WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 84 |

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТУТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА Серія ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет

імені Івана Огієнка

ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТУТУ

ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Серія соціально-педагогічна

Випуск 14

Кам’янець-Подільський

„Аксіома

УДК:37.013.42(081)

ББК:74.00

3-41

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і Сметанськнй М.І. соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Атаманчук П.С. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін психологічної освітньої галузі Кам’янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ляска О.П. - кандидат психологічних наук, доцент, зав. кафедри педагогіки і психології фізичного виховання Подільського державного аграрнотехнічного університету.

Редакційна колегія В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України; О.М. Всржиховська. кандидат педагогічних наук, доцент; О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);Н.С.

Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент (заступник голови); В.А. Гурський, кандидат педагогічних наук, доцент; Л.П. Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент; С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор; Л.І. Міщик, доктор педагогічних наук, професор; О.В. Плахотнік, доктор педагогічних наук, професор; В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України; В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент (голова редакційної колегії); Г.І. Ходоровський, доктор медичних наук, професор;

М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор; А.І. Шинкарюк, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 1 від 28 січня 2010 року) Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені 3-41 Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака.-Вип. ХІУ.Серія: соціально-педагогічна. - Кам’янецьПодільський:Аксіома, 2010. - 404 с.

До збірника увійшли наукові праці фахівців з соціальної педагогіки і психології та колекційної освіти різних регіонів України, в яких висвітлюються соціально-педагогічні основи розвитку особистості в загальнолюдському, національному та соціокультурному контексті. Здійснено аналіз проблем соціа

–  –  –

ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ

У статті автор визначає поняття і специфіку соціальної дезадаптації, аналізує стан соціальної дезадаптації першокласників у загальноосвітніх навчальних закладах на основі проведеного ним дослідження у першихдругих класах міста Чернівці. Виділено також основні напрями профілактики дезадаптивної поведінки в діяльності соціального педагога та методи роботи, які може використовувати спеціаліст у роботі на різних рівнях соціальної профілактики дезадаптації дітей молодшого шкільного віку.

Ключові слова: соціальна адаптація, соціальна дезадаптація, дезадаптованість, соціалізація, соціальна профілактика.

Актуальність проблеми. У сучасних умовах демократизації та гуманізації шкільної освіти все більш актуальним стає створення шкільного середовища, яке б могло якнайповніше задовольнити потреби дитини у пізнавальному, фізичному та у соціальному розвитку. Таке середовище є особливо необхідним для дітей шестирічного віку, що тільки переступають поріг школи, стаючи на новий щабель свого особистісного та психічного розвитку. Але багато дітей уже через тиждень-другий навчання у загальноосвітньому навчальному закладі, коли проходить відчуття новизни та зацікавленості, розчаровуються та не мають бажання відвідувати заняття. Знижується їх пізнавальна активність, погіршується психоемоційний стан, нерідкими стають соматичні розлади (порушення сну, втрата апетиту, зниження психоемоційного тонусу). Причиною такої своєрідної деградації психологи та педагоги називають несформованість психологічної готовності дитини до навчання у школі, а наслідком стає шкільна, а з часом і соціальна дезадаптація особистості. Соціальна дезадаптація може у майбутньому стати причиною різноманітних проявів девіантної поведінки особистості, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ©Андрійчук С.В.

Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка проституції тощо. Логічним і закономірним є висновок про те, що набагато менше зусиль і набагато більше користі принесе вчасна профілактична робота з попередження причин даних негативних соціальних явищ, аніж їх викорінення чи корекція.

Проблема соціальної дезадаптації особистості є об’єктом дослідження педагогів, психологів, соціальних педагогів. Про ускладнення процесів соціальної адаптації при зміні гри, як провідного виду діяльності дошкільника, на навчальну діяльність молодшого школяра вказували у своїх працях Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, Б.Г. Ананьєв, A.B. Петровський та багато інших педагогів. Дослідження проблем соціальної адаптації особистості знаходимо у працях Ф.Б. Березіна, Ю.А. Александровського, Г.О. Балла, М.І. Боришевского, І.С. Булаха, П.С. Кузнецова, К.О. Абульханової-Славської, Ю.У. Гана, О.І. Зотової, О.Ф. Колісецької, С.М. Рули та інших. Але у психолого педагогічній літературі досить мало уваги звертається на профілактичну роботу соціального педагога, психолога з дезадаптованими дітьми шестирічного віку, що і зумовило вибір теми статті.

Мета статті - визначити складові соціальної дезадаптації дітей шестирічного віку, виділити та проаналізувати основні напрями профілактики соціальної дезадаптації першокласників.

