WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УДК 620.2:663.251 Богза С.Л., д-р хім. наук, ст. наук. співр., Суйков ...»

Товарознавство та інновації · Вип. 4 · 2012

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

УДК 620.2:663.251

Богза С.Л., д-р хім. наук, ст. наук. співр.,

Суйков С.Ю., канд. хім. наук, ст. наук. співр. (ІнФОВ НАНУ, Донецьк),

Матвійчук Г.В. (ДонНУЕТ, Донецьк)

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЇ ВИН

МЕТОДОМ ЯМР-СПЕКТРОСКОПІЇ

У статті встановлено необхідність упровадження географічного районування походження вина в виноробну галузь України. Наведено результати дослідження методу ідентифікації та аутентифікації вин, заснованого на ЯМР-аналізі ізотопного співвідношення водню/дейтерію.

Ключові слова: вино, ідентифікація, аутентифікація, географічна приналежність, ЯМР-спектроскопія, дейтерій.

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. На національному ринку винних виробів спостерігається зростання масштабів фальсифікованої продукції. Погіршує ситуацію відсутність дієвої та ефективної нормативно-правової та технічної бази, що регламентує питання аутентичності винної продукції. Ідентичність та аутентичність вин має встановлюватись ефективними методами, що гарантуватимуть точність отриманих результатів.

У провідних країнах-виноробах ЄС, крім чіткої регламентації на державному рівні географічної приналежності вин, наявні паспорти (бази даних) винних виробів, що містять інформацію про регіон вирощування винограду для вина, специфічний хімічний склад винопродукції. Районування виноградних територій засновано на ґрунтових і агрокліматичних умовах вирощування винограду.

Маркером ідентифікації вин є співвідношення ізотопів водню/дейтерію, що характеризує специфічність і унікальність винної продукції [1]. Проте в Україні немає загальнонаціональної бази даних ізотопного складу офіційно виготовлених партій вина, що вирішується шляхом упровадження технології ЯМР-аналізу вмісту дейтерію в спирті та воді винних виробів.

Питання аналізу вин є предметом інтенсивних досліджень. Сучасні методи контролю показників якості виноградних вин розглянуто авторами у праці [2]. У [3; 4] наведено огляди методів, що використовуються з метою ідентифікації винної продукції та виявлення її фальсифікації. Питанню використання спектроскопічних методів присвячено наукову працю [5].

Метою статті є визначення особливостей ідентифікації та аутентифікації вин методом ЯМР-спектроскопії.

Богза С.Л. та ін., 2012 Товарознавство та інновації · Вип. 4 · 2012 Виклад основного матеріалу дослідження. У перспективі географічна приналежність національних вин гарантуватиме їх якість, збільшуватиме попит споживачів, популяризуватиме виноробні регіони України на світовому ринку.

В провідних країнах-виноробах ЄС географічна приналежність вин регламентуться низкою нормативно-правових документів [6; 7], в Україні – Законом України «Про виноград та виноградне вино» [7]. У таблиці 1 наведено порівняльну характеристику зазначених документів за певними критеріями.

–  –  –

Як видно з даних таблиці 1, Закон України [7] фактично не відображає питання географічної приналежності вин.

Крім того, цей закон має низку недоліків:

не відповідає вимогам, що висуваються країнами ЄС;

додатково не визначає спеціальні органи, які контролюватимуть якість вин (ст. 14 виключено від 3 червня 2008 р.);

дозволяє використовувати під час виробництва столових напівсухих і напівсолодких ординарних вин концентрати виноградного соку, консервоване сусло (ст. 6);

дає можливість переробляти вилучені фальсифіковані вина (ст. 15).

Об’єктами дослідження обрано 6 зразків вин 2009-2010 рр. врожаю виновиробників України, інформацію про яких подано в таблиці 2.

–  –  –

Дейтерієві спектри зразків № 1 і № 3 подано на рисунках 1-2.

Як видно з рисунків 1-2, унікальний для кожного виноробного регіону розподіл дейтерію в етиловому спирті вин є доказовою ознакою їх ідентичності та аутентичності.

Із збільшенням кількості ЯМР-спектрометрів в Україні створення дейтерієвих паспортів стало можливим.

Вказану базу необхідно збирати щонайменше 3-5 років з метою одержання середньостатистичних даних і використовувати надалі як еталон для виробництва високоякісних вин географічної приналежності.

Товарознавство та інновації · Вип. 4 · 2012 1 – сигнал води; 2 – сигнал ОН-групи; 3 – сигнал метиленової групи дейтерію; 4 – сигнал метильної групи дейтерію.

Рисунок 1 – Дейтерієвий спектр зразка № 1 1 – сигнал води; 2 – сигнал ОН-групи; 3 – сигнал метиленової групи дейтерію; 4 – сигнал метильної групи дейтерію Рисунок 2 – Дейтерієвий спектр зразка № 3 Висновки Досвід провідних країн-виноробів світу доводить, що якість вин, у першу чергу, залежить від кліматичних умов вирощування відповідних регіону сортів винограду, рівня модернізації виробництва, національних особливостей технологічного процесу обробки сировини. Використання такого дієвого аргументу, як інформування споживача про географічну приналежність вин є фактором успіТоварознавство та інновації · Вип. 4 · 2012 ху виноробних підприємств на ринку. Чинна законодавча база України на сучасному етапі не відповідає вимогам європейських країн, адже фактично не регламентує питання географічної приналежності вин вітчизняного виробництва.

Розподіл дейтерію у вині має специфічні відмінності, притаманні географічному регіону вирощування винограду, тому може бути маркером ідентифікації і аутентифікації винної продукції. ЯМР-аналіз дейтерієвих спектрів набув практичної значущості в провідних країнах-виновиробниках ЄС.

