагу на те, що постанова НКРЕ від 24.12.2009р. № 1234 приймалась без відкритого обговорення із споживачами електроенергії, без представників об’єднань організацій роботодавців, без засобів масової інформації при цьому порушуючи захист інтересів споживачів необґрунтовано піднявши їм ціни на електроенергію.

Виходячи з вищенаведеного, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні звертається до Вас з проханням якнайшвидше втрутитись у ситуацію, що склалась та підтримати вітчизняного товаровиробника і надати доручення Міністерству юстиції України скасувати рішення від 24.11.2009р.

№1126/17142 про державну реєстрацію постанови НКРЕ від 24.12.2009р. № 1234, положення якої стосуються необґрунтованого підняття цін на електроенергію та порушення законних прав споживачів, що призведе до значного фінансового навантаження на підприємства малого та середнього бізнесу і як наслідок скорочення робочих місць, зростання безробіття та виникнення соціальної напруги.

–  –  –

26.01.10 26 січня ц.р. Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні (СПО) за організаційної та медіа підтримки ESG відбувся анонсований круглий стіл “Електронна звітність: реалії та перспективи ” за участю представників Держкомінформатизації, Держкомспецзв`язку, Державної податкової адміністрації, фондів соціального страхування, Держкомпідприємництва, Ради підприємців при КМУ, ТПП, УНКМТПП, УСПП, компаній – учасників ринку ITтехнологій.

Головою СПО, Виконавчим Віце-президентом Конфедерації роботодавців України Мірошниченком О.

було наголошено на основних принципах, на яких має бути запроваджено електронну звітність :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- безоплатність надання державою послуг з подання звітності в електронному виді для платників податків (страхувальників);

- забезпечення права вибору суб`єктом подання звітності на її безпосереднє подання до відповідного органу або через оператора;

- забезпечення права вибору способу подання (в паперовій/електронній формах/ магнітних носіях);

- встановлення вимог до операторів (акредитація та ліцензування, відповідальність – у разі обрання послуг оператора);

- встановлення вимог до збереження конфіденційності отриманої звітної інформації;

- вироблення єдиних правил прийняття, обробки звітної інформації для органів, до яких подається звітність в електронному виді.

Іншими учасниками круглого столу були озвучені інституціональні проблеми, які необхідно подолати шляхом впорядкування нині діючої нормативно-правової бази та прийняття нової. Окрім того були озвучені проблеми суто технічного характеру, які не дозволяють запровадити електронну звітність, в т.ч., різні формати крептозахисту електронних повідомлень, відсутність єдиних технічних специфікацій тощо, та було наголошено на необхідності комплексного та системного розгляду цього важливого питання.

Також учасниками круглого столу було наголошено на необхідності створення конкурентного середовища для учасників ринку електронної звітності, недопустимості реклами окремих операторів на веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, до яких подається звітність, нав`язування цими органами конкретних програмних продуктів.

Учасники круглого столу напрацювали проект рекомендацій та прийняли рішення створити постійно діючу робочу групу (із залученням спеціалістів та доробок, напрацьованих УСПП за результатами проведення круглого столу щодо запровадження електронного цифрового підпису) для моніторингу та напрацювання масиву нормативно-правових актів, які дозволять запровадити електронну звітність, електронний цифровий підпис.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Властивість цього зв'язку визначається наявністю істотних стійких зв'язків, стосунків між об'єктами ТКС і об'єктами, що перевершують по потужності зв'язку – y s стосунки цих об'єктів з об'єктами, що не входять в систему y s. Ця властивість може бути здійсненою за умови y s y s. Інтеграційні якості транспортного кластеру, як системи, описує функція готовності її до ефективної переробки матеріальних потоків від початку створення системи до завершення її життєвого циклу. Формалізований запис...»

