WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ УДК 004.01:316.4.051:007.51 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Г. П. ...»

-- [ Страница 1 ] --

№ 8 серпень 2014

ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ

УДК 004.01:316.4.051:007.51

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Г. П. Євсєєва д-р н. держ. управ., проф., М. В. Савицький, д-р т. н., проф.

Ключові слова: наукова стаття, методика написання наукових статей, вимоги

державних стандартів до наукових статей Постановка проблеми. Науково-технічна діяльність, за визначенням Закону про науковотехнічну діяльність, який нині знаходиться на обговоренні у комітетах Верховної ради України, інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідноконструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

Серед перших кроків у цьому напрямку для молодих науковців є оприлюднення (публічна апробація) власних теоретично-практичних досліджень, яке здійснюється, як правило, через публікації у наукових фахових журналах.

Метою статті є розкрити найхарактерніші помилки, які притаманні початківцям, що необізнані або мало обізнані з державними вимогами, котрі зафіксовані в державних стандартах, щодо оформлення результатів наукових досліджень. Про це вже не мало написано в науковій літературі [2 – 3; 15; 24], але нам хотілося б зупинитися на порушеннях, які пов’язані саме з державними стандартами в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Серед основних видів наукових публікацій наукова стаття посідає найвагоміше місце, оскільки саме в ній подаються кінцеві або проміжні результати проведеного дослідження науковця, висвітлюються пріоритетні напрями розробок ученого, визначаються подальші перспективи. Кожна стаття написана чи то молодим ученимпочатківцем, чи то маститим професором виконує свої функції. Найактуальніша функція статті

– дослідницька [1]. У таких статтях подають наукові результати експериментальних, розрахункових чи пошукових досліджень. Презентаційна стаття представляє науковця, коло його наукових розробок [18]. Проблемна стаття порушує невирішену наукову проблематику в окресленому колі питань, спонукає до наукової дискусії чи нових наукових пошуків, оцінює стан наукових досліджень із зазначеної проблеми [17]. Наукова стаття може слугувати засобом спілкування науковців, навіть засобом ведення наукової дискусії [21].

Завдання наукової статті, про яку б із зазначених вище ми не говорили, полягає у викладенні найновіших наукових розробок, які мають стати надбанням фахівців відповідної галузі. Важливу роль у цьому відіграє текст, оформлений відповідно до чинних норм наукової мови. Статті, що подаються у будь-яке наукове видання, і зокрема у «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури», повинні відповідати певним стандартам.

Статті, що не відповідають стандартам, зазвичай отримують відмову редактора – їх навіть не відправляють на розгляд до редакційної ради. Перераховані нижче рекомендації розроблені для авторів, які не мають ніякого або майже ніякого досвіду у підготовці наукових статей. Мета нашого матеріалу подати певні рекомендації щодо використання державних стандартів для написання наукових текстів.

Майже кожне наукове видання подає власні рекомендації щодо написання наукових статей [24 ; 25]. Ми хочемо подати узагальнені вимоги, котрі регламентують Постанови ВАК України та Державні стандарти України.

Слід зазначити, що на державному рівні регулюють основні вимоги до наукових публікацій низка нормативних документів, які визначають певні вимоги до наукових текстів. Зокрема, постанова Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» [20] суворо регламентує структурні особливості наукової публікації, а Вісник ПДАБА саме: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; постановка завдання чи формування мети статті; виклад основного матеріалу, висновки, джерельна база дослідження. Проаналізуємо кожну із складових: Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями полягає у обґрунтуванні актуальності теми чи проблеми дослідження, з'ясування її науково-практичного значення для розвитку вказаної наукової галузі, зосередження уваги на найважливіших завданнях, що постають перед науковцями, дослідниками вказаної проблеми. Існування вашої роботи (наукової статті) передбачає, що існує невирішена або нова наукова проблема, якій ви присвятили свою роботу. У цьому випадку вам необхідно представити стислу презентацію за станом даної галузі науки з цитатами з актуальної літератури;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор, передбачає огляд літератури, критичний її аналіз, виділення суттєвого, оцінювання того, що зробили раніше інші дослідники, що привернуло увагу науковців, але не стало об'єктом їхнього докладного аналізу, висвітлення позитивних рішень у порушуваній проблематиці та виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена наукова стаття. У даній частині статті повинно стати зрозумілим, що ви провели аналіз всього зазначеного у посиланнях;

Постановка завдання чи формування мети статті це виклад проміжного результату, якого планує досягти автор на конкретних етапах виконання наукової роботи, це запланований кінцевий результат, якого прагне досягти автор, виконуючи дослідження. Мету наукової статті визначають на основі детального опису означуваної теми.