Дейтерієва паспортизація вин в Україні наблизить національне виноробство до рівня європейських країн, забезпечить визначення винних фальсифікатів до надходження їх на споживчий ринок.

Список літератури

1. Методи аналізу вин: регламент комісії ЄС від 17 верес. 1990 р. № 2676/90.

2. Жилякова Т.А. Современные методы контроля показателей качества и безопасности виноградных вин / Т.А. Жилякова [и др.] // Ученые записки Тавр.

нац. ун-та им. В.Н. Вернадского. Сер.: Биология, химия. – 2006. – Т. 19.

№ 2. С. 84-93.

3. Методы технохимического контроля в виноделии / Под ред. В.Г. Гержиковой. – Симферополь: Таврида, 2002. – 260 с.

4. Агеева Н.М. Идентификация и экспертиза виноградных вин и коньяков: монография / Н.М. Агеева, Т.И. Гугучкина. – Краснодар: Северо-Кавказский зональный науч.-исслед. ин-т садоводства и виноградарства, 2008. – 174 с.

5. Антоненко В.М. Преимущества метода инфракрасной спектрометрии для анализа химического состава винодельческой продукции / В.М. Антоненко, Т.И. Гугучкина, М.Г. Марковский // Виноградарство и виноделие: сб. науч.

тр. – 2011. – С. 67-68.

6. Положення по загальній організації ринку вина, що змінюють правила (ЄС) № 1493/1999: Постанова Ради (ЄС) від 29 квіт. 2008 р. № 479/2008.

7. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 2005 р. – 16 черв.

№ 2662-IV.

УДК 687.17:675.15:004.651 Браїлко А.С.1 (ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», Полтава)

ЕЛЕКТРОННИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ЕКСПЕРТИЗИ ОДЯГУ ЗІ ШКІРИ

Узагальнено проблеми, методологічного та інформаційного забезпечення ідентифікації та товарознавчої експертизи. Запропоновано електронний інструментарій для проведення ідентифікації та товарознавчої експертизи одягу зі шкіри. Визначено архітектуру, призначення та переваги електронного інструментарію.

Науковий керівник по роботі – Омельченко Н.В., канд. техн. наук, доц.

Браїлко А.С., 2012Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кравченко Оксана Михайлівна УДК 338.24:338.439.003.13(043.3/.5) РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.15 ває до моменту випадіння вільхи з насадження (до 30 років і більше), і навіть деякий час після цього. Література 1. Анучин Н.П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. – М. : Изд-во Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.2. ГОСТ 16128-70. Пробные площади лесоустроительные. – М. : Изд-во стандартов, 1971. – 24 с.3. Санітарні правила в лісах України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ С целью обеспечения стабильной деятельности предприятия необходимо принимать решение о распределении чистой прибыли, анализировать последствия и оптимизировать их в будущем на основе опыта, полученного в предыдущих периодах. При выполнении указанной последовательности действий одну из важнейших ролей играет учетная информация, которая раскрывает фактическое состояние предприятия под влиянием определенных хозяйственных операции. Литература 1. Бланк И.А. Управление прибылью...»

«УДК 615 Захарова О.В., Калошина Ю.О. ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ Однією з найбільш гострих і одночасно складних управлінських проблем сучасних підприємств є оцінка персоналу. Для підтримки бажаного рівня кваліфікації, професійних і ділових якостей, результатів праці персонал потрібно систематично оцінювати. Це вносить визначеність, показує тенденцію та дозволяє виділити фактори, від яких залежать...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська Політехніка» Круковський Ростислав Семенович УДК 621.315.592 МОДИФІКАЦІЯ ГАЛЬВАНОМАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ GaAs, InP, InAs ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 05.27.06. технологія, обладнання та виробництво електронної техніки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЛЬВІВ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Науково-виробничому...»

«УДК 339.371.246 А. Васюра, І. Васильєв Вінницький національний технічний університет ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ © Васюра А., Васильєв І., 2009 Запропоновано модель часових рядів, що використовує визначення приросту фінансового ринку для прийняття рішень. Приріст визначається швидкістю зміни значень самого ряду, а також розраховується величина зміни швидкості. Запропонована модель реалізована у вигляді цифрового індикатора. За величиною значень індикатора та...»

«Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна ISSN 1813 6796 ВІСНИК КНУТД 2014 №2 Polymer Composites & Chemical Fibers Results. Justified the choice of the components of the composition, characterized by their basic properties. A flow diagram of the processing compositions based on polyethylene with a modifying additive concentrate on the method of granulating die plate. Scientific novelty. The proposed method allows to determine the brightness to quantify the color characteristics of...»

«VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY ANGEL KANCHEV UNIVERSITY OF RUSE BAKU STATE UNIVERSITY GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY GEOGRIAN PATRIARCHATE ST. ANDREW GEORGIAN UNIVERSITY DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOVA UNIVERSITY OF LISBON LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS FEDERATION OF TRADE UNIONS OF UKRAINE CDM A/S IKROK SOFTWARE...»

«Руда О. Про досвід національного виробництва в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. Руда // Соціально-екномічні проблеми і держава. — Вип. 1 (4). — 2011. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rovvzk.pdf. УДК 339.97 Ольга Руда Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ПРО ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Анотація: В статті розглянуто інструменти реалізації торгової політики і державного регулювання...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено кандидатом технічних наук, доцентом МАУП Т. П. Макаровською Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № 13 від 15.06.03) Перезатверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № 1 від 29.08.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Макаровська Т. П. Навчальна програма дисципліни “Економіка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»