WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В статті вказані проблеми формування позитивного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №1 (76)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2013

УДК 620.95

Бондаренко В.М., к.е.н., доцент,

кафедра аграрного менеджменту

Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті вказані проблеми формування позитивного інвестиційного клімату та

підвищення інвестиційної привабливості регіону які є надзвичайно різноманітні і багатопланові. Дано визначення інвестиційної привабливості, яка визначається комплексом різноманітних чинників, перелік і вплив яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно як від складу інвесторів, що переслідують різні цілі, так і від виробничо-технічних особливостей виробництва, що інвестується. Визначено головні складові для оцінки рівня інвестиційної привабливості регіону. Показано обсяги інвестицій в основний капітал підприємств та організацій усіх форм власності за рахунок усіх джерел. Наведено структуру прямих іноземних інвестицій в область за основними країнами-інвесторами, а також структуру прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності. Вказані головні причини низького рівня прямого іноземного інвестування в регіон та фактори, що знижують інвестиційний клімат. Запропоновані заходи для вдосконалення інвестиційної політики у сфері залучення інвестицій в регіоні.

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестори, фактори, економіка регіону, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал, інвестиційний ризик, основний капітал, регіон.

Табл. 1. Рис. 4. Літ. 9.

Постановка проблеми. Динамічний та ефективний розвиток інвестиційної діяльності є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку економіки регіону. Масштаби, структура і ефективність використання інвестицій багато в чому визначають результати господарювання на різних рівнях економічної системи, стану та перспективи розвитку та конкурентоспроможності регіонального господарства.

Аналіз останніх досліджень і пуплікацій. Актуальним питанням формування ефективної стратегії залучення інвестицій в економіку України присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема О. Мітала, Л. Шила, С. Марченка, Ю. Орловської, А. Гальчинського В. Базилевича, І. Бланка, В. Геєця, Б. Губського, О. Козака, В. Ланового, Я. Соколова та інших.

~3~ Збірник наукових №1 (76) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 Сучасним дослідженням інвестиційного регіонального розвитку присвячено роботи В. Геєц, Б. Данилишина, М.Долішнього, І. Драгана, Ф. Заставного, О. Кириченка, М. Лендєла, В. Любімова, Л. Федулової та інших.

Є чимало праць, присвячених проблематиці визначення рівня інвестиційної привабливості господарюючих суб'єктів, регіонів та країни в цілому.

Водночас проблеми формування позитивного інвестиційного клімату та підвищення інветиційної привабливості регіону є надзвичайно різноманітні і багатопланові, тому вимагають додаткового дослідження і пошуку шляхів розв’язання.

Метою даної статі є виявлення сучасних тенденцій, проблем та шляхів активізації інвестиційної діяльності Вінницької області та підвищення її інветиційної привабливості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одне із завдань, що стояли перед регіональнми органами державної влади, полягає у створенні необхідних і сприятливих умов для інтенсифікації економічного зростання, підвищення якості життя населення. Досягнення поставленої задачі можливе шляхом залучення інвестицій в реальний сектор економіки.

Залучення інвестицій в економіку регіонів є ключовим завданням в сучасних економічних умовах. Для досягнення ефективності вирішення такого завдання необхідно підвищити інвестиційну привабливість регіону для потенційних інвесторів.

Найбільш раціонально вирішити її можна за допомогою підвищення інвестиційної привабливості даного регіону для потенційних інвесторів, тобто основне завдання - оптимізація необхідних умов для інвестування, які зумовлюють вибір інвестора щодо конкретногооб'екта інвестування, яким може виступати окремий проект, підприємство в цілому, корпорація, місто, регіон, країна.

Прийняття потенційними інвесторами рішення про інвестування коштів у розвиток регіону залежить від багатьох факторів, що характеризують стан справ в економіці територіального утворення і його соціальну стабільність.

Форма надання та доступність інформації про ефективність та ризикованості інвестування коштів в економіку того чи іншого регіону відіграє важливу роль.

Під інвестиційною привабливістю розуміють надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі економічних результатів діяльності ~4~ Збірник наукових №1 (76) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 виробництва, у яке здійснюються інвестиції. Інвестиційна привабливість визначається комплексом різноманітних чинників, перелік і вплив яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно як від складу інвесторів, що переслідують різні цілі, так і від виробничо-технічних особливостей виробництва, що інвестується.

Головними ж привабливими факторами регіонального ринку для інвесторів за результатами дослідження визнані:

- місткий ринок з точки зору потреб розвитку інфраструктури та виробництва споживчих товарів;

- наявність недорого наукового і технічного кадрового потенціалу, який володіє високим рівнем кваліфікації та досвіду;

- розвинена фінансова система і зміцнення політичної стабільності;

- багаті природні ресурси, які сприятимуть у момент недостатній диверсифікації вітчизняної економіки, загальному поліпшенню економічної ситуації та ін

- зручне розташування регіону по відношенню до найважливіших міжрегіональним та міжнародним лініях транспортного сполучення з точки зору логістики.