«ГОЛОВА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОКОМIСIЇ В УКРАЇНI ЖОЗЕ МАНУЕЛЬ ПIНТУ ТЕЙШЕЙРА ПРО ВIДНОСИНИ ЄС ТА УКРАЇНИ / 4 ЄС ВИДIЛЯЄ МIЛЬЙОН ЄВРО НА ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНI / 11 СЛОВАЧЧИНА ПЕРЕЙШЛА НА ЄВРО / 16 ЛЮКСЕМБУРГ ЛIДИРУЄ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ / 25 До керма Євросоюзу стала Чехія (стор. 15) Прем'єр міністр Чеської Республіки Мирослав Тополанек Керівник Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні Ференц Банфі розповідає про результати понад трьох...»

«УДК 821.161.2’05/06 М.О.Лєцкін «Я З ЗЕМЛЕЮ ЗРІССЯ – НЕ ВИРНУ.” ( Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара) В автобіоґрафії Івана Огієнка натрапляємо на такий скупий запис: “1918. Х. Прибуття до Кам’янця-Подільського частини призначених професорів і доцентів: Л.Т.Білецького, В.О.Біднова, М.Драй-Хмари” [1, c.40]. Йдеться про комплектування викладацького складу нового, фактично першого українського в молодій державі, Кам’янець-Подільського університету, який був заснований 1 липня 1918 р. наказом...»

«УДК 004.9, 681.3.06 Створення єдиного інформаційного середовища НТУУ “КПІ” на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій Алєксєєв М.О., к.т.н. НТУУ «КПІ», Інститут телекомунікаційних систем, кафедра «Інформаційно-телекомунікаційних мереж» e-mail: nick@its.kpi.ua Annotation In this work the main principles of corporation information system design are considered. Such principles intend creation of the common information environment allowing to organize worth collaborative work of...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Керуючий санацiєю Клинчук Геннадiй Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерне товариство вiдкритого типу...»

«УДК 681.3.06 Оборський Г.О., д.т.н., проф. ректор, Гогунський В.Д., д.т.н., проф., кафедра управління системами безпеки життєдіяльності, Савєльєва О.С., к.т.н., доц., начальник навчального відділу Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, О.С. Савєльєва. Система стандартів щодо управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. Визначено галузі знань і ключові напрямки діяльності у вищих навчальних закладах щодо проектного...»

«секція Безпека продуктів харчування та технологія переробки ВНАУ, 30 листопада 2011 жовтого до малинового. Зміна забарвлення індикатору протягом однієї години свідчить про виражений ступінь обсіменіння Helicobacter pylori (+++), протягом 2 – 3 годин – про помірний (++), наприкінці першої доби – про незначний (+), при змінені забарвлення більше ніж за 24 години, уреазний тест вважається негативним (-). У результаті дослідження встановлено, що із 150 осіб, мешканців Вінницького району, які...»

«Г.Ф. Грінченко, Т.О. Гришенкова. Моральне виховання молодших школярів. УДК 371.011 Г.Ф. Грінченко, Т.О. Гришенкова МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У статті мова йде про особливості морального виховання молодших школярів та причини, які ускладнюють цей процес. Показано взаємодію основних чинників, що сприяють успішному здійсненню цього важливого завдання, та роль сучасного вчителя в формуванні високої моральності. В молодшому шкільному віці необхідно прищепити дітям прості норми...»

«Випуск 21 2012 УДК 378.4 : 331.102.12 – 057.87 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Котова А.В., канд. пед. наук (Харків) У статті представлено підходи провідних науковців до визначення самостійної роботи, розкрито основні принципи організації самостійної роботи студентів з англійської мови (активність, індивідуалізація навчання, доступність, чіткість та визначеність завдань, наочність, систематичність та послідовність, зв’язок із життям тощо). Визначено...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/272096176 PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING ARRANGEMENT OF UNITS OF PUBLIC SERVICE IN CONDITIONS OF RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BLOCKS Thesis · June 2006 DOI: 10.13140/2.1.4754.5129 READS 1 author: Ganna Andrianova Xi'an Jiaotong-Liverpool University 11 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Ganna Andrianova Retrieved on: 06 June 2016 УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»