WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Форми органiзацiї навчання Основні види навчальних занять є: Лекція – основний вид навчальних занять призначених для ...»

Форми органiзацiї навчання

Основні види навчальних занять є:

Лекція – основний вид навчальних занять призначених для засвоєння теоретичного

матеріалу та вводять студентів в певну систему наукових знань і в методологію науки,

являються своєрідною школою наукового мислення.

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також провідними науковими

працівниками та спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторне заняття проводиться у спеціально обладнаних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу.

В окремих випадках лабораторні заняття проводяться в умовах реального професійного середовища філій кафедр, розташованих на базі підприємств та установ міста.

Лабораторні заняття проводяться зі студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Лабораторне заняття включає:

• проведення поточного контролю з підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи;

• виконання завдань теми заняття;

• оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи;

• захист звіту перед викладачами.

Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт.

Підсумкові оцінки, отримані студентами за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки даної навчальної дисципліни.

Практичні заняття – форма навчального заняття при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання. Обчислювальною технікою.

Практичне заняття включає:

• проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів;

• постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів;

• розв’язування завдань з їх обговореннями;

• розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття – форма навчального заняття при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює:

• підготовлені студентами реферати;

• активність у дискусії;

• уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться в відповідний розділ журналу обліку роботи академічної групи.

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводиться для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Індивідуальні завдання (ІЗ) з окремих навчальних дисциплін визначаються у наступних формах:

• реферат (Рс) – з навчальних дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки, а також письмові доповіді з навчальних дисциплін які мають загальний обсяг годин до 108 годин (до 3 кредитів ЄКТС далі – кредити)

• розрахункові (Р) розрахунково-графічні (РГ) завдання – з навчальних дисциплін природничо-наукової (фундаментальної підготовки) та професійно-орієнтованих дисциплін, які мають базовий обсяг від 108 годин (3 кредити) до 144 годин (4 кредити) включно, або 2 розрахункові завдання для дисциплін загальним обсягом 216 годин (6 кредитів)

• курсові проекти (КП), курсові роботи (КР) з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін з загальним обсягом 144-180 годин (4-5 кредитів) та фахових які мають загальний обсяг 216-251 години (6-7 кредитів).

Виходячи з бюджету часу на навчального навантаження студента, передбаченого на виконання індивідуальних завдань, їх кількості в одному семестрі обмежена таким чином:

• КП (КР) не більше 1, причому в першому, восьмому, одинадцятому (навчальний план підготовки спеціаліста), дванадцятому (навчальний план підготовки магістра) не планується;

• Р не більш 5 на семестр та не більше ніж 2 на одну навчальну дисципліну;

• РГ не більше 1;

• Рс не більше 3.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час вільний від обов’язковим навчальних занять.

Самостійна робота студента важлива частина навчального процесу в університеті. Якість самостійної роботи в значній мірі обумовлює загальну якість в навчанні.

Включення самостійної роботи до змісту навчального плану, визначення її бюджету за видами самостійної роботи, пошуки шляхів її раціонального використання – одно з важливіших умов організації та планування навчального процесу.

Самостійна робота студента розподіляється:

• робота по забезпеченню аудиторних занять – вивчення обов’язкової та додаткової літератури, матеріалів лекцій, електронних матеріалів за темами лекцій та семінарів, рішення заданих завдань та вправ, підготовка доповідей за темами семінарів, підготовка до контрольних робіт, колоквіумів та інших форм поточного контролю.

• виконання індивідуальних завдань;

• науково-дослідна робота;

• забезпечення семестрового контролю з навчальних дисциплін (підготовка до здачі модулів, диференційованих заліків та екзаменів).

Всі форми самостійної роботи направлені на поглиблення і закріплення знань студента, розвиток практичних та аналітичних навичок з проблем навчальної дисципліни під час її освоєння, виконання індивідуальних завдань та науково-дослідної роботи.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у науково-технічної бібліотеці університету, навчальних (методичних) кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у гуртожитках або домашніх умовах.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни : підручник, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій, практикум.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальною програмою для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виносяться на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведення навчальних занять.Похожие работы:

«НовиНи співпраці з Єс № 69 28 лютого, Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні Єс піДТриМУЄ орГаНізаціЙНі зУсиЛЛЯ НЕДЕрЖавНиХ орГаНізаціЙ На початку лютого у Києві відбувся семінар зі стратегічного планування та забезпечення організаційної сталості центрів консультування мігрантів. Центри консультування мігрантів — недержавні організації, головне завдання яких – надати людям можливість осмисленого вибору та га­ рантувати їхню безпеку під час подорожей за кордон, а також ознайо­...»

«ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 374.31 Н.О. Васильєва, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська 33, м. Севастополь, Україна, 99053 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Розглядається організація самостійної наукової роботи студентів, аналізуються її форми і методи. Ключові слова: самостійна наукова робота, форми організації самостійної роботи, методи організації самостійної роботи. Визначення проблеми....»

«Економічні науки Література 1. Большинство новых Интернет-магазинов техники исчезли к концу года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://biz.liga.net/news/E1100298.html 2. Хэнсон У. Internet-маркетинг : [учебно-практическое пособие] / Хэнсон У. ; [пер. с англ. Ю. А. Ципкина]. – М. : Юнити-Дана, 2001. – 527 с.3. Успенский И. В. Интернет-маркетнг : [учебник] / И. В. Успенский. – Спб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2007. – 370 с.4. Зиссер Ю. А. Маркетинг on-line: как превратитьсайт компании в...»

«УДК [82:37.016](075.2) ББК 84(4Укр)я71 К 55 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777) Коченгіна М. В. К 55 Літературне читання. Українська мова для загальноосвіт. навч. закладів з навчанням російською мовою: підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів / М. В. Коченгіна, О. А. Коваль. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 192 с., іл. ISBN 978-617-09-2493-3 Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2003 ББК 65.290-93 Розповсюджувати та тиражувати Т 35 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено Рецензенти: В. Ф. Столяров, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет технологій та дизайну) Б. В. Захожая, д-р екон. наук, проф. (Міжрегіональна академія управління персоналом) Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист...»

«УДК 339.72: 336.742 Лісовська Н. В. Войтко С. В. доктор. економ. наук, доцент Національній технічний університет Україні «КПІ» ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СВІТОВИХ ЦІН НА ЗОЛОТО ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНДЕКС ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ У КРАЇНАХ АСЕАН З УКРАЇНОЮ STUDY OF THE DYNAMICS OF WORLD PRICES FOR GOLD AND THEIR IMPACT ON THE INDEX TRADE HIGH-TECH PRODUCTS IN THE ASEAN COUNTRIES OF UKRAINE Розглянуто золотовалютні резерви країн Південно-Східної Азії та України, визначено їх місце...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА ШИРЯЄВА Інна Вікторівна УДК 338.43:658.62 [657.421.1: 338.26] РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” САФОНИК Андрій Петрович УДК 519.63:532.5 МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНО-ЗБУРЕНИХ КЕРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ РІДИН ВІД БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЕНЬ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі “Національний університет водного господарства та...»

«144 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ С.Г. Дзюба (Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України, м. Донецьк, Україна) І.Ю. Гайдай (Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету, м. Горлівка, Україна) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У статті надано загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, розглянуто її елементи....»

«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УДК 330.341.1 Й.М. Петрович Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ © Петрович Й.М., 2010 Зроблено спробу з’ясувати сутність сталого інноваційного розвитку економіки України та розглянуто організаційно-економічні передумови його прискорення, а також висвітлено основні напрями цього процесу. Основну увагу приділено створенню сучасної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»