Поняття „соціальна дезадаптація особистості увійшло в науковий обіг порівняно недавно, незважаючи на поширеність та актуальність цього явища для психолого-педагогічної практики. Тривалий час соціальну дезадаптацію розглядали в рамках досліджень механізмів пристосування різних підструктур організму в цілому чи його окремих систем до умов навколишнього середовища, тобто не відділяли від поняття адаптації (дослідження І.П. Павлова, Г. Сельє, тощо).

У процесі соціалізації (тобто у процесі послідовного входження індивіда в соціальне середовище, що супроводжується активним засвоєнням та відтворенням соціального досвіду внаслідок взаємодії людини зі стихійними та цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх її вікових етапах [2, с.21 ]) людина адаптується до багатьох спеціальних середовищ: сім’я, дитячі навчально-виховні установи, навчальні заклади, нові поселення, групи спілкування тощо. За своє життя індивід оволодіває різними формами діяльності, виконує різні соціальні ролі. У соціальній педагогіці та в соціальній роботі такий вид пристосування людини у суспільстві визначається як соціальна адаптація.

Соціальна адаптація - процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи відносин із соціальними об’єктами, інтеграція особистості в соціальні групи;

діяльність, спрямована на засвоєння стабільних соціальних умов, Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка прийняття норм і цінностей нового соціального середовища [3, с. 18].

Таким чином, під поняттям соціальної адаптації особистості ми розуміємо умовний показник, на основі якого визначається міра її пристосування до умов соціального середовища, що змінюється.

Соціальна дезадаптація у науковій літературі розглядається як процес, протилежний соціальній адаптації особистості.

Дезадаптація невідповідність соціопсихологічного і психофізіологічного статусу (можливостей) людини вимогам ситуації життєдіяльності, що, в свою чергу, не дозволяє їй адаптуватися в умовах середовища її існування [4, с. 12]. Соціальна дезадаптація, за визначенням М.А. Галагузової, - процес втрати особистістю чи несформованості у неї соціально значущих якостей, які перешкоджають успішному пристосуванню до умов соціального середовища [5, с.382].

Стан дезадаптації особистості можна розглядати з двох точок зору.

По-перше, як відносно короткочасний ситуативний стан, що є наслідком впливу нових, незвичних подразників середовища, що змінилося, і сигналізує про порушення рівноваги між психічною діяльністю і вимогами середовища. У цьому значенні дезадаптація є необхідним складовим компонентом адаптаційного процесу. По-друге, дезадаптація може бути достатньо складним та тривалим психічним станом, викликаним функціонуванням психіки на межі її регуляторних та компенсаторних можливостей чи в позамежовому режимі, що виражається у неадекватному реагуванні і поведінці особистості [6, с.91 Варто звернути увагу на те, що порушення адаптованості виникають під впливом різких змін умов життя особистості, звичного для неї оточення, наявності стійкої психотравмуючої ситуації. Особливо часто такі прояви спостерігаються у навчанні та вихованні дітей молодшого шкільного віку,- адже саме у цей період настає новий етап соціалізації дитини: вона не тільки змінює провідний вид діяльності з ігрової на навчальну, але й стає на якісно новий щабель особистісного розвитку, значно розширюючи і поглиблюючи свої зв’язки з соціальним середовищем через спілкування поза закритим простором сім’ї чи дошкільного навчального закладу, через опанування новими соціальними ролями. Початковий етап шкільного життя дитини є сензитивним не лише для формування мотивів навчання, розвитку стійких пізнавальних потреб та інтересів, розвитку продуктивних навичок навчальної роботи, а й розкриття індивідуальних особливостей і здібностей; розвитку навичок самоконтролю, самоорганізації та саморегуляції; становлення адекватної самооцінки, розвитку критичності до себе та оточуючих; морального розвитку; розвитку навичок спілкування з однолітками, встановлення міцних дружніх Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка контактів тощо.

Досить часто у загальноосвітніх навчальних закладах можемо спостерігати ситуацію, за якої навіть при відповідних фізіологічних та психологічних можливостях дитина не може опанувати навчальний матеріал, втрачає інтерес до школи, замикається в собі. Порушення гомеостатичної рівноваги особистості призводить до її дезадаптованості. Такий стан поглиблюється різкою зміною „соціальної ситуації розвитку особистості - віковою кризою 6-ти років.

За таких умов ми приходимо до висновку, що ступінь соціальної дезадаптації дитини шестирічного віку є прямо пропорційний ступеню її готовності до навчання у школі. У свою чергу, готовність дитини до навчання у школі є структурним утворенням і включає морфогенетичну, психологічну та соціальну готовність.

Морфогенетична готовність першокласника до шкільного навчання це стан здоров’я дитини (фізіологічна зрілість), рівень її фізичного розвитку (у тому числі рівень сформованості дрібної моторики), біологічний вік.