- серйозна підтримка з боку регіональної влади на всіх рівнях, націлена на стимулювання іноземних інвестицій та надання сприяння іноземним інвесторам.

Створення максимально сприятливих умов для початку і розвитку бізнесу та інвестування, підвищення конкурентоспроможності регіону є однією з головних завдань регіональної економічної політики.

Оцінюючи рівень інвестиційної привабливості в цілому, визначимо головні його складові. Це інвестиційний потенціал та інвестиційний ризик. Є ще третя складова - це інвестиційна активність (рис.1).

Інвестиційний потенціал - сукупність наявних у регіоні факторів виробництва і сфер застосування капіталу.

Ця характеристика кількісна, враховує основні макроекономічні показники, насиченість території факторами виробництва (природними ресурсами, робочою силою, основними фондами, інфраструктурою тощо), споживчий попит населення. Його розрахунок заснований на абсолютних статистичних показниках.

–  –  –

Інвестиційний ризик - сукупність змінних факторів ризику інвестування.

У науковій літературі виділяють безліч критеріїв оцінки інвестиційного ризику.

Він характеризує ймовірність втрати інвестицій і доходу від них, показує, чому не слід (або слід) інвестувати в даний об'єкт, підприємство, галузь, регіон чи країну.

Ступінь інвестиційного ризику може залежати від цілого ряду чинників:

політичної, соціальної, законодавчої, економічної, фінансової, екологічної та кримінальної ситуації в регіоні.

Інвестиційна активність - це сукупність інвестиційних потоків внаслідок здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційний потік – це рух інвестиційних ресурсів у певний проміжок часу у визначеному напрямку з метою отримання очікуваного результату.

–  –  –

В основний капітал промисловості області за 2012 рік освоєно 1919,8 млн. грн. інвестицій, що на 82,4% більше проти 2010 року. Це є свідченням того, що більшість підприємств харчової промисловості області

–  –  –

постійно працюють за сучасними виробничими технологіями, спрямовуючи свої зусилля на вдосконалення економічних взаємозв’язків з виробниками сільськогосподарської продукції, розширення асортименту продовольчих товарів та збільшення експортного потенціалу.

В сільське господарство вкладаються значні приватні інвестиції. За минулий рік таких інвестицій, що направлені на збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції вкладено 1,4 млрд.грн, що на 93,2% ніж в 2010 році.

В області є десятки підприємств, які завдяки залученню інвестицій в сільськогосподарське виробництво досягли значних виробничих, економічних та фінансових результатів господарювання.

На сьогоднішній день знаходяться в реалізації та будуть реалізовуватися в найближчій перспективі 135 інвестиційних проектів на суму понад 14,4 млрд. грн., спрямованих на розвиток галузі рослинництва, будівництво нових та реконструкцію існуючих тваринницьких комплексів, комбікормових підприємств, елеваторів, тощо.

Протягом 2011-2015 років в галузі тваринництва прогнозується впровадити 45 інвестиційних проектів, в тому числі в молочному скотарстві Це дасть можливість збільшити обсяги виробництва молока і довести його в 2015 році до 1 млн. 20 тис.тонн.

У 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) (рис.2).

Рис 2. Вкладення / вилучення інвестицій в економіку області, млн.дол

–  –  –

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012р. становив 245,4 млн.дол., що на 8,4% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 151,1 дол.

Переважну більшість інвестицій (77,6% від загального обсягу) унесено з країн ЄС – 190,4 млн.дол., із країн СНД – 13,5 млн.дол. (5,5%), з інших країн світу – 41,5 млн.дол. (16,9%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 31 грудня 2012р. становив 169,4 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови.

Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.

За цей час зросли обсяги капіталу з Австрії – на 10,3 млн.дол., з Кіпру – на 2,9 млн.дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Лівану, Франції, Швейцарії та інших країн. Слід відмітити, що значного приросту (16,9 млн.дол.) іноземного капіталу у 2012р. досягнуто на підприємствах Козятинського району.

Інвестиції надійшли із 51 країни світу. До п’ятірки основних країннвесторів, на які припадає 69,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Австрія – 56,3 млн.дол., Кіпр – 46,0 млн.дол., Франція – 30,2 млн.дол., Німеччина – 23,1 млн.дол., Польща – 15,3 млн.дол. (рис.3).

Рис.3. Структура прямих іноземних інвестицій в область за основними країнами-інвесторами на 01.01.2013 року

–  –  –

На підприємствах промисловості зосереджено 139,3 млн.дол. (56,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 128,6 млн.дол. та добувної – 9,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 63,6 млн.дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 32,6 млн.дол., хімічну та нафтохімічну – 27,9 млн.дол. (рис.4).