Формулюючи мету чи завдання конкретної статті можна скористатися такими мовними формами:

Статтю присвячено такому питанню, як:...

Мета статі полягає в тому, щоб...

Завдання дослідження формулюється (формулюються)...

Метою пропонованої статті є спроба окреслити перспективи вивчення.., ураховуючи сучасні підходи до аналізу...

Метою статі є встановити (встановлення)... \ визначити (визначення)...

Метою статті є встановлення специфіки..., визначення., з'ясування типових механізмів формування...

У статті порівнюється (порівнюються)... \ виявляється (виявляються).. \ вивчається (вивчаються)... \ з'ясовується (з'ясовуються)...

У пропонованій статті спробуємо проаналізувати..., що допоможе глибше зрозуміти… Мета статі – проаналізувати (дослідити…, простежити.., вивчити.., розглянути…, визначити..., здійснити опис..., описати..., схарактеризувати..., узагальнити..., систематизувати..., експериментально перевірити..., окреслити..., з'ясувати.., студіювати...

тощо).

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:.

Виклад основного матеріалу дослідження є повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з зазначенням розрахунків, аналізу експериментальних досліджень, опис самого процесу дослідження, математичний розрахунок, що стосується вказаної теми, тощо.

Практична цінність, що підтверджує значущість теоретичних та методичних розробок автора для використання в життєдіяльності людини у конкретно визначеній галузі.

Доводячи власні позиції, можна використовувати мовні форми:

Перевіримо запропоновану гіпотезу...

Виходячи з передбачення...

Однією з найважливіших особливостей (чого?)...є...

Об'єкт дослідження характеризується такими особливостями...

Об'єкт аналізу має такі специфічні якості, як:...

Зібраний матеріал підлягає структуруванні по...

Матеріали здійсненого обстеження дозволяють згрупувати (класифікувати, узагальнити, уточнити, конкретизувати)...

За структурою можна виокремити...

Нами зафіксовано (виявлено, з'ясовано, описано)… Таку думку можна обґрунтувати тим, що...

Наведені факти виявляють., найважливіші риси...

№ 8 серпень 2014 У Висновках наукової статті формулюється основний умовивід автора, підсумок певного етапу в дослідженні означеної проблеми, рекомендації та їх значення для теорії і практики у зазначеній галузі, суспільна значущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми. Підсумовуючи досліджене можна використати такі мовні форми:

Дані здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок про...

Сформулюємо основні висновки та рекомендації...

Викладене вище дозволяє нам стверджувати, що...

Висунуте нами припущення, що..., знайшло підтвердження в проаналізованому матеріалі:

...

Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що...

Підбиваючи підсумки, сформулюємо...

Таким чином, можна з впевненістю твердити, що...

Таким чином, проведене дослідження (аналіз) підтверджує, що...

Отже, є всі підстави зробити такий висновок...

Як підсумок зазначимо, що...

Викладене підтверджує спостереження дослідника, що...

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки:...

Дослідження дало можливість сформулювати такі висновки:..

Проаналізований матеріали дозволяє твердити про...

Це підтверджує загальновідому тезу про те, що...

У ході експерименту розв'язано поставлені завдання і підтверджено основні положення запропонованої гіпотези, а саме:...

Необхідною передумовою в будь-якому науковому дослідженні є взаємозв'язок змісту і форми. У змісті розкривається предмет (суть) міркування чи викладу тема, а також подається наукове бачення автора ідея. Форма наукового тексту вибудовується за допомогою чіткої структури, ілюстративного матеріалу, класифікації джерел, бібліографічною опису тощо.

Ознаками наукового мовлення, і тексту наукової статті зокрема, є логічність, ясність, стислість, точність наукової термінології, вірогідність вихідної інформації, критичність у відборі фактів, доказовість змісту тексту, завершеність (цілісне розкриття одного або кількох питань), логічність і обґрунтованість висновків, наявність міркувань і посилань. Вагомими ознаками структури наукового тексту є зв'язність і цілісність. Зв'язність досягається за допомогою інтонаційно-смислової єдності, яка може бути оформлена як зовнішніми, так і внутрішніми засобами. Зовнішні засоби коригуються граматичними і лексичними нормами, а внутрішні - семантичні (значеннєві). Домінуючим є внутрішній зв'язок, оскільки базується на спільності предмета опису, який є тим «стрижнем», що проходить через увесь текст, відповідає авторському аспекту, має лінійно-знакове і ментально-розумове (ментально-когнітивне) сприйняття та переосмислення зовнішньої інформації.

Цілісність утворює внутрішню складову тексту, тобто виступає засобом структурування його значеннєвої інформації. Вона є вертикальною категорією, що зв'язує текст у єдине ціле, створює передумови для формування його як розумового утворення.

Отже, структура тексту це зв'язний тип організації смислового змісту тексту на рівні його внутрішньої єдності. Досягнення цієї мети науковцем можливе при дотриманні певних Державних стандартів, котрі сприяють однотипності вживання тих чи інших параметрів, а відтак, і сприяють універсальності наукового тексту.

Так, ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила і вимоги» [6], зазначаючи сферу застосування, у розділі «Галузь застосування»Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Том 9 Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи За загальною редакцією О.М. Євдіна Київ Рекомендовано ДСНС, як посібник для курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та суміжних областей знань. Розглянуто та затверджено до друку Вченою радою Українського науководослідний...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.15 ває до моменту випадіння вільхи з насадження (до 30 років і більше), і навіть деякий час після цього. Література 1. Анучин Н.П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. – М. : Изд-во Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.2. ГОСТ 16128-70. Пробные площади лесоустроительные. – М. : Изд-во стандартов, 1971. – 24 с.3. Санітарні правила в лісах України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995...»

«УДК 338.2(075.8) Н.В. Касьянова Донецький національний технічний університет МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА © Касьянова Н.В., 2013 Досліджено теоретичні підходи до визначення ролі кризи у розвитку економічної системи, обґрунтовано доцільність використання кризи підприємства як механізму переходу з одного якісного стану в інший, доведено необхідність динамічного програмування для діагностики кризового стану підприємства, запропоновано структурнодинамічну модель оцінки...»

«ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА ТА ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ В основі психологічного забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання – раннє виявлення і розвиток здібностей, схильностей і потреб учнів, формування стійкої мотивації до навчання, сприяння свідомому вибору учнями галузі майбутньої професійної діяльності. Найтиповіші проблеми щодо вибору майбутньої професії пов’язані зі слабкою поінформованістю про навчальні заклади, малим колом...»

«SWorld – 18-29 June 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013 MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION 2013 УДК: 330.3 : 338.4 Пелих В.В. СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Сумський національний аграрний університет, кафедра фінансів м. Суми, вул. Кірова, 160 У статті розглянуто основні стратегії диверсифікації сільського...»

«Національний лісотехнічний університет України Аналіз екологічних факторів дає змогу оцінити негативний чи позитивний вплив виробництва будівельних матеріалів на організм людини та біосферу загалом. Висновки. Врахування визначених економічних, географічних, геологічних та екологічних факторів впливу сировинної бази дає змогу приймати дієві управлінські рішення щодо розвитку промисловості будівельних матеріалів та створює передумови ефективного використання сировинних ресурсів для виробництва...»

«В. М. Кичак, С. Т. Барась, Ю. І. Кравцов, О. С. Городецька Основи побудови засобів та систем телекомунікацій До ТМЗК Центр комутації · · · · · · · · · · · · · Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Основи побудови засобів та систем телекомунікацій Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 621.39(075) ББК 32.968я73 О75 Автори: В. М. Кичак, С. Т. Барась, Ю. І. Кравцов, О. С. Городецька Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного...»

«ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТ. РАСТЕНИЙ. 2013. Т. 45. № 1 УДК 575.113.2:577.112.82 ГЕНЕТИЧНІ ТА СЕЛЕКЦІЙНІ КРИТЕРІЇ СТВОРЕННЯ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР СПИРТО-ДИСТИЛЯТНОГО НАПРЯМУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА О.I. РИБАЛКА1,2, М.В. ЧЕРВОНIС1, Б.В. МОРГУН2, В.М. ПОЧИНОК2, С.С. ПОЛІЩУК1 1Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України 65036 Одеса, Овідіопольська дорога, 3 2Iнститут фізіології рослин і генетики...»

«В. Січинський ТРИЗУБ І ПРАПОР УКРАЇНИ ВИДАВНИЦТВО « М І С І О Н Е Р » ЛЬВІВ 1995 ЗА ДОЗВОЛОМ ЦЕРКОВНО/ ВЛАДИ Запропонована книжка це науково-популярна розповідь про наш національний герб та прапор. Автор спирається на археологічні та історичні знахідки, пояснюючи зміст української символіки, її значення в національному д е р ж а в о т в о р е н н і. Науково-популярний виклад дає змогу широкому загалу читачів ознайомитися з історією та еволюцією українських державних символів. Книга...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет О. І. Сіянов МЕТАЛЕВІ ЦИЛІНДРИЧНІ СТЕРЖНЕВІ ПОКРИТТЯ: КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК Монографія Вінниця ВНТУ УДК 624.074.5 ББК 38.54 С 24 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2 від 29.09.2011 р.) Рецензенти: В. В. Стоянов, доктор технічних наук, професор; О. І. Голоднов, доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»