Психологічна готовність дитини до навчання у школі, згідно концепції Т. Дуткевич та Л. Кузнецової, включає мотиваційний, пізнавальний, вольовий та емоційний компоненти. Під мотиваційною готовністю молодшого школяра розуміють бажання вчитися, його ставлення до школи і до навчання як до відповідальної діяльності, її розвиток передбачає формування правильних та різнобічних уявлень про школу, про шкільні вимоги, що є, з одного боку, завданням батьків дитини, а з іншого — завданням дошкільного навчального закладу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 84 |
Похожие работы:

«УДК 553.98.001 ОСНОВНІ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ І.Я. Федів1, І.Т. Штурмак1, Б.Й. Маєвський2 1 – Науково-дослідний і проектний інститут (НДПІ) ВАТ “Укрнафта” 76019, м. Івано-Франківськ, Північний бульвар ім. О.Пушкіна, 2, тел. (0342)77-61-47, fediv@ndpi.ukrnafta.com 2 – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422)4-20-27,grn@nung.edu.ua...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17) УДК 330.131.7 Ю.М. Барташевська ОЦІНКА РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Розглянуто етапи та цілі аналізу ризику інвестиційних проектів підприємства і використання різних методів оцінки ризику на кожному з них. Обґрунтовано необхідність використання методу аналізу чутливості показників ефективності в процесі реалізації інвестиційного проекту для оцінки та зменшення рівня ризику, його...»

«УДК 51.001.57+004.652.4+004.827 Н.Б. Шаховська Національний університет “Львівська політехніка” ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ © Шаховська Н.Б., 2013 Розроблено елементи інформаційної технології для організації профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу. Ключові слова: інформаційна технологія, діаграма діяльності. The elements of information technology are developed for organization of work with the university entrants of higher educational...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “Медична техніка” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту В. М. Кузьменком Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 21.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом кузьменков.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Медична техніка” (для...»

«УДК 378 ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ЯК ІНОВАЦІОННОЇ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ АБІТУРІЄНТАМИ Соловйова Л.В., Ралітна І.А., Національний технічний університет «ХПІ», м.Харків, Україна Дана стаття присвячена аналізу засобів залучення іноземних студентів для навчання на факультетах міжнародної освіти України з використанням таких сучасних технологій, як міжнародні відео конференцій. Розглянуті основні види відео конференцій, що доцільно проводити на факультетах...»

«Технічні науки УДК 687. 016.5 : 658.512 С.Г. КУЛЕШОВА Хмельницький національний університет РОЗРОБКА БАЗ ДАНИХ ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ МОДИ XX–XXI СТ. Розроблено бази даних типових графічних образів модних фігур XX–XXI ст. у вигляді каталогу за період 1910–2012 рр., бази формалізованих шаблонів модних образів і бази таблиць числових значень параметрів і результатів математичної обробки, що дозволяє доповнити існуюче нині інформаційне забезпечення етапу дизайн-проектування. Ключові слова: модний...»

«4 УДК 631.3.001.4.89 (092) До 75-річчя від дня народження АКАДЕМІК Л.В. ПОГОРІЛИЙ: ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ ВИПРОБУВАННЯМ В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. УААН Н. Таргоня УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Розглянуто основні етапи життєвого шляху, науково-випробувальної діяльності та вагомість наукової спадщини академіка Л.В. Погорілого. Випробування. Прогнозування. Сільськогосподарська техніка. Новітні агротехнології. Системний підхід. Сільськогосподарське машинобудування. Ці слова є ключовими, якщо...»

«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 5 / 2012 прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту згідно із ст. 225 нового КПК – слідчим суддею, з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. У разі, якщо сторона чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення лише мотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Рішення...»

«УДК 65.012.2 КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ2 Данчук В.Д., доктор фізико-математичних наук Лемешко Ю.С., кандидат технічних наук Лемешко Т.А. Постановка проблеми. Загальні класичні підходи управління проектами (УП) сьогодні вже не можуть в повній мірі забезпечити успішність виконання проектів. В умовах прискорення науковотехнічного прогресу, надзвичайно швидких (часто стрибкоподібних) трансформаційних змін у всіх сферах соціально-економічної діяльності...»

«Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів О. К. Кучеренко, О. В. Муравйов, В. М. Куцурук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТЕРМОРОЗФОКУСУВАННЯ ФОКУСУЮЧОГО ВУЗЛА В ІНФРАЧЕРВОНИХ СИСТЕМАХ. Представлені основні характеристики оптичних і механічних матеріалів, найбільш часто застосовуваних при конструюванні інфрачервоних систем. Наведені основні співвідношення для використання цих даних при...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»