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 63,0 млн.дол. (25,7% від загального обсягу), на підприємствах сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 23,0 млн.дол. (9,4%), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 11,2 млн.дол. (4,6%).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 621.44.3:678-462 І.В. Грицук, доцент, канд. техн. наук Донецький інститут залізничного транспорту УДАЗТ вул Артема 184, м.Донецьк, Україна, 83018 E-mail: gritsuk_iv@ukr.net О.С. Добровольський, доцент, канд. техн. наук Національний транспортний університет вул Суворова 1, м. Київ, 01010 E-mail: dobrovolskiy@ukr.net Д.С. Адров, аспірант Донбаська національна академія будівництва і архітектури вул.Державіна, 2, м.Макіївка, Донецька область, Україна, 86123...»

«УДК 338.1:633.1 М.М. Бакум, здобувач Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА: РЕСУРСНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Постановка проблеми. Виробництво зерна в Україні належить до провідної галузі сільського господарства. Для нього наявна необхідна матеріально-технічна база, розроблені та впроваджені традиційні, прогресивні та інноваційні технології вирощування зернових культур. За оцінками експертів...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/decemberMODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2012 УДК 372.853.53 Кух А.М., Кух О.М. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІА-ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Устатті йдеться про сучасний стан та перспективирозвиткумедіаосвіти в навчанні фізики. Ключові слова: медіа-освіта, медіа-грамотність,...»

«Національний лісотехнічний університет України 4. На основі результатів досліджень визначено напрямки вдосконалення окремих вузлів конструкції верстата Ясень-Баракуда з метою підвищення точності пиляння. Література 1. Шостак В.В. Деревообробні верстати загального призначення. – Київ: 2007-279 с.2. Пилипчук М.І. Дослідження показників точності розпилювання колод на горизонтальному стрічкопилковому верстаті / М.І. Пилипчук, С.П. Степанчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. –...»

«Економічні науки УДК 658.8 І. Ф. ЛОРВІ Луцький національний технічний університет УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА У статті обґрунтовано необхідність вивчення збутових ризиків діяльності підприємств, досліджено економічну сутність поняття «збутовий ризик», виділено види збутових ризиків, а також проаналізовано етапи управління ризиками збутової діяльності. The article substantiates the need to study sales risks of companies researched the economic substance of the concept of on sale...»

«Економічні науки УДК 336.6 Л. Р. ПРУС ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», м. Хмельницький УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Обґрунтовано необхідність застосування організаціями аутсорсінгу для вдосконалення управління дебіторською заборгованістю, виділено відповідні дії менеджменту організації, кожну з яких необхідно враховувати при розробці заходів з покращення фінансового стану. Розглянуто переваги та недоліки аутсорсінгу дебіторської заборгованості,...»

«ВЕЛИЧАЛЬНА «ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ» Слався, наш національний Вищий закладе навчальний! Твій диплом — це честь така! Має визнання всесвітнє Понад півторастолітня «Львівська Політехніка»! Люба нам пісня-мова Княжого міста Львова, Рідного краю. Слався, святися вічно, Львівський Політехнічний! — Бога благаєм. Тут професори, доценти Так вишколюють студентів, — Щоб були їм зміною. Звідси Україна кличе Інженерів, будівничих. Жиймо Україною! Тут щодень Наука-фея Під чарівний спів Орфея Руно золоте...»

«Український державний лісотехнічний університет 2. ЗАПОВІДНА СПРАВА І ОХОРОНА ПРИРОДИ УДК 582.4:630*27 (075.8) Проф. В.П. Кучерявий, д-р с.-г. наук – УкрДЛТУ ІНТРОДУКЦІЯ ДЕРЕВНИХ І ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОХОРОНИ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА Висвітлено історичний аспект інтродукції деревних та чагарникових порід і ліан м. Львова, передумови і наслідки цієї інтродукції, вклад українських і зарубіжних вчених у вивченні інтродукованих видів. Ключові слова: інтродукція, охорона, акліматизація...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ім. В. М. БАКУЛЯ На правах рукопису УДК 621.941: 621.791.92 + 669-41.408.3 + 621.7.029 КЛИМЕНКО Сергій Анатолійович ОСНОВИ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ ЗНОСОСТІЙКИХ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ (Спеціальність 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук Київ 1999 р. Дисертація є рукописом. Робота виконана в Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Г.Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, О.В. Малишев, Г.Г. Півень, О.А. Яцина ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Частина I Конспект лекцій Харків «ХАІ» 2009 ББК Т3 (4УКР) я 73 Історія України: консп. лекцій / Г.Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, О.В. Малишев та ін. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 110 с. Всебічно охарактеризовано соціально-економічний і суспільнополітичний розвиток